4
Sa-lô-môn Patô Can Loq Waq
Gu Radam:
Ôi mangai manoh au ma dìq jaq loq waq,
oh lem lình hrìn, oh lem lình hrìn!
Mat oh tìah ca mat trù ŏi enh trom ca bai bàng hadrò;
xàc oh tìah ca calùh bubi ca'nùng
nòi ca chình wang Ga-la-at.
Hanenh oh tìah ca calùh trìu neo got xàc
wa tŏc enh hùm;
dìq tôm đôi
wa ùh i ma leq 'bìq hnhung.
Blìa hacùng oh gòh tìah ca bai gòh mahem,
hacùng oh lem tìah ca riang jò bu đah,
tabŏc oh nhang lem tìah ca plì ôi rôm pah broq baiq,
hlèp enh trom ca bai bàng hadrò.
Ranŏng oh tìah ca hnem hin bôi Đawit,
broq đòiq atua ranac tajêh;
bình ngŏng toq khìan atua ta aih,
aih khìan da mangai tadêh tanuq.
Baiq toq tôh da oh
tìah ca con camia da kêh,
caq nhat ŏi ta đùng riang tacreo.
Au jah tŏc ta go mùc jùac,
ta go nhù hùang,
au ŏi ta aih enh daxèq trùh daxroq.
Ôi mangai ma au dìq jaq loq waq,
chac hamac oh dìq jaq lem lình,
ùh nòi leq i teo xìt.
 
Ôi mai da au, pajùm ti au loh khoi enh Liban beq,
pajùm ti au loh khoi enh Liban,
pajùm ti au ngan mat mahì loh enh bôi A-ma-na,
enh bôi Sênia, wa enh bôi Hetmôn,
loh enh còp baco hlari
wa enh wang da 'beo.
Ôi oh cadrì da au, mai da au ôi,
oh khoi broq manoh au rađah yi renh taiq
bìac cachìac mat gliang ngan da oh
wa ngan mòiq hadrang 'nhùc jang ranŏng.
10 Ôi oh cadrì da au, mai da au ôi, can loq waq oh lem dìq jaq,
can loq waq da oh lem yi hnao ca alac nho,
hòi dàu xua thùm da oh xua
yi hnao ca dahwèq xua thùm ma 'noiq.
11 Ôi mai da au, blìa hacùng oh catôh diac xùt,
enh 'neq ca rapet oh i diac xùt wa sùa;
hòi xua thùm da eo cwàn oh
tìah ca hòi xua thùm da rôm wang Liban.
12 Ôi mangai cadrì da au, mai da au aih wia clenh tin,
aih wia xam hmu khoi clenh tin, wa diac tamŏc khoi baxìa.
13 Cataih da oh tìah ca wùan bình halùih ca plì ôi rôm,
i plì lem jìang,
long phung tiang wa cam tùng,
14 cam tùng wa ngèq,
riah cachiq phùc wa cwèq,
xam dìq ca long ti 'bài riang i hòi xua thùm,
nhù hùang, mùc jùac, gahnàu
wa dìq ca dahwèq xua thùm ma 'noiq.
15 Oh aih diac tamŏc ta wia,
aih adràm diac neo,
aih diac cròng loh enh Liban.
Gu adrùh:
16 Ôi cayeo pah 'ngeo ca mat mahì loh,
yòng beq, cayeo pah 'ma ca mat mahì loh hlôi trùh beq;
hlôi mùt ta wia au beq
đòiq hòi dahwèq xua thùm jah pan loh!
Ngèh enh ca mangai ma au dìq jaq loq waq
mùt ta wia haq caq plì lem jìang.