31
Bàu Hnài Yang Pulùch Da Môise
Môise lam trùh anoi hnài dìq ca jàn Is-ra-ên bàu cô: Haq doi: “Hì cô au khoi 120 hanam, pi nui lam hlài hòm. Chuaq khoi doi ca au: ‘Ìh ùh lam cwa diac Jôđan cô.’ Mahaq Chuaq Boc Plình pì lam adroi ca pì. Haq jah jêh đac dìq ca jàn ma ŏi ta aih adroi ca pì, èh pì jah nhàn gùng wì haq. Jôsuê jah ajèn pì, tiaq troi Chuaq khoi tanap. Chuaq jah tabroq ca wì haq, troi Haq khoi tabroq ca Sihôn wa Ot, bùa jàn A-mô-rit wa gùng wì haq Boc Plình ma khoi raliang đac. Chuaq 'mùt wì haq am ca pì, wa pì phai broq ca wì haq tiaq dìq ca bàu thê au khoi thê pì. Dràng cajap wa tanuq manoh beq. Apaq crè cleq, apaq ramòt jang ngìa wì aih, ma jah 'màng aih Chuaq Boc Plình pì lam ti pì. Haq ùh hangai ca pì wa ùh jò leq cađac pì.”
Khoi èh, Môise creo ca Jôsuê, doi ca haq jang ngìa dìq ca jàn Is-ra-ên: “Dràng cajap wa tanuq manoh beq, ma jah 'màng aih ìh jah mùt ti jàn cô ta gùng Chuaq ma khoi rùp bàu am ca boc yaq wì haq, wa ìh jah axong gùng ca wì haq. Chuaq raq jah lam adroi ca pì. Haq jah ŏi ti ìh, ùh hangai ca ìh. Apaq crè wa apaq ramòt.”
Môise achìh ranenh cô jao am ca 'bài pajàu Boc Plình, aih con xau Lêwi, tòng hom wêh jao da Chuaq, hadai am hloi ca dìq dŏng gù craq Is-ra-ên. 10 Hi khoi haq anoi 'noh bàu thê cô: “Cloh rìm tapèh hanam, wop glàm hanam cađac dòih ta hì broq Lè Hapom Ŏi Đò, 11 jò dìq ca Is-ra-ên yòng gòm jang ngìa Chuaq Boc Plình pì, ta nòi Haq padon ràih, èh ìh phai đŏc ranenh cô jang ngìa Is-ra-ên am ca wì haq tamàng. 12 Ìh phai gop dŏng jàn, gu calô, gu cadrì, con 'yoh wa mangai jàn 'noiq ma ŏi phôq ìh, đòiq wì haq tàng, axràm iu crè ca Chuaq Boc Plình pì wa wèq dađeh broq tiaq dìq bàu da ranenh cô. 13 'Bài con caiq da jàn 'nhòq loq ca bìac aih jah tàng wa jah axràm iu crè ca Chuaq Boc Plình pì, lùch ca 'nhòng ìh rìh ŏi ta crŏng taneh pì ma padon yŏc, atìq ca jò khoi lam cwa diac Jôđan.”
14 Èh Chuaq doi ca Môise: “Hì cachìt da ìh ten trùh. Creo ca Jôsuê beq, hi khoi baiq ngai chôp loh patô dađeh ta Hnem Traiq Cùh Waiq, đòiq Au anoi bàu thê Au ca haq.” 'Màng aih, Môise wa Jôsuê lam trùh yòng ta Hnem Traiq Cùh Waiq.
15 Chuaq mahno loh jang nòi Hnem Traiq Cùh Waiq ŏi ta mòiq cato yùc, wa cato yùc yòng jang 'mang Traiq. 16 Chuaq doi ca Môise: “Khoi ten trùh jò ìh lam ŏi ti 'bài boc yaq ìh. Cô èh jàn cô jah yòng cùh waiq 'bài can kiac ta gùng wì haq padon mùt, èh cađac Au wa blàq wêh jao Au ma khoi broq ca wì haq. 17 Jò aih, can nòih Au jah plôh tŏc ta wì haq. Au cađac wì haq. Au cadoc dèh hadrò, broq wì haq jah wìa hanùm ca tamoi 'noiq broq wì haq 'bìq lŏn hnhung đac, èh bàc bìac hinìq ranàc wa mango jah glàm mùt ta wì haq. Jò aih wì jah doi: ‘I joq taiq Boc Plình pi ŏi ta'ne nhèn, dài 'bài hinìq ranàc cô ma jah glàm mùt ta nhèn 'mòh!’ 18 Mahaq jò aih, Au jah cadoc dèh hadrò, taiq nen tôiq ngang dù da jàn khoi broq, tiaq trong cùh waiq 'bài can kiac.
19 “ 'Màng aih, manàiq cô achìh 'bŏi calêu cô wa hnài am ca jàn Is-ra-ên beq, đòiq ta hacùng wì haq beq, đòiq bàu 'bŏi calêu cô jah wìa bàu anoi hlài bìac tajraq hlài da jàn Is-ra-ên. 20 Ma jah 'màng aih Au jah 'nong jàn cô mùt ta gùng Au ma khoi rùp bàu am ca boc yaq wì haq, aih gùng taneh jìang bình hlùih diac xùt wa sùa. Wì haq jah caq panàc panài, khoi èh wìh lam patìh bìac ca 'bài can kiac, khìn đac Au, blàq đac wêh jao da Au. 21 Jò hinìq ranàc bàc wa can nan xa khoi glàm jàn cô, jò aih 'bŏi calêu cô jah wìa bàu anoi hlài tajraq hlài ca wì haq, ma jah 'màng aih hacùng da xinoi wì haq ùh hìaq hèt. Mahaq Au loq bìac manoh hèm da wì haq loq enh broq 'màng leq adroi ca jò 'nong wì haq mùt ta gùng Au ma khoi rùp bàu hnhu am.” 22 'Màng aih, hì aih Môise achìh yŏc 'bŏi calêu cô wa hnài am ca jàn Is-ra-ên.
23 Chuaq 'noh bàu thê Jôsuê con calô da Nun: “Dràng cajap wa tanuq manoh beq, taiq ìh jah 'nong jàn Is-ra-ên mùt gùng ma Au khoi pachac am ca wì haq, èh Au jah ŏi hloi ti ìh.”
24 Jò Môise achìh bàu ranenh cô khoi gêh ta mòiq toq sech, 25 èh haq thê mangai Lêwi ma tòng hòm wêh jao da Chuaq, doi: 26 “Yŏc sech ranenh cô đòiq mòiq apah ca hom wêh jao da Chuaq Boc Plình pì beq, đòiq sech aih ŏi hloi ti aih wìa bàu anoi hlài tajraq hlài ca pì. 27 Ma jah 'màng aih au loq manoh loq blàq blènh wa manoh cadoq cadang da pì hì cô au ŏi rìh ti pì, pì khoi blàq hlài Chuaq, ùh dùh dèh atìq ca jò pi i ca au! 28 Gop wì gu craq da 'bài hadròng hadrech wa mangai broq cwan pì thia haten ca au beq. Au jah am ca wì haq tamàng bàu cô, èh au creo plình wa taneh anoi hlài bàu tajraq hlài ca wì haq. 29 Ma jah 'màng aih au loq, atìq ca au khoi cachìt, èh pì tawech cađac dŏng trong au khoi anoi hnài am ca pì. Trom hì pulùch hinìq ranàc jah glàm pì, taiq pì broq bìac ngang dù jang ngìa Chuaq, broq ca Haq loh nòih.”
30 Môise đŏc dìq bàu da 'bŏi calêu cô am dìq ca tagop Is-ra-ên tamàng.