26
Bìac Ti Rèn Jàn Yàng Ma Baiq
Atìq ca bìac ranàc 'mèq aih, Chuaq doi ca Môise wa Ê-li-a-xa, con calô pajàu Arôn: “Ti rèn sôq jàn Is-ra-ên tiaq dèh hadròng hadrech, enh 20 hanam dang tŏc, 'bài mangai ma khoi hlàt loh ta nòi tajêh.” 'Màng aih ta tamang Moap, pah diac Jôđan, ta jang ca Jê-ri-cô, Môise wa pajàu Ê-li-a-xa anoi hlài bàu aih ca jàn: “Ti rèn 'bài mangai enh 20 hanam dang tŏc, troi Chuaq khoi thê Môise.”
 
Aih sôq jàn Is-ra-ên ma loh khoi enh Aicàp:
 
Con xau Rubên, con calô ramua da jàn Is-ra-ên.
Enh Hênoc xa-ông loh hadròng hadrech Hênoc.
Enh Phalu xa-ông loh hadròng hadrech Phalu.
Enh Hêtrôn xa-ông loh hadròng hadrech Hêtrôn.
Enh Catmi xa-ông loh hadròng hadrech Catmi.
Aih dìq hadròng hadrech ŏi ta hadròng hadrech Rubên, i 43.730 ngai.
Con calô Phalu aih Ê-li-ap. Dìq ca con calô Ê-li-ap: Nê-mu-ên, Đathan wa A-bi-ram. Đathan wa A-bi-ram cô baiq ngai 'nong gàu jàn. Wì haq khoi tiaq Côra yòng tajraq hlài ca Môise, Arôn wa ca Chuaq hloi; 10 Taneh hah hacùng lŏn wì haq xam Côra, hadai i 250 ngai tiaq wì haq 'bìq ùnh bùh cachìt. Bìac cô jah pa'noh đòiq pa'yèp jàn Is-ra-ên. 11 Mahaq con xau Côra ùh cachìt.
 
12 Con xau Si-mê-ôn, tình tiaq tang hadròng hadrech
enh Nê-mu-ên xa-ông loh hadròng hadrech Nê-mu-ên.
Enh Jamin xa-ông loh hadròng hadrech Jamin.
Enh Jakin xa-ông loh hadròng hadrech Jakin.
13 Enh Xêra xa-ông loh hadròng hadrech Xêrach.
Enh Saulò xa-ông loh hadròng hadrech Saulò.
14 Aih hadròng hadrech Si-mê-ôn, i 22.200 ngai.
 
15 Con xau Gat, tình tang hadròng hadrech:
Enh Xêphôn xa-ông loh hadròng hadrech Xêphôn.
Enh Haghi xa-ông loh hadròng hadrech Haghi.
Enh Suni xa-ông loh hadròng hadrech Suni.
16 Enh Ocni xa-ông loh hadròng hadrech Ocni.
Enh Êri xa-ông loh hadròng hadrech Êri.
17 Enh Arôt xa-ông loh hadròng hadrech Arôt.
Enh A-rê-li xa-ông loh hadròng hadrech A-rê-li.
18 Aih hadròng hadrech da Gat, i 40.500 ngai.
 
19 I baiq ngai con calô da Juđa, aih Êrò wa Ônan khoi cachìt ta Ca-na-an.
20 Con xau da Juđa, tình tang hadròng hadrech:
Enh Sêlah xa-ông loh hadròng hadrech Sêlah.
Enh Perex, xa-ông loh hadròng hadrech Perex.
Enh Xêrach xa-ông loh hadròng hadrech Xêra.
21 Enh Hêtrôn xa-ông loh hadròng hadrech Hêtrôn.
Enh Hamun xa-ông loh hadròng hadrech Hamun.
Hêtrôn wa Hamun aih con Perex.
22 Aih hadròng hadrech da Juđa, i 76.500 ngai.
 
23 Con xau I-sa-ca, tình tang hadròng hadrech:
Enh Tôla xa-ông loh hadròng hadrech Tôla.
Enh Puwa xa-ông loh hadròng hadrech Puwa.
24 Enh Jasup xa-ông loh hadròng hadrech Jasup.
Enh Simrôn xa-ông loh hadròng hadrech Simrôn.
25 Aih hadròng hadrech da I-sa-ca, i 64.300 ngai.
 
26 Con xau da Xe-bu-lun, tình tang hadròng hadrech:
Enh Sêrêt xa-ông loh hadròng hadrech Sêrêt.
Enh Êlôn xa-ông hadròng hadrech Êlôn.
Enh Ja-lê-ên xa-ông loh hadròng hadrech Ja-lê-ên.
27 Aih hadròng hadrech Xa-bu-lun, i 60.500 ngai.
 
28 Con xau Jôsep, tình tang hadròng hadrech, i Ma-na-se wa Ep-ra-im.
 
29 Con xau Ma-na-se:
Enh Maki xa-ông loh hadròng hadrech Maki.
Enh Ga-la-at, con Maki, xa-ông loh hadròng hadrech Ga-la-at.
30 Cô 'bài mangai da Ga-la-at:
Enh Ixe xa-ông loh hadròng hadrech Ixe.
Enh Hêlec xa-ông hadròng hadrech Hêlec.
31 Enh Ach-ri-ên xa-ông loh hadròng hadrech Ach-ri-ên.
Enh Sichem xa-ông loh hadròng hadrech Sichem.
32 Enh Sê-mi-đa xa-ông loh hadròng hadrech Sê-mi-đa.
Enh Hêphê xa-ông loh hadròng hadrech Hêphê.
33 Xê-lô-phat, con calô Hêphê ùh i ca con calô. 'Bài hiniq con cadrì Xê-lô-phat, aih Mahlah, Noah, Hotlah, Mincah wa Ti-ri-xah.
34 Aih hadròng hadrech da Ma-na-se, i 52.700 ngai.
 
35 Con xau Ep-ra-im:
Enh Su-tê-la xa-ông hadròng hadrech Su-tê-la.
Enh Bêca xa-ông loh hadròng hadrech Bêca.
Enh Tahan xa-ông loh hadròng hadrech Tahan.
36 Con da Su-tê-la, aih Êran.
Enh Êran xa-ông loh hadròng hadrech Êran.
37 Aih hadròng hadrech da Ep-ra-im, i 32.500 ngai.
 
Dìq hadròng hadrech da baiq hadròng hadrech khoi achìh, dìq aih con xau da Jôsep.
 
38 Con xau Bên-ja-min, tình tang hadròng hadrech:
Enh Bêla xa-ông loh hadròng hadrech Bêla.
Enh Achbên loh hadròng hadrech Achbên.
Enh A-chi-ram xa-ông loh hadròng hadrech A-chi-ram.
39 Enh Sê-phu-pham xa-ông loh hadròng hadrech Sê-phu-pham.
Enh Hupham xa-ông loh hadròng hadrech Hupham.
40 'Bài con calô Bêla, aih Arêt wa Na-a-man.
Enh Arêt xa-ông loh hadròng hadrech Arêt.
Enh Na-a-man xa-ông loh hadròng hadrech Na-a-man.
41 Aih 'bài hadròng hadrech da Bên-ja-min, i 45.600 ngai.
 
42 Con xau Đan, tình tang hadròng hadrech:
Enh Suham xa-ông loh hadròng hadrech Suham.
43 Hadròng hadrech da Đan, toq i mòiq hadròng hadrech raq. Hadròng hadrech Suham, i 64.400 ngai.
 
44 Con xau Ase, tình tang hadròng hadrech:
Enh Imna xa-ông loh hadròng hadrech Imna.
Enh Ichwi xa-ông loh hadròng hadrech Ichwi.
Enh Bê-ri-a xa-ông loh hadròng hadrech Bê-ri-a.
45 'Bài con calô da Bê-ri-a:
Enh Hêbe xa-ông loh hadròng hadrech Hêbe.
Enh Man-chi-ên xa-ông loh hadròng hadrech Man-chi-ên.
46 Ase i mòiq toq con cadrì, hiniq haq Sêrah.
47 Aih 'bài hadròng hadrech Ase, i 53.400 ngai.
 
48 Con xau Nep-ta-li, tình tang hadròng hadrech:
Enh Jat-sê-ên xa-ông loh hadròng hadrech Ja-xê-ên.
Enh Guni xa-ông loh hadròng hadrech Guni.
49 Enh Jêxe xa-ông loh hadròng hadrech Jêxe.
Enh Silem xa-ông loh hadròng hadrech Silem.
50 Aih 'bài hadròng hadrech Nep-ta-li, i 45.400 ngai.
 
51 'Màng aih ta Is-ra-ên dìq dŏng ca mangai jah ti rèn, aih 601.730 ngai.
 
52 Chuaq doi ca Môise: 53 “Taneh jah axong ca wì haq broq xôxech tiaq dèh jàn bàc loq biaq. 54 Hadròng hadrech leq ma cràm, èh jah taneh bàc. Hadròng hadrech leq 'biaq, èh jah 'biaq taneh. Rìm hadròng hadrech jah nhàn taneh tiaq dèh sôq jàn wì ma khoi achìh 'mùt hiniq. 55 Wì pàih panàih đòiq axong taneh. Rìm phàn i hiniq rìm hadròng hadrech. 56 Tiaq bìac pàih panàih đòiq axong xôxech ca rìm hadròng hadrech tiaq dèh sôq jàn 'biaq, bàc.”
 
57 Mangai Lêwi hadai jah ti rèn tình tang hadròng hadrech:
Enh Getsôn xa-ông loh hadròng hadrech Getsôn.
Enh Kêhat xa-ông loh hadròng hadrech Kêhat.
Enh Ma-ra-ri xa-ông loh hadròng hadrech Mê-ra-ri.
58 'Bài hadròng hadrech ma 'noiq ŏi ta hadròng hadrech Lêwi:
Hadròng hadrech Lipni,
hadròng hadrech Hêprôn,
hadròng hadrech Mahli,
hadròng hadrech Musi,
hadròng hadrech Côra.
Kêhat xa-ông Amram. 59 Lêwi jò ŏi ta Aicàp, xa-ông mòiq ngai con cadrì hiniq Jô-kê-bêt. Amram yŏc Jô-kê-bêt xa-ông loh Arôn, Môise wa mòiq ngai con cadrì hiniq haq Mi-ri-am. 60 Arôn xa-ông Nađap, A-bi-hu, Ê-li-a-xa wa I-tha-ma. 61 Mahaq Nađap wa A-bi-hu cachìt jò ma am ùnh crài enh ngìa ca Chuaq.
 
62 Dìq dŏng 'bài gu calô ŏi ta hadròng hadrech Lêwi, enh mòiq khê dang tŏc jah 23.000 ngai. Wì ùh i ti rèn pajùm jàn Is-ra-ên taiq ùh i xôxech am ca wì haq.
 
63 Aih bìac ti rèn ta tamang Moap pah tau ca cròng diac Jôđan, ta jang ca Jê-ri-cô. 64 Ta sôq mangai cô, ùh i hiniq mòiq ngai leq ma Môise wa Arôn ma ti rèn ta braih càn Sinai. 65 Ma jah 'màng aih Chuaq i doi ca 'bài mangai ma adroi aih: “Wì haq phai cachìt ta braih càn”, 'màng aih ùh i mangai leq ŏi rìh enh gùng ca Calep, con calô Jê-phu-neh wa Jôsuê con calô Nun.