32
'Bŏi Calêu da Môise
Ôi plình, halang don tamàng bàu au padon anoi cô.
Ôi taneh, tamàng bàu da hacùng au beq.
Bàu hnài da au rai 'noh tìah ca mè;
Bàu au hangèp tìah ca diac ngom,
tìah ca mè ma'nhrùi top ta nhat ma neo,
tìah ca mè ta đùng nhat.
 
Ma jah 'màng aih padèch hiniq Chuaq.
Pajùm ti au padèch can rahù rahìac Boc Plình nhèn beq!
Chuaq, Haq Hmu Talach! Bìac Haq lem gêh tôm,
taiq trong da Haq dìq ta-atoq.
Boc Plình wèq dèh bàu wa ùh i ca bìac cleq ùh ta-atoq.
Haq ta-atoq wa broq jang hloi hloi.
 
Pì khoi caq ŏi tiaq trong 'mèq 'mac,
'màng aih pì pi xài con caiq da Boc Plình,
mahaq pì mòiq xinoi rìh ùh ta-atoq wa loq blàq manoh.
Ô jàn blùng wa ùh rabiaq, pì ca'naih hlài ca Chuaq
'màng aih 'mòh?
Ma ùh xài Haq broq Baq ma khoi rŏt pì,
khoi broq loh pì wa broq pì wìa mòiq jàn 'mòh?
 
Pì phai hmàng hlài 'bài hì calah nèh beq
wa hèm hlài ca 'bài hanam da 'bài 'nhòng adroi.
Bòch baq pì beq, haq jah hnài am pì.
Bòch 'bài gu craq, wì hadai anoi am.
Jò Boc Plình Ma Yi Ha'nhèq axong xôxech am ca mangai jàn,
wa lah 'bài con caiq da Ađam,
èh Haq pajaq acang ca wì jàn,
tiaq sôq da jàn Is-ra-ên.
Mahaq phàn da Chuaq,
aih jàn Haq. Jacôp, aih xôxech da Haq.
 
10 Boc Plình chaq hnoq haq ta mòiq nòi rôm rim,
ta nòi hawit, 'ne nòi i cayeo hlôi dêh wa ùh i ca cleq.
Boc Plình ŏi dudan ca haq, wèq ban haq,
gòm wèq haq tìah ca clong mat dađeh.
11 Tìah ca cliang wèq dèh pù,
pan dudan dèh ca con ŏi nga,
Haq hlìa panan xràng yŏc,
wa pòq dèh con enh crŏng.
12 Toq cla Chuaq khoi 'nong dèh jàn, ùh i ca yiang 'noiq leq.
 
13 Boc Plình khoi am ca jàn Is-ra-ên tŏc ŏi nòi gùng ha'nhèq,
am ca wì haq caq riang plì da đùng taneh,
am caq diac xùt ta hmu
wa dàu ôliu enh taneh cadoq cadang,
14 diac tôh 'bo wa diac tôh trìu,
pajùm ca ramaq da trìu con wa trìu calô xêh ta Basan,
wa bubi calô,
'mau mì ma dìq jaq lem
wa diac plì nho ma ramong.
 
15 Mahaq Jê-su-run (aih Is-ra-ên) loh ca bech wa blàq manoh;
càn wa pôq.
Haq cađac Boc Plình ma khoi broq loh haq
wa khìn đac Hmu Talach da bìac dèch dŏih wì haq.
16 Wì broq ca Haq tagrình xam bìac wì cùh waiq 'bài can kiac,
taiq bìac ramòt aih, wì broq ca Haq loh nòih.
17 Wì dèch am ngè tadreo ca 'bài can kiac,
aih ùh xài Boc Plình.
Wì cùh waiq kiac 'noiq ma neo,
aih yiang 'nhòq lah 'nì,
aih 'bài yiang neo trùh ma boc yaq wì ùh iu crè.
18 Pì khoi hèt đac ca Hmu Talach aih Baq pì,
wa hèt ca Boc Plình ma broq loh pì.
 
19 Chuaq hnoq bìac aih,
Haq khoi loh nòih taiq nen 'bài con calô wa con cadrì Haq.
20 Haq i doi: “Au jah cadoc dèh hadrò,
èh ngan bìac pulùch da wì haq loh 'màng leq,
taiq aih mòiq 'nhòng xinoi ngang dù wa loq 'nùt.
Aih 'bài con caiq ùh i ca manoh wèq dèh bàu.
21 Wì haq broq Au tagrình ca yiang mahaq ùh xài Boc Plình;
wì haq broq ca Au nòih taiq wì cùh waiq dua 'mù.
Au hadai yŏc mòiq toq tamoi ùh nèn đòiq wì haq tagrình,
yŏc mòiq jàn ma blùng leoq đòiq wì haq nòih.
22 Ma jah 'màng aih i ùnh plôh tŏc ta jò Au nòih,
cheo trùh driah ralùng hanang,
bùh cheo taneh wa ngè ma pìt taneh,
hadai bùh cheo trùh xèm 'bài rôm wang.
 
23 “Au ca'nìh can ranàc enh 'nhèq ca wì haq,
penh wì haq xam rang panenh Au.
24 Au broq ca wì haq ìuq taiq 'bìq pangot,
'ràng can tôq dêh wa can hinìq broq wì haq cachìt.
Au thê ngè ta rôm loh cap, wa 'bài bìh i nŏc đùc trùh jôh,
hi khoi wì haq cachìt.
25 Enh gùng i chang gùm,
enh trom i can ramòt jah broq ca gu radam,
gu adrùh, con nga ŏi ùq,
xam mangai craq xàc co dìq 'bìq cachìt dŏng.
26 Au khoi doi Au enh raliang đac wì haq.
Au bahnhung đac bìac bahmàng hlài da wì haq khoi ca con mangai.
27 Mahaq au yùq ca bàu jù lê
da mangai git ma loq hèm lìq,
hi cachech doi: ‘Tì cla nhèn khoi ta'blêq!
Ùh xài Chuaq broq bìac aih đòh!’ ”
 
28 Taiq jàn Is-ra-ên blùng,
ta manoh wì ùh i ca can rabiaq.
29 Tàng wì haq i khôn rabiaq,
èh wì jah loq, wa loq hèm trùh bìac palùch xôq gòm wì haq!
30 Broq 'màng leq mòiq ngai ma nui hnan đac 1.000 ngai,
baiq ngai hnan 10.000 ngai cadàu mot tàng
Chuaq Haq Hmu Talach ùh tech wì haq,
wa Chuaq khoi hnhu wì aih ta tì jàn Is-ra-ên.
31 Ma jah 'màng aih cato hmu wì ùh tìah troi Hmu Talach bèn.
Mangai ma tajraq hlài ca bèn hadai hnoq 'màng aih.
32 Taiq long nho wì haq aih long nho da Sôđôm
wa hon enh taneh đùng da Gô-mô-ra.
Plì nho wì haq tìah ca acam,
wa ayùm plì nho wì aih xang.
33 Alac nho wì haq aih jreo nŏc da bìh đùc,
aih nŏc đùc dìq jaq da bìh tùa.
 
34 Chuaq doi: “Bìac 'màng aih Au jah hmàng dìq!
Au đòiq bìac aih 'mùt ta nòi da Au.
35 Bìac jêh chao aih bìac da Au.
Phàn ca'naih hlài ji bìac da Au.
Ùh hìaq dùnh dàng leq hòm wì haq 'bìq jènh lia tacro.
Hì ramòt da wì haq khoi haten, wa bìac cachìt lùch renh trùh.”
 
36 Joq 'nàng, Chuaq jah broq ta-atoq ca jàn Haq.
Haq xa-ŏch ca hapŏng Haq jò Haq hnoq dèh padren da jàn Haq loh ca dìq,
èh pi ŏi i mangai hapŏng dìch
loq mangai ùh tawac ùh pakènh.
37 Boc Plình doi: “ 'Bài yiang wì haq ŏi ta leq?
Aih cato hmu wì haq mùt đòiq amot.
38 'Bài yiang ma caq ramaq da ngè tadreo,
wa ôq alac da ngè tadreo xam diac wì haq ŏi ta leq?
Gleq 'bài yiang aih ùh yòng jùp đò
wa broq nòi bahlèp am ca pì?
 
39 “Manàiq cô, ngan Au cô Boc Plình.
Enh gùng ca Au pi i ca Boc Plình leq ma 'noiq.
Cla Au raq broq cachìt wa am can rìh.
Cla Au cô broq đòiq loh habau wa broq brêh.
Ùh i cabô jah dŏih dèch khoi ca tì Au.
40 Joq 'nàng, Au dèch tì patô plình hi pachac:
Joq 'nàng troi Au rìh hloi hloi,
41 Jò Au khoi calenh chang gùm,
wa tì Au khoi cadop bìac hadrah ta-atoq,
èh Au jêh đac mangai tajraq hlài ca Au,
wa tabroq hlài ca 'bài mangai leq ma git ca Au.
42 Au jah broq ca 'bài rang panenh Au bù ca mahem,
chang gùm Au lŏn jam,
aih mahem da mangai 'bìq jêh đac wa da mangai ŏi tù,
wa pŏt gàu i xàc yôh da 'bài cwan broq gàu da mangai git.”
 
43 Ôi 'bài Diac, phai lem bùi pajùm ti jàn Chuaq taiq Haq
jah broq ta-ùc mahem hapŏng da Haq,
tabroq hlài mangai ma git ca Haq,
hi broq bìac rŏt hlài enh tôiq lôi ca gùng wa ca jàn da Haq.
44 'Màng aih, Môise wa Jôsuê, con da Nun, đŏc dìq ca bàu 'bŏi calêu cô am ca jàn tamàng. 45 Jò Môise khoi đŏc gêh dìq bàu cô jang ngìa dìq ca jàn Is-ra-ên, 46 èh haq doi ca wì: “Yŏc manoh panim da dìq bàu pa'yèp Au ma khoi pariaq pì hì cô, hnài am ca con xau pì beq, đòiq wì haq rabiaq ca broq tiaq dìq bàu da ranenh cô. 47 Ma jah 'màng aih, ùh xài bàu capoch cô bàu 'ngwan am ca wì, mahaq aih can rìh joq 'nàng da pì, nhò bàu capoch cô, pì jah ŏi dùnh ta nòi gùng pì lam blah yŏc jò khoi cwa diac Jôđan.”
48 Wop hì aih, Chuaq doi ca Môise: 49 “Tŏc ta bôi wang Nêbô, aih ta wang A-ba-rim ŏi ta gùng Moap, ngìa ta jang ca Jê-ri-cô, hi khoi ha'miang ngan gùng Ca-na-an, Au ma am ca jàn Is-ra-ên broq xôxech. 50 Èh ìh jah cachìt ta bôi wang aih, èh jah ahlài ti jàn ìh, tìah troi Arôn daq ìh khoi cachìt ta bôi wang Hôrò wa khoi jah ahlài ti jàn da haq, 51 ma jah 'màng aih taiq ìh khoi broq tôiq ca Au ŏi ta'ne jàn Is-ra-ên, nòi diac Mê-ri-ba ŏi Cađê, ta braih càn Xin wa taiq ìh ùh padèch hadròih Au ta'ne jàn Is-ra-ên, 52 ìh jah hnoq gùng aih enh hangai, mahaq ìh ùh jah mùt ta gùng aih, gùng Au ma am ca jàn Is-ra-ên.”