13
Apaq Cùh Waiq Dua 'Mù
Tàng ta pì i mangai loq capoch bàu loq adroi, loq mangai loq apô hnoq, èh haq doi teo halac loq bìac halac aih ca pì, khoi èh teo halac loq bìac halac mangai aih doi jah i joq 'nàng, èh mangai aih doi: “Beq bèn lam tiaq wa patìh bìac ca 'bài can kiac, aih 'bài kiac pì 'nhòq lah loq 'nì,” apaq tamàng bàu da mangai amòng capoch bàu loq adroi, loq mangai loq apô hnoq aih, ma jah 'màng aih Chuaq Boc Plình pì 'bàt thù pì, waq ca loq pì i dìq ca manoh loq iu Chuaq Boc Plình da pì ùh? Pì phai tiaq Chuaq Boc Plình da pì, loq yùq crè ca Haq, wèq dìq bàu thê da Haq, tamàng bàu Haq doi, patìh ca Haq wa hloi hloi ŏi haten ca Haq. Pì phai jêh đac mangai amòng capoch bàu loq adroi wa mangai anoi paro apô, taiq haq khoi parông pì tajraq hlài ca Chuaq Boc Plình pì, aih Boc Plình ma khoi 'nong pì loh khoi ca gùng Aicàp wa rŏt hlài pì enh hnem broq hapŏng dìch. Wì haq padô 'nùt pì loh khoi ca trong ma Chuaq Boc Plình pì khoi thê pì lam. Taiq 'màng aih pì phai jêh đac bìac ngang dù aih ŏi ta'ne pì.
Tàng oh daq pì, con calô pì, con cadrì pì, mai pì, loq bua ma dìq jaq da pì parông pì nòi hlèp doi: “Beq bèn lam patìh bìac 'bài can kiac,” ma pì loq boc yaq pì ùh lah loq 'nì, aih 'bài can kiac da mangai jàn ŏi dudan, haten loq hangai ca pì, enh gùng taneh pah cô trùh gùng taneh pah tau, èh pì apaq tiaq haq, apaq tamàng haq, apaq tadroq manoh xa-ŏch, gagè loq bahlèp haq. Mahaq pì phai yŏc manoh joq 'nàng jêh đac haq. Cla tì pì phai broq adroi đòiq jêh đac, hi khoi atìq èh tì dìq ca jàn. 10 'Màng aih, pì phai tèm hmu broq ca haq cachìt, taiq haq chaq trong baxrùq pì lam hangai ca Chuaq Boc Plình pì ma 'nong pì loh khoi ca gùng Aicàp, aih nòi broq hapŏng dìch. 11 'Màng aih dìq ca jàn Is-ra-ên hìa bìac aih wa crè yùq, pi i cabô hùa broq bìac ngang dù aih hòm.
12 Tàng pì tàng bàu anoi hlài ta mòiq phôq Chuaq Boc Plình pì ma am pì ŏi, 13 i 'bài mangai ngang dù ta phôq yòng padô alùan jàn phôq aih xam bàu creo doi: “Beq bèn lam patìh bìac 'bài yiang” ma pì ùh lah loq 'nì, 14 èh pì phai ti chaq, bòch tìn, bòch chaq ma geo haq. Tàng bìac wì anoi aih i joq 'nàng, wa bìac 'mèq 'màng aih khoi broq ta'ne pì, 15 èh pì phai jêh đac jàn phôq aih xam chang gùm, aih jêh đac dìq dŏng mangai wa ngè aban ta phôq aih. 16 Khoi èh pì phai gop dŏng cùng hang ta phôq 'ràng đòiq 'ne phôq, bùh cùng hang wa phôq aih broq ngè tadreo bùh dèch am ca Chuaq Boc Plình pì. Phôq aih hloi hloi wìa nòi raliang ralàc, pi jah broq hlài hòm. 17 Ùh mòiq ngai leq jah yŏc ngè cleq đang ca jêh đac, đòiq Chuaq Boc Plình pì jah tawìh enh can nòih Haq, èh xa-ŏch ca pì, broq ca pì jah loh bàc tam tìah troi Haq khoi pachac ca boc yaq pì, 18 wa tàng pì tamàng bàu Chuaq wa loq dì tiaq rìm bàu thê da Haq ma au anoi hlài ca pì hì cô, wa broq dìq ca bìac troq enh ngìa ca Chuaq Boc Plình pì.