'Bŏi Calêu Da Sa-lô-môn
Bàu Patô Adroi
Hiniq wa Bàu Xèm Da Sech:
Hiniq sech cô aih “ 'Bŏi Calêu Loq Waq” – Sech cô da Bùa Sa-lô-môn
Mangai Achìh wa Hanam Achìh:
Brong 1:1 pachì Bùa Sa-lô-môn mangai achìh sech cô. Hiniq haq khoi achìh ta sech 7 yàng. Dìq ca bàu achìh patô toq i mòiq ngai achìh. Sa-lô-môn joq 'nàng mangai achìh, aih jò ta'ne hanam 971 – 931 A.C.
Bàu Anoi:
Bàu anoi xam can loq waq da mangai gu cadrì doi: can loq waq wa can rabiaq creo mangai calô trùh ta wì haq nhò bìac halac halùai ma wì broq. Boc Plình khoi 'nac can loq waq lem joq 'nàng phai ta'ne ŏng wa mai ŏi ta bìac broq loh lem da Boc Plình.
Rìm 'Nat:
1. Bìac gu cadrì wa gu calô enh waq ca dabau: 1:1—3:5
2. Trong ta'nèp: 3:6–11
3. Bàu 'noh dabau can loq waq: 4:1—5:1
4. Tagìq tagìa wa trong broq gêh: 5:2—6:13
5. Anoi tam bàu 'noh dabau can loq waq: 7:1—8:4
6. Bàu pulùch: 8:5–14
1
Bàu calêu wa bàu atac da Sa-lô-môn.
Gu adrùh:
Au ngèh enh haq hìp au xam hacùng haq!
Ma jah 'màng aih can loq waq da haq jìang yi hnao ca alac jìang.
Dàu ìh xua thùm; hiniq ìh bàc ngai loq tìah ca dàu xua thùm ùc 'noh;
taiq nen aih bàc gu adrùh enh waq ca ìh.
Dùng au beq; èh au jah tiaq ìh, ba hadai cadàu pajùm!
Bùa khoi 'nong au mùt ta adùq haq.
'Bài Gu adrùh Jê-ru-sa-lem:
Nhèn jah lem bùi ca ìh wa padràu hau ŏi ti dabau.
Nhèn jah anoi hlài bìac waq ca dabau jìang yi hnao ca alac.
Gu adrùh:
'Bài gu adrùh loq waq ca ìh joq 'nang troq.
 
Ôi, 'bài gu adrùh Jê-ru-sa-lem, au gam,
mahaq au lem,
au gam tìah ca 'bài traiq ŏi đò da mangai Kêđa,
mahaq lem tìah ca bai prình da Sa-lô-môn.
Apaq ngan hamàih ca au taiq au gam,
mat mahì jraq au broq ca au gam.
'Bài daq au nòih ca au,
thê au wèq ngan wùan nho;
mahaq au ùh lah wèq ngan wùan nho da cla au.
Ôi! Mangai manoh au ma loq waq,
am ca au loq beq,
ìh ban trìu nòi leq;
Jò 'ne hì, ìh am trìu padài nòi leq?
Gleq au ep bàng hadrò lam ba'yàt ta calùh trìu da 'bài bua ìh?
Sa-lô-môn, Mangai Ma Loq Waq
'Bài Gu adrùh Jê-ru-sa-lem:
Gu radam: Ôi mangai lem yi hnao dìq ca mangai lem,
tàng ìh ùh loq,
èh ìh 'boi tiaq teo trong da calùh trìu beq,
wa 'nong calùh bubi con da ìh lam acaq haten ca 'bài traiq da 'bài mangai aban beq.
Gu Radam:
Ôi mangai au ma dìq jaq loq waq,
au alìah oh tìah ca axêh can ma dùi xê Pha-ra-ôn.
10 Baiq toq tabŏc oh lem lình; don oh halŏng hatai; ranŏng oh lem,
'nhùc oh bac 'ngah hliang.
11 Ba jah broq ca oh caxi wang i clep 'bac.
Gu adrùh:
12 Jò bùa ha'ngui ta gèq,
dàu xua thùm da au loh hòi xua thùm ca dìq jaq.
13 Mangai au ma loq waq haq tìah ca riang mùc jùac
ca au ŏi ta'ne tôh au.
14 Mangai au ma loq waq haq tìah ca mòiq achaoq riang pajê ca au
ta wùan nho Ên-gê-đi.
Gu Radam:
15 Ôi mangai ma dìq jaq lem lình da au,
oh joq 'nàng lem lình,
mat oh lem tìah ca mat chìm trù clôi.
Gu adrùh:
16 Ôi mangai calô da au,
ìh joq 'nàng lem lình, ìh joq 'nàng lem ca manoh au,
jùang da ba joq xenh lem tìah ca đùng nhat.
Gu Radam:
17 Long pang hnem ba broq xam long hùang nam;
padêh broq xam long 'bat.