Êxtê
Bàu Patô Adroi
Hiniq wa Bàu Xèm Da Sech:
Sech cô hiniq mangai cadrì lem lình Yothaiq. Bùa A-ha-su-ru, bùa da Batu ràih haq broq mai. Bìac cô loh ta phôq càn ta Batu hanam 486-465 A.C.
Mangai Achìh wa Hanam Achìh:
Bèn ùh loq cabô achìh sech cô, mahaq bèn loq haq joq 'nàng mangai Yothaiq. Mangai achìh rìh ŏi ta phôq càn da Batu. Sech cô khoi jah achìh hanam 460 A.C.
Bàu Anoi:
Sech cô khoi achìh đòiq hmàng hì lè Purim tiaq hiniq Purò, jò mangai ngang dù hatình jêh cađac dìq ca mangai Yothaiq ta Diac Batu. Jò aih jàn Yothaiq khoi jah dèch claih can cachìt. 'Nhac ca hiniq Boc Plình ùh i achìh ta sech, jah hnoq ro manoh Haq 'màng leq jò Haq wèq ban jàn ràih da Haq.
Rìm 'Nat:
1. Hiniang da A-ha-su-ru: 1:1—2:18
2. Hiniang da Êxtê: 2:19—7:10
3. Hiniang da Purim: 8:1—10:3
1
Hiniang Da Bùa A-xê-ru
Bìac cô jah i jò 'nhòng da bùa A-xê-ru, aih bùa A-xê-ru ma wèq cwìang 127 tình enh Anđôq trùh Ê-thi-ô-bi. 'Nhòng aih jò bùa A-xê-ru ha'ngui ta gèq bùa ta hnem bùa ŏi ta phôq càn Susa, Diac Batu, wop hanam ma piq 'nhòng da bùa A-xê-ru bùa padon hiniang càn am ca dìq con bùa, cwan càn ta hnem bùa, cwan lình enh Batu wa Mêđi, mangai rahù wa con bùa enh dìq gùng ŏi enh ngìa bùa.
Haq catèh dèh bìac can padrŏng càn caiq da Diac haq ta bàc hì, dùnh dìq 180 hì. Jò 'bài hì aih bu gêh, bùa A-ha-su-ru broq mòiq hiniang hòm ta hnem bùa, akhen dŏng dìq ca jàn ma ŏi ta hnem bùa ta phôq Susa, enh mangai i 'bang trùh mangai ùh nèn ta xàn wia da bùa. Hiniang aih ŏi dùnh tapèh hì. Ŏi ta xàn aih i prình xam bai habùac atua xam caxi habùac nhum taboc wa gòh ngùi, càt ti gwiang xam 'bac 'mùt ta jrang xam hmu gùang, hadai i gèq yôh xam wang wa 'bac ŏi ta adriah xam hmu gòh, hmu gùang, hmu ngŏc poq wa hmu canaq 'bac. Alac khoi padon ta doi broq xam wang, bàc toq crài ca dabau, alac ôq tàu tìa tiaq manoh rùng rai da bùa. Bùa am bàu ca 'bài mangai patìh, doi: “Alac ùh pajaq hadai ùh pa-àu tang ngai nui pàng leq ôq pàng aih.”
Wathi, mai da bùa, hadai broq mòiq toq hiniang càn akhen dŏng dìq ca 'bài mangai cadrì ŏi ta hnem bùa A-ha-su-ru.
Wathi Ùh Iu Bàu Dèh Ong
10 Trùh hì ma tapèh, jò alac broq ca Bùa A-xê-ru khoi ten bù, bùa thê 'bài cwan pah tapèh ngai ma yòng patìh ca haq, aih, Mê-hu-man, Bichtha, Hac-bô-na, Biactha, A-bac-tha, Xêtha, Catca: 11 'Ràng mai haq, aih Wathi, gàu côi cadoh bùa cadrì trùh enh ngìa ca haq, đòiq haq jah catèh hloi can lem da mai haq enh ngìa dìq ca jàn, ma jah 'màng aih, mai haq Wathi dìq jaq lem. 12 Mahaq Wathi ùh broq tiaq bàu aih, haq ùh iu bàu bùa A-xê-ru, aih ong haq, 'bài cwan pah trùh anoi hlài ca bùa. Tàng bàu aih, bùa A-xê-ru dìq jaq nòih, can nòih tìah ca ùnh khoi bùh cheo ta manoh haq.
13 Bùa creo ca 'bài mangai khôn rabiaq ma 'nì loq dìq jaq rùng rai, ma jah 'màng aih jò i glàm bìac cleq, èh bùa loq bòch 'bài mangai ma 'nì loq ca ranenh đòiq hadrah 'màng leq. 14 'Bài mangai haten ca bùa i tapèh ngai, aih 'bài mangai cwan broq gàu Diac Batu wa Mêđi: Cat-sê-na, Sêtha, At-ma-tha, Ta-rê-si, Mêrêt, Mat-sê-na wa Mê-mu-can. 'Bài cô jah i cwìang wiang tah bàu ca bùa wa wèq cwìang yi ha'nhèq dŏng dìq ta Diac.
15 Bùa bòch: “Wathi, mai au, ùh iu bàu au jò au thê 'bài cwan pah lam doi ca haq, 'màng aih, taiq ranenh, au khòh hadrah 'màng leq bìac cô?”
16 Enh ngìa ca tapèh ngai cwan broq gàu, Mê-mu-can yòng doi ca bùa: “Wathi mai bùa ùh xài i lôi toq ca bùa hi hêq, mahaq i lôi dŏng dìq ca 'bài cwan wa ca 'bài mangai jàn ma ŏi ta rìm tình ma 'noiq da bùa hòm. 17 Ma jah 'màng aih bìac broq cô da Wathi, hadai anoi 'noh ca 'bài mangai cadrì, dìq loq, èh broq ca wì haq tiaq dua ùh iu dèh ŏng, dìq wì doi: Bùa A-ha-su-ru i 'noh bàu thê mai haq, Wathi trùh enh ngìa haq, mahaq mai haq, Wathi ùh waq trùh. 18 Hì cô, 'bài mai da 'bài cwan ma broq gàu ta Diac Batu wa Mêđi khoi loq ca bìac broq da Wathi, mai bùa, êh wì haq hadai ùh iu dèh ŏng, aih 'bài cwan da bùa, 'màng aih dìq broq loh ca bìac ùh iu, èh tanòih ca dabau.
19 “ 'Màng aih, tàng lem manoh bùa, xìn bùa 'noh bàu apaq am Wathi mai bùa trùh enh ngìa ca bùa hòm. Ràih mangai 'noiq yi tajì đòiq broq òn mai bùa, èh xìn bùa am achìh yŏc bìac cô broq loh mòiq bàu ranenh da Diac Batu wa Mêđi, èh ranenh co ùh jah ha'naoq. 20 Jò ranenh cô hi jah pa'noh jàp ta Diac da bùa, aih Diac dìq jaq càn, 'màng aih rìm ngai mangai mai khòh loq padèch dèh ŏng, ùh kè ca mangai padrŏng can loq mangai pabônh.”
21 Bàu cô da Mê-mu-can lem manoh bùa wa 'bài cwan ma broq gàu tadràu ngai tau, 'màng aih bùa thê broq tiaq bàu Mê-mu-can. 22 Bùa thê 'ràng bàu aih jàp rìm tình, chù da bàu aih jah achìh tiaq bàu capoch da tang tình, 'noh bàu ca rìm ngai; mangai calô khòh loq wèq dèh cwìang hnem cla, èh phai capoch tiaq dèh bàu cla.