3
Apô Hlè Lèt Da Gu Adrùh
Damang au cùi apô dèh ta jùang au,
au chaq mangai manoh au ma enh waq,
au chaq, mahaq chaq ùh hnoq.
Au padinh yòng lam dudan ca phôq,
'bài trong ta plài wa 'bài halah da trong,
đòiq chaq mangai au ma xa-ŏch.
Au chaq ma haq ùh hnoq.
'Bài mangai gŏc phôq lam dudan ca phôq wì glàm au.
“Au bòch wì pì i hnoq mangai au ma loq waq ùh?”
Au lam bu khoi ca wì toq 'biaq,
èh au hnoq mangai manoh au ma loq waq;
tajòi 'mòi au oc haq ùh enh ca'naih,
trùh jò au 'nong haq hlài ta hnem miq au,
mùt ta hnem mangai ma khoi ŏi jiang ca au.
Ôi 'bài mangai cadrì Jê-ru-sa-lem,
au canòm ca calùh 'bài con kêh wa 'bài jŏi hadròng ma ŏi rìh ta rôm wang,
au xìn pì apaq cadrèh,
apaq padrìu gu adrùh da can loq waq au trùh jò haq enh đeh.
Hì Ta'nèp Da Sa-lô-môn
Mangai tau cabô,
haq tŏc enh đùng braih càn,
tìah ca jrang nhòi xua thùm dàu mùc jùac wa nhù hùang,
ta chac haq i tôm taih hòi xua thùm da bàc hiniq jreo xua thùm?
Ngan tau, gèq tòng da Sa-lô-môn
i 60 ngai dêh padren
ta 'bài mangai dêh padren Is-ra-ên ŏi dudan;
Wì dìq ragài
ca tajêh xam chang;
mangai leq xôq i chang teo ta ca'nam,
hanìuq đòiq jò damang loq glàm bìac nan no.
Bùa Sa-lô-môn broq ca dađeh mòiq toq gèq tòng
xam long enh rôm Liban.
10 Haq broq 'bài jrang da gèq tòng bùa xam 'bac,
nòi angèn crŏng xam wang,
nòi ha'ngui xam bai gòh ngùi,
jah padì nhòm nhìn
xam mangai cadrì da Jê-ru-sa-lem jah broq.
11 Ôi 'bài con adrùh Siôn,
loh ngan bùa Sa-lô-môn côi calôp bùa
miq haq khoi pacôi ca gàu haq
ta hì ta'nèp ŏng mai da haq,
ta hì manoh haq bùi lem.