27
Ranenh da Xôxech
Xê-lô-phat i padam ngai con cadrì: Mahlah, Noah, Hotlah, Mincah, wa Ti-ri-xah. Xê-lô-phat haq con Hêphê, xau Ga-la-at, xau chi Maki, xau chô Ma-na-se, ŏi ta hadròng hadrech Ma-na-se. Ma-na-se haq con Jôsep. 'Bài con cadrì Xê-lô-phat lam trùh ti Môise wa pajàu Ê-li-a-xa, wa enh ngìa mangai broq gàu dìq ca jàn đang ŏi jang 'màng Hnem Traiq Cùh Waiq; wì haq doi: “Baq nhèn khoi cachìt ta nòi braih càn, ùh xài taiq haq tiaq wì Côra yòng tajraq hlài ca Chuaq, mahaq haq cachìt dèh ca tôiq lôi; haq ùh i con calô. Taiq ùh i con calô ma jah baq nhèn ep cađac hiniq haq loh khoi ca hadròng hadrech haq 'mòh? 'Màng aih xìn am nhèn nhàn phàn xôxech dèh ti 'bài dùch, 'bài mìh nhèn.”
Môise anoi hlài bìac cô ca Chuaq. Chuaq doi ca haq: “Wì con cadrì Xê-lô-phat doi troq. Axong ca wì haq mòiq phàn taneh đòiq wì haq broq xôxech dèh ti dùch wa mìh wì haq, aih phàn ma axong ca baq wì haq.
“Ìh hadai doi ca jàn Is-ra-ên: Tàng i mangai leq cachìt ma ùh i ca con calô, phai axong phàn aih ca 'bài con cadrì cla haq. Tàng mangai aih ùh i ca con cadrì, èh jao phàn xôxech ca 'bài oh daq mangai aih. 10 Tàng ùh i ca oh daq, èh jao ca 'bài dùch wa mìh. 11 Tàng ùh i ca dùch loq mìh, èh ìh jao phàn xôxech ca oh daq ma haten. Cô ranenh broq ca jàn Is-ra-ên, troq troi Chuaq ma khoi doi ca Môise.”
12 Atìq ca aih, Chuaq doi ca Môise: “Ìh tŏc ta wang A-ba-rim ngan hnoq taneh Au ma am ca Is-ra-ên. 13 Ngan hi gêh ìh hadai hlài ti Boc yaq troi Arôn, daq ìh ma khoi hlài. 14 Ma jah 'màng aih ta nòi braih càn Xin, pì khoi ùh iu bàu Au wa ùh padèch hadròih Au enh ngìa ca jàn wì haq tarahen ca bìac taneh diac.” (Cô diac Mê-ri-ba ŏi Cađê, ta braih Xin.)
Môise Jao Bìac Broq ca Jôsuê
15 Môise doi ca Chuaq: 16 “Waiq Chuaq, Ìh broq Boc Plình da mahua yiang rìm ngai, xìn Ìh patô mòiq ngai đòiq wèq cwìang mangai jàn, 17 aih mòiq ngai ŏi ta'ne wì haq đòiq ajèn wì loh wa 'ràng wì mùt, đòiq ca jàn da Chuaq ùh tìah ca trìu ùh i ca mangai ban.”
18 Chuaq tèo Môise: “Ràih Jôsuê, con calô da Nun, mangai i Yiang Hadròih ŏi ta haq. Ìh phai đòiq tì achac haq. 19 Ìh 'ràng haq yòng enh ngìa ca pajàu Ê-li-a-xa wa dìq dŏng ca mangai jàn. Enh ngìa ca wì haq, ìh jao bìac broq ca haq. 20 Ìh jah jao am mòiq phàn cwìang da ìh ca haq, 'màng aih dìq ca jàn Is-ra-ên jah iu tiaq bàu haq. 21 Haq phai trùh yòng enh ngìa ca pajàu Ê-li-a-xa. Pajàu Ê-li-a-xa phai yŏc Urim đòiq waiq bòch Chuaq tình 'màng leq. Ìh wa dìq ca mangai jàn Is-ra-ên phai broq tiaq Au ta rìm bìac.”
22 'Màng aih Môise broq tìah troi Chuaq khoi thê. Haq 'ràng Jôsuê trùh yòng enh ngìa pajàu Ê-li-a-xa wa dìq dŏng ca jàn. 23 Haq đòiq tì ti chac Jôsuê wa jao bìac broq ca haq troi bàu Chuaq ma khoi thê.