5
Bìac Nan Xa Jò 'Bìq Talah Ca Dabau
Gu radam
Ôi mangai cadrì da au, mai da au ôi;
au khoi mùt ta wia au; au khoi kech mùc jùac wa khoi goh riang long xua thùm da au,
khoi caq tot xùt wa diac xùt au,
ôq alac nho wa sùa.
'Bài Gu adrùh Jê-ru-sa-lem:
Ôi bua au, caq beq, ôq beq, ôq ma bàc beq,
đòiq jah bù da can loq waq.
Gu adrùh:
Au cùi mahaq manoh au rìu.
Aih raq atêh mangai loq waq da au clôq 'mang, haq doi:
“Pèh ca au 'mang beq! Ôi oh da au, mangai cadrì da au,
mai au ma dìq jaq loq waq, chìm trù da au,
ma jah 'màng aih diac ngom khoi bình ta gàu au,
xàc gàu au khoi hajàh diac ngom damang.”
Au khoi lêh eo enh gùng, 'mang leq caxùnh hlài 'mòh? Au khoi 'nheo jènh, broq amùa hlài 'mòh?
Mangai au ma dìq jaq loq waq, 'bacsi tì ti trom 'mang, manoh cliac au tadroq tadroih taiq hnoq haq.
Au padinh yòng pèh 'mang am ca haq; tì au catôh mùc jùac, wa hadrang tì au 'yôm ca mùc jùac ta calêh 'mang.
Au pèh 'mang am ca mangai da au loq waq,
mahaq haq khoi loh lam.
Au manhài jò haq loh lam,
au chaq mahaq ùh hnoq; au creo mahaq haq ùh tèo.
Mangai gŏc phôq lam dudan ca phôq glàm au, hwat au,
broq ca au loh habau;
'bài mangai gŏc panàt phôq
yŏc đac da au bai bàng hadrò.
Ôi 'bài mangai cadrì Jê-ru-sa-lem, au dìq jaq xìn pì,
tàng loq hnoq mangai au ma loq waq,
doi 'biaq ca haq loq:
Au khoi loh ca ùh hrŏc taiq hmàng ca haq.
'Bài Gu adrùh Jê-ru-sa-lem:
Ôi mangai ma yi lem ta dìq ca 'bài mangai cadrì,
mangai calô da ìh i cleq yi hnao ca mangai calô da wì 'noiq ùh?
Gleq ìh ma xìn hrìn nhèn 'màng cô?
Can Loq Waq Da Mai
Gu adrùh:
10 Mangai calô da au hadrò pàt 'ngah rông,
haq yi lem dìq ca mangai 'noiq.
11 Gàu haq tìah ca wang broq lem;
xàc haq tìah ca ayùm plì long ke
wa gam tìah ca xàc ac.
12 Mat haq tìah ca chìm trù
ŏi kenh diac,
'ngah tìah ca neo hùm ta sùa
wa i cop tam ngŏc.
13 Tabŏc haq tìah ca riang dahwèq xua thùm pan
loh hòi jàp jìa;
blìa hacùng haq
tìah ca riang tacreo 'yôm mùc jùac.
14 Tì haq tìah ca clòng xam wang i 'bìt ngŏc;
chac haq 'ngah tìah ca bla rŏih i cop tam ngŏc xenh.
15 Pŏih haq tìah ca baiq toq jrang tàp
enh 'nhèq ca baiq cachènh wang 'nàng.
Hadrò pàt haq tìah ca wang ŏi Liban,
lem hagao tìah ca long hùang nam.
16 Hacùng haq capoch èm ai dìq jaq,
rìm nà da haq aih lem jìang enh waq;
ôi 'bài con adrùh Jê-ru-sa-lem,
mangai calô da au 'màng aih.