2
Gu Adrùh Padràu Ca Gu Radam
Gu adrùh:
Au cô riang panùng ta đùng tamang Sarôn,
riang tacreo lem da thòng tamang.
Gu Radam:
Ôi mangai cadrì au ma dìq jaq loq waq ta'ne 'bài mangai cadrì oh
ùh crài cleq ca riang tacreo ŏi ta'ne hila.
Gu adrùh:
Ôi mangai au ma dìq jaq loq waq ta'ne 'bài mangai gu calô,
ìh ùh crài cleq ca long plì taoq ŏi ta'ne 'bài long ta rôm.
Au lem bùi ŏi enh 'neq ca yàp haq;
plì haq au mòn nhim ti nòi hacùng.
Haq 'mùt au ta nòi adùq caq hiniang,
cò can loq waq da haq hlìa enh 'nhèq ca au.
Yŏc 'benh plì nho croh tah đò ta cliac au,
yŏc plì taoq rôm tam padren ca au,
taiq au khoi i 'bình da can loq waq.
Cŏng haq pah 'ngeo roh ca au angèn gàu
wa tì haq pah 'ma ca'muq au.
Ôi 'bài mangai cadrì Jê-ru-sa-lem, canòm ca calùh
'bài kêh wa 'bài jŏi hadròng ma ŏi rìh ta rôm wang,
au xìn pì apaq cadrèh,
apaq padrìu gu adrùh loq waq da au trùh jò haq enh đeh.
 
Tamàng beq! Aih atêh da mangai ma manoh au dìq jaq loq waq!
Haq 'nang lam trùh,
haq clŏng dôch ca 'bài bôi wang,
clŏng dôch ca 'bài go.
Mangai manoh au ma dìq jaq loq waq,
haq tìah ca con kêh, tìah ca jŏi hadròng.
Haq yòng enh crŏng panàt hnem nhèn,
ki ngan ti 'mang hnem,
chrìh ngan ti adreo himìa 'mŏc gàu.
10 Mangai manoh au ma dìq jaq loq waq, capoch tùang ca au haq doi:
“Ôi bua da au,
mangai dìq jaq lem da au, yòng lam trùh beq.
11 Ngan tau! Jò ralìm khoi dìq,
mè hadai pi i hòm;
12 Riang khoi đah jàp crŏng taneh,
jò calêu lem bùi khoi trùh,
jò khoi trùh đòiq pŏt caxi long nho,
wa bàu catô da chìm trù hadai khoi tàng ta gùng.
13 Plì pŏc đang ramùh dùm,
long nho loh riang 'noh hòi xua thùm;
ôi oh ma au dìq jaq loq waq,
mangai lem lình da au, yòng lam trùh beq!”
Gu Radam:
14 Ôi chìm trù au ta còp hmu,
nòi hlèp da trong tŏc ha'nhèq;
'noh ca au ngan hnoq hadrò pàt oh,
wa tàng bàu oh capoch,
ma jah 'màng aih bàu oh èm ai,
hadrò pàt oh lem lình.
15 Rùp 'bài chôn beq,
aih 'bài chôn
broq raliang ca wùan plì nho da nhèn;
ma jah 'màng aih wùan nho nhèn ramùh loh riang.
Gu adrùh:
16 Mangai au ma loq waq haq da au, au hadai da haq;
haq am calùh trìu da haq caq nhat ta đùng riang tacreo,
17 Jò mat mahì bu 'ngah,
can clam khoi dìq;
Ôi mangai calô ma manoh au dìq jaq loq waq,
hlài beq tìah ca kêh loq jŏi hadròng ta bôi wang Bêthet.