25
Moap Padô 'Nùt Jàn Is-ra-ên
Jò mangai Is-ra-ên ŏi ta Sitim, i 'nah ngai con calô da Is-ra-ên tango anang ti 'bài con cadrì Moap. 'Bài gu cadrì adràc wì haq caq ngè tadreo dèh ca can kiac wì haq. Wì haq caq ôq wa hacùn cràng cùh waiq can kiac aih. 'Màng aih jàn Is-ra-ên khoi pajùm ta bìac cùh waiq kiac Ba-an Pêo. Taiq bìac aih Chuaq nòih ca jàn Is-ra-ên.
Chuaq doi ca Môise: “Rùp dìq mangai ma broq gàu ta jàn, atua tènh wì haq ta tôq enh ngìa ca Chuaq, đòiq can nòih da Chuaq tawìh khoi enh jàn Is-ra-ên.”
Môise doi ca 'bài cwan tình hiniq da jàn Is-ra-ên: “Pì hadrah cachìt dŏng dìq 'bài mangai khoi broq pajùm ti wì haq cùh waiq Ba-an Pêo.”
Jò dìq ca jàn 'nang creo hmoi jang 'mang Hnem Traiq Cùh Waiq, i mòiq ngai Is-ra-ên ahlài mòiq ngai gù cadrì Ma-đi-an hlài ta hnem dađeh enh ngìa ca Môise wa dìq ca jàn Is-ra-ên. Hnoq 'màng aih, Phi-nê-hat, con calô Ê-li-a-xa, xau Arôn, pajàu Boc Plình padinh yòng lam yŏc jaoq, cadàu tiaq mangai aih, mùt ta traiq, bìt racop wa baiq ngai, bìt hlùh mangai Is-ra-ên wa cliac gù cadrì. 'Màng aih, can ranàc 'mèq men hêq. Mangai ma cachìt ta bìac yàng cô, tŏc trùh 24.000 ngai.
10 Chuaq doi ca Môise: 11 “Phi-nê-hat, con calô Ê-li-a-xa, xau Arôn, pajàu khoi dèch jàn Is-ra-ên claih khoi can nòih Au. Haq tagrình manoh taiq haq yŏc manoh tagrình da Au, 'màng aih Au pi jêh dìq jàn Is-ra-ên taiq tagrình da Au. 12 'Màng aih, ìh am ca haq loq: Au broq wêh jao catèm ca haq; 13 Aih wêh jao ca haq wa con xau haq. Wì haq jah wèq broq pajàu hloi hloi, ma jah 'màng aih haq khoi i manoh dêh nhang dèh ca Boc Plình dađeh, wa rŏt hlài enh tôiq ca jàn Is-ra-ên.”
14 Hiniq mangai Is-ra-ên ma 'bìq jêh pajùm ti gù cadrì Ma-đi-an, aih Ximri, con calô Salu ma broq gàu ta mòiq xinoi Si-mê-ôn, 15 wa hiniq gù cadrì Ma-đi-an, aih Côtbi, con Xurò, mangai broq gàu mòiq xinoi ta Ma-đi-an.
16 Chuaq doi hòm ca Môise: 17 “Ìh phai ngan mangai Ma-đi-an, aih mangai tagit, èh phai jêh cachìt wì haq, 18 ma jah 'màng aih wì haq khoi ngan pì tìah ca mangai enh ta'blêq ca wì haq, jò wì haq broq bìac padô 'nùt pì, ta bìac cùh waiq Ba-an da Pêo, wa taiq bìac da Côtbi, con cadrì da mangai broq gàu Ma-đi-an, aih mangai cadrì ma 'bìq jêh ta hì loh bìac ranàc 'mèq, taiq bìac cùh waiq ŏi ta Pêo.”