11
Hwenh 'Benh Ìh Ta Diac
Hwenh 'benh ìh ta diac beq,
dùnh hì èh, ìh jah chaq hnoq hlài.
Axong phàn da ìh ca tapèh loq rahem ngai beq;
ma jah 'màng aih ìh ùh loq i bìac ranàc leq jah loh ta crŏng taneh.
Jò yùc hi bình diac,
èh yùc mè.
Jò long hi cro,
pah ma ca mat mahì loh,
loq pah 'ngeo ca mat mahì loh,
long cro jang leq haq ŏi hloi jang aih.
Cabô ngan cayeo, haq ùh rai adrech;
cabô ngan yùc, mangai aih ùh jah gat.
 
Con mangai ùh loq ca trong cayeo hlôi,
hadai ùh loq caxènh da con nga ŏi ta cliac dèh miq jah ta'mroq palaoq 'màng leq.
Hadai 'màng aih, con mangai ùh jò leq nui 'nì loq ca bìac broq da Boc Plình,
'màng leq Haq ma khoi broq loh rìm ngè.
 
Jò daxroq lam rai adrech beq,
wa jò chìu apaq đòiq tì padài,
ma jah 'màng aih ìh ùh loq adrech rai jò leq plôh yi lem,
jò daxroq loq jò chìu,
loq dìq baiq aih hadai lem.
Can 'ngah joq dìq jaq lem,
wa con mangai jah ngan hnoq mat mahì joq lem bùi hlòm.
'Nhac ca mangai jah rìh bàc hanam,
haq khòh lem bùi dèh dìq ca hanam aih beq;
haq hadai khòh hmàng ca 'bài hì clam clôiq,
taiq 'bài hì aih hadai bàc.
Rìm bìac loh atìq cô èh aih dech 'ngwan.
 
Ôi gu radam, lem bùi dèh ta jò ŏi radam beq,
yŏc manoh lem bùi dìq ca hì aih.
Broq tiaq manoh ngèh
wa mat loq enh hnoq.
Mahaq ìh ep loq,
Boc Plình jah creo trùh đòiq hi hadrah tiaq rìm bìac ìh ma broq.
10 'Màng aih, drùh hnan đac enh manoh bìac mango wa bìac nòih beq,
èh hèt đac can jìq xa ta chac hamac ìh,
ma jah 'màng aih hanam jò radam renh lùch tiaq hì khê.