2
Wì Chaq Mangai Thai ca Wathi
Atìq ca aih ùh dùnh, jò can nòih bùa khoi jah ngach, haq hmàng ca Wathi, bìac Wathi khoi broq, wa jàiq khoi achìh đòiq cađac haq. Èh 'bài cwan ma patìh ca bùa doi: “Xìn bùa 'noh bàu am nhèn chaq 'bài mangai cadrì adrùh xriu lem ca bùa. Xìn bùa 'noh bàu ca 'bài cwan ma ŏi ta rìm tình ta Diac da bùa tagop dŏng dìq 'bài mangai cadrì adrùh lem ŏi xriu hlài ta hnem bùa ta phôq Susa, mùt ta adùq 'bài gu cadrì đòiq am ca cwan Hêgai wèq, cwan pah da bùa ma wèq 'bài mangai cadrì ta hnem bùa, èh cwan Hêgai am 'bài ngè anì ca 'bài mangai aih. Èh ta 'bài mangai adrùh aih, tàng i mangai leq lem manoh bùa, èh bùa jah yŏc broq mai thai ca Wathi.” Bàu cô dìq jaq lem manoh bùa, 'màng aih bùa 'noh bàu thê broq tiaq bàu aih.
Ŏi ta hnem bùa ta phôq Susa i mòiq ngai, mangai Yothaiq hiniq haq Mac-đô-chê, con calô da Jairò, xau chô da Si-mê-i, xau chô da Kich hadròng hadrech Bên-ja-min. Kich 'bìq Nê-bu-cat-nêt-xa, bùa Ba-bi-lôn rùp haq ta Jê-ru-sa-lem 'bìq rùp 'nong lam khoi dèh ca Diac ti lù Jê-cô-nia, bùa Diac Juđa wa ti bàc mangai 'noiq hòm. Mac-đô-chê ban Ha-đa-sa, hadai i hiniq Êxtê, con cadrì da dùch haq, ma jah 'màng aih Êxtê lac đeh ca miq baq. Êxtê i chac hamac wa hadrò dìq jaq lem lình. Jò miq baq Êxtê cachìt, Mac-đô-chê yŏc ahlài ban broq dèh con.
Êxtê Jah Lem Manoh Rìm Ngai
Jò bàu thê da bùa hi jah pa'noh, wa bàc mangai cadrì adrùh 'bìq 'ràng trùh ta phôq Susa mùt ta hnem bùa đòiq Hêgai ngan wèq, Êxtê hadai 'bìq 'ràng ta aih am ca Hêgai wèq, taiq Hêgai broq cwan ngan wèq 'bài mangai cadrì ta hnem bùa. Êxtê dìq jaq lem manoh Hêgai, 'màng aih Hêgai renh am ca haq ngè anì wa dahwèq caq ca haq, èh Hêgai hadai am tapèh ngai mangai cadrì jah ràih ta hnem bùa đòiq patìh bìac ca Êxtê, hi khoi am ca wì haq mòiq adùq yi lem dìq ta hnem bùa.
10 Êxtê ùh doi ca wì loq haq mangai jàn leq wa xinoi leq, ma jah 'màng aih Mac-đô-chê ùh thê haq doi. 11 Rìm hì Mac-đô-chê trùh jang xàn adùq 'bài con adrùh aih đòiq jah loq ca Êxtê ŏi aiq đeh 'màng leq, hìaq i bìac cleq trùh ca haq ùh?
12 'Bài con adrùh cô hatiaq ca dabau trùh ta bùa A-ha-su-ru. Adroi ca wì haq trùh ta bùa A-ha-su-ru, 'bài con adrùh cô ep palàng dađeh trom 12 khê; tadràu khê xùt dàu mùc jùac, tadràu khê xùt jreo thùm wa dahwèq anì ca mangai con cadrì. 13 Jò mòiq ngai adrùh mùt ti bùa, hi mac ca haq enh xìn dahwèq cleq ta adùq gu cadrì, èh jah 'ràng dahwèq aih. 14 Daxèq haq trùh ta bùa, daxroq haq hlài ŏi ta adùq ma baiq, aih adùq cwan Sa-ach-ga ma wèq, aih cwan khoi pah da bùa ma wèq dìq ca mai yang. Gu cadrì aih ùh mùt ti bùa hòm tàng bùa ùh loq enh haq, èh creo hiniq haq.
15 Êxtê con cadrì A-bi-hai, dùch haq da Mac-đô-chê. Mac-đô-chê ban Êxtê tìah dèh ca con. Trùh yàng da Êxtê mùt ti bùa, haq ùh xìn cleq enh gùng ca dahwèq Hêgai, aih cwan pah ma wèq wì haq, tanap ca haq wê. Rìm ngai jò hnoq Êxtê, wì padràu manè haq lem. 16 Êxtê jah mùt ti bùa wop khê 10, aih khê Têbêt, hanam ma tapèh 'nhòng da bùa A-ha-su-ru wèq cwìang.
17 Bùa A-ha-su-ru loq waq ca Êxtê yi hnao ca 'bài con cadrì ma 'noiq. Êxtê broq lem manoh bùa yi hnao dìq gu adrùh ma 'noiq. Bùa A-ha-su-ru pacôi ca haq cadoh bùa, hi khoi yŏc haq broq mai bùa thai ca Wathi. 18 Èh bùa A-ha-su-ru thê broq hiniang dìq jaq càn, thê akhen dŏng dìq ca 'bài cwan càn, cwan 'yoh. Bùa A-ha-su-ru doi aih: Hiniang ca Êxtê. Bùa A-ha-su-ru hadai, èh 'ràng dahwèq caq am ca rìm tình dìq jaq rùng rai, tiaq dèh ca bìac padrŏng can da bùa.
Êxtê Jah Ràih Broq Mai Bùa
19 Pàng jò 'bài mangai adrùh xriu lem jah tagop hlài yàng baiq, Mac-đô-chê 'nang ha'ngui ta 'mang ngo da hnem bùa. 20 Êxtê xôq ùh am ca wì loq haq mangai jàn leq, wa ŏi ta xinoi leq, tiaq bàu Mac-đô-chê khoi tanap ca haq. Êxtê iu bàu Mac-đô-chê tìah ca jò haq ŏi ta hnem Mac-đô-chê.
Mac-đô-chê Dèch Dŏng Bùa
21 Ta 'bài hì aih, jò Mac-đô-chê broq bìac bùa, 'nang ha'ngui ta 'mang ngo da hnem bùa, i baiq ngai cwan pah da bùa ŏi ta lù lình ma wèq 'mang nòi bùa ma mùt dèh ta gèq bùa jò broq bìac. Hiniq wa haq aih Bitthan wa Terêt. Wa haq nòih ca bùa tình ca dabau chaq trong jêh đac bùa. 22 Mac-đô-chê loq ca bìac pađim cô, haq doi ca Êxtê. Jò aih Êxtê khoi jah broq mai bùa. Êxtê yŏc hiniq Mac-đô-chê doi hlài ca bùa A-ha-su-ru. 23 Atìq ca bùa ti bòch thù ngan jòq troq 'màng aih, èh bùa hanoc đac wa baiq ngai cwan pah aih. Dìq bìac cô jah achìh đòiq ta Sech 'Nhòng Bùa tiaq bàu thê da bùa A-ha-su-ru.