12
Phai Hmàng ca Boc Plình Jò Ŏi Radam
Phai hèm trùh ca Boc Plình ma broq loh plình wa crŏng taneh cô beq,
jò ŏi 'yoh hanam,
adroi ca hì ranàc trùh,
adroi ca 'bài hanam ìh doi:
“Au pi jah bùi manoh da jò aih hòm.”
Adroi ca 'ngah da mat mahì, mat khê,
wa 'bài halŏng loh ca clam clôiq,
wa yùc wìh hlài atìq ca mè.
Phai hmàng ca Haq adroi ca baiq ngai gòm rap hnem loq tarìt (aih baiq jènh);
adroi ca jò mangai i padren tadêh loh ca cajùh (aih baiq palêh).
Adroi ca toq 'biaq toq hapŏng ùh cadrit hòm (aih hanenh);
wa adroi ca wa haq ma ngan loh mŏc gàu loh ca hyòp hyap (aih baiq mat);
adroi ca jò ìh pi nui cadiang loh khoi ca hnem
wa ùh tàng atêh da mangai abroq.
Manàiq cô ìh tàng bàu chìm,
mahaq jò aih ùh jah tàng bàu chìm hòm.
Phai hmàng ca Haq adroi ca jò ìh yùq ca nòi ha'nhèq
wa bìac yat ti trong;
adroi ca xàc gàu wìa nhum taboc tìah ca riang apriac,
wa ìh thìuq padren cadiang lam tìah ca lìp jêq cachìt,
wa bìac ma ngèh enh pi i hòm.
Phai hmàng ca Haq adroi ca jò ìh mùt ta ralùng hanang, nòi ŏi hloi hloi,
wa mangai crò hmoi jò lam lòm hanang.
Phai hmàng ca Haq adroi ca jò ìh ŏi thì,
adroi ca caxi 'bac 'nhòq catech wa doi chrŏng wang 'nhòq padah.
Apaq gòm cabi diac padah
wa blênh xê tagoh nòi diac jìang.
Jò aih blo taneh hlài ta taneh,
mahaq mahua yiang hlài ta Boc Plình ma khoi broq loh haq.
 
Mangai anoi hnài doi: “Dech 'ngwan da bìac dech 'ngwan! Rìm hiniq dìq ùh i ca hiniq cleq!”
Bàu Pulùch
Mangai anoi hnài jah Boc Plình am bìac khôn rabiaq, 'nì loq bàc trong, bìac càn bìac 'yoh, haq ti chaq ti ràih bàu rabiaq đòiq hnài con jàn. 10 Mangai anoi hnài hloi hloi ti chaq bàu troq, đòiq hnài bàu jang lem wa joq 'nàng.
11 Bàu da haq rabiaq hin tìah ca long hin; cajap tìah ca đình ta manoh hèm. Dìq ca bàu anoi hnài cô trùh enh mòiq ngai gòm. 12 Ôi con, sech jàiq achìh 'noh ta crŏng taneh cô ùh jò leq loq dìq, mahaq nhet loq jò đŏc, èh loq broq ca dađeh tagah lep.
13 Jò khoi jah tamàng dìq ca bàu pariaq,
bàu pulùch au doi:
“Phai loq yùq crè ca Boc Plình, wèq dìq ca 'bài ranenh da Haq,
aih bìac rìm ngai phai broq.”
14 Ma jah 'màng aih Boc Plình hadrah rìm bìac,
'nhac ca bìac lem loq bìac dù,
xam rìm bìac ma khoi hlèp.