11
Jah Xôq Ramŏt Tàng Loq Dì Tiaq
Pì phai loq waq ca Chuaq Boc Plình pì, wèq dìq ca bàu ranenh hnài, bìac ep broq, 'bài ranenh, wa bàu thê da Haq. Hì cô pì phai hmàng, Au ùh anoi ca con 'yoh pì, taiq wì haq 'nhòq 'nì wa hadai 'nhòq hnoq bìac baxa hnài da Chuaq Boc Plình pì, can rahù rahìac Haq, tì i cwìang itai da Haq. Wì hadai ùh hnoq 'bài teo halac wa bìac Haq broq ta gùng Aicàp, broq ca Pha-ra-ôn, bùa Aicàp wa jàn gùng haq, wa bìac Haq broq ca mangai lình Aicàp, axêh wa xê Aicàp, jò wì hnan pì ta Diac Raxìq Gòh, Chuaq broq diac tawìh hlài glàp jêh đac wì haq. Con caiq pì hadai ùh hnoq bìac Haq khoi broq ca pì ta nòi braih càn trùh jò lam trùh nòi cô, wa hadai hmàng hlài bìac Haq broq ca Đathan, A-bi-ram con Ê-li-ap, xau Rubên, jò taneh ta'ne jàn Is-ra-ên tawah lŏn wì haq, hnem wa rìm ngè da wì. Mahaq mat pì khoi hnoq dìq dŏng bìac càn Chuaq khoi broq.
'Màng aih, pì phai wèq dìq bàu thê au ma anoi ca pì hì cô, đòiq pì tadêh tadon mùt nhàn yŏc gùng pì blah yŏc, đòiq pì rìh dùnh hì ta taneh Chuaq ma khoi pachac am ca boc yaq pì wa xinoi wì haq, aih taneh bình sùa wa diac xùt. 10 Gùng pì padon mùt yŏc, ùh xài troi gùng Aicàp, nòi bèn khoi loh enh aih, ta nòi aih pì rai adrech èh ep yŏc jènh cla, pùc diac troi pùc wia cachiq. 11 Mahaq gùng pì padon lam yŏc, aih gùng i wang wa thòng, nhò plình mè pùc, 12 aih gùng Chuaq Boc Plình pì wèq ban, mat Haq ha'miang ngan gùng aih enh gàu hanam trùh lùch ca hanam.
13 'Màng aih tàng pì panim ca tamàng bàu thê au anoi ca pì hì cô dìq manoh cliac, dìq ca mahua yiang loq iu Chuaq Boc Plình pì, wa patìh ca Haq, 14 èh Haq am mè clìh troq jò ta gùng pì, aih mè tôq troq jò, đòiq pì jah gop adrech 'mau, diac nho neo wa dàu da pì. 15 Haq hadai broq nhat hon bàc đòiq ca ngè aban, wa pì jah caq panàc.
16 Pì phai wèq ca dađeh đòiq manoh pì ùh hìaq 'bìq padô 'nùt cađac Chuaq, wa patìh bìac 'bài can kiac, cùh waiq wì aih. 17 Yùq can nòih da Chuaq Boc Plình plôh tŏc ta pì, Haq clenh 'mang plình, pi i ca mè hòm, taneh ùh loh dahwèq caq. 'Màng aih, pì renh cachìt ta gùng taneh jìang cô, aih gùng Chuaq am ca pì. 18 'Màng aih, cadoc đòiq ta manoh wa ta mahua yiang bàu au ma anoi am ca pì, acŏng haq nòi tì tìah ca mòiq teo hadro wa càt angòng pì. 19 Pì phai hnài bàu cô ca con caiq pì, pariaq hnài jò ha'ngui ŏi ta hnem, jò lam ti trong, jò ca'nùng cùi, loq jò rìu yòng. 20 Hadai phai achìh bàu aih ta long jrang 'mang hnem wa ta 'mang ngo, 21 'màng aih, plình enh 'nhèq ca crŏng taneh dùnh dàng leq, pì wa xinoi pì jah ŏi hloi ta gùng Chuaq ma khoi pachac am ca boc yaq pì.
22 Pì phai wèq dađeh loq dì tiaq dìq ca bàu thê au ma anoi hlài ca pì, loq waq ca Chuaq Boc Plình pì, xam manoh lam tiaq trong Haq wa hloi ŏi haten ca Haq. 23 Èh Chuaq hnan đac dìq ca jàn 'noiq loh khoi jang ngìa pì, 'nhac ca wì haq yi càn, yi dêh ca pì, èh pì jah 'blêq wa blah yŏc taneh wì haq. 24 Nòi leq jènh pì hi cadiang trùh, nòi aih jah da pì, acang pì jah enh braih càn trùh Liban, enh Cròng Diac U-phra-tê trùh Diac Raxìq Ta'ne pah mat mahì mùt. 25 Ùh i ca cabô ma dràng yòng jang ngìa pì, taiq Chuaq Boc Plình pì jah rai can ramòt wa can crè yùq jàp ta gùng pì ma padon lam trùh, tìah troi Haq khoi rùp bàu broq.
26 Ngan cô beq! Hì cô au đòiq jang ngìa pì bìac xôq ramŏt wa can hanip: 27 Pì jah yŏc xôq ramŏt tàng pì iu tiaq bàu thê da Chuaq Boc Plình pì, au ma thê pì hì cô. 28 Mahaq pì joq 'nàng 'bìq waiq hanip tàng ùh iu tiaq bàu thê da Chuaq Boc Plình pì wa cađac trong Haq ma anoi hì cô, đòiq lam tiaq 'bài can kiac ma pì ùh lah loq 'nì. 29 Jò Chuaq Boc Plình pì am pì mùt ta gùng đòiq nhàn yŏc, èh pì phai anoi 'noh bìac xôq ramŏt ŏi ta wang Ga-ri-xim wa can hanip ŏi ta wang Êban. 30 Baiq toq wang cô ŏi pah tau cròng diac Jôđan, pah tau trong lam 'nah ta pah mat mahì mùt, haten ca 'bài long rayai ŏi Môrê ta jang ca Gingan ta taneh da mangai Ca-na-an rìh ta gùng A-ra-ba. 31 Ma jah 'màng aih pì padon lam cwa cròng diac Jôđan đòiq mùt nhàn yŏc gùng Chuaq Boc Plình pì ma am. Pì jah blah yŏc gùng aih đòiq ŏi hloi ta aih. 32 'Màng aih, pì phai wèq dèh manoh waq ca broq tiaq dìq dŏng ca ranenh wa bàu thê au ma anoi hlài hì cô.