13
Tamoi Enh Diac 'Noiq 'Bìq 'Noh Đac
Ta hì aih, wì đŏc sech Môise am ca mangai jàn tamàng; ta sech aih i achìh, mangai Amôn wa mangai Moap ùh jò leq jah mùt ta tagop hadròih da Boc Plình, taiq wì haq ùh 'ràng 'benh wa diac lam đìh jàn Is-ra-ên, mahaq yŏc 'bac baha Ba-la-am thê haq hanip Is-ra-ên. Mahaq Boc Plình bèn broq ca bìac hanip loh bìac xôq ramŏt. Jò wì khoi tàng ranenh, tajòi 'mòi wì lah jàn Diac 'noiq loh khoi ca Is-ra-ên.
Tôbia 'Bìq 'Noh Đac
Adroi ca bìac aih, pajàu Ê-li-a-sip, mangai wèq ngan 'bài adùq da hnem cùh waiq Boc Plình nhèn, haq oh daq ca Tôbia, haq padon am ca Tôbia mòiq adùq anàh, aih nòi adroi nèh wì tah ngè dèch am: 'mau mì, dàu xua thùm, ranac ma 'noiq, thèq mòiq phàn mòiq jàt da 'mau, alac neo wa dàu khoi pajaq đòiq am ca mangai Lêwi, mangai calêu, mangai gòm rap 'mang ngo, wa xam ngè dèch am ca 'bài pajàu.
Jò aih au ùh i ŏi ta Jê-ru-sa-lem; ma jah 'màng aih wop hanam 32 'nhòng At-ta-xet-xe, bùa Ba-bi-lôn, au khoi hlài ti bùa. Atìq ca aih toq 'biaq, au i xìn bùa am au lam. Jò au lam trùh ta Jê-ru-sa-lem, au jah loq ca bìac 'mèq da Ê-li-a-sip, taiq haq ta'mroq am ca Tôbia mòiq adùq hnem ta xàn hnem cùh waiq Boc Plình. Hnoq bìac 'màng aih, au nòih dìq jaq, au hwenh đac dìq dŏng 'bài dahwèq da Tôbia loh khoi enh gùng ca adùq hnem aih. Hi khoi au thê wì baxròih hnem aih lem hreo; èh au 'mùt hlài 'bài ngè dèch am, dèch am ngè tadreo xam 'mau mì, dàu xua thùm, wa ranac da hnem cùh waiq Boc Plình.
Bìac Am Dahwèq Caq Ca Mangai Lêwi
10 Au hadai hìa bìac wì ùh am dahwèq caq ca mangai Lêwi; taiq 'màng aih 'bài mangai calêu wa mangai Lêwi ma patìh bìac, wì dìq khoi hlài broq bìac ta đùng taneh cla wì. 11 Tajòi 'mòi au lech ca 'bài cwan doi: “Hagleq hnem cùh waiq Boc Plình ma 'bìq cađac 'màng cô?” Hi khoi au gop hlài wì haq, èh am wì broq hlài dèh bìac ma dùnh.
12 Jò cô, dìq ca jàn Juđa 'ràng trùh ta kho thèq mòiq phàn mòiq jàt da 'mau, alac neo, wa dàu. 13 Au thê pajàu Sê-lê-mia, Xađoc, thò kìq, wa Pe-đai-ah haq mangai Lêwi, wèq ngan kho da hnem cùh waiq; èh Hanan, con calô da Xacu, xau Ma-ta-nia jùp đò; 'bài mangai aih dìq wèq dèh manoh; bìac wì haq broq, aih axong dahwèq caq dèh ca oh daq.
 
14 Ôi Boc Plình au, taiq nen cô, xìn hmàng trùh ca au wa apaq xùt hreo đac bìac lem au khoi broq ca hnem cùh waiq Boc Plình wa bìac ep wèq ŏi ta aih.
Bìac Hì Sabat
15 Jò 'nhòng aih, au hadai i hnoq, 'bài mangai padit plì nho nòi maiq padit ta hì Sabat; wì hadai đòiq achaoq 'mau, alac, plì nho, plì pŏc, wa rìm dahwèq 'noiq enh crŏng lùa, 'mùt Jê-ru-sa-lem ta hì Sabat. Hì wì atech 'bài dahwèq aih, au lech ca wì haq. 16 Hadai i mangai Tirò ŏi ta aih, 'ràng ca wa 'bài ngè ma 'noiq, trùh tech ca mangai Juđa wa ca phôq Jê-ru-sa-lem ta hì Sabat. 17 Jò aih au lech ca 'bài mangai gù craq ta Juđa doi: “Bìac 'mèq pì broq cô cah cleq? Pì broq amùa ca hì Sabat! 18 Boc yaq pì ma ùh khoi broq 'màng cô 'mòh? Taiq 'màng aih Boc Plình khoi am can ranàc trùh ca bèn wa ca phôq Jê-ru-sa-lem. Manàiq cô pì xôq broq amùa ca hì Sabat patŏc tam can nòih Boc Plình ca Is-ra-ên.”
19 'Màng aih, baxèm xèq adroi ca hì Sabat, au thê wì clenh 'mang ngo phôq Jê-ru-sa-lem, èh pi jah pèh 'mang trùh jò atìq ca hì Sabat. Hi khoi au yŏc 'bài hapŏng au gòm rap 'mang đòiq ùh i ca mangai leq 'mùt ngè ta phôq hì Sabat. 20 'Bài mangai padro mòiq baiq yàng cùi gòm enh gùng ca 'mang phôq Jê-ru-sa-lem. 21 Khoi èh au lech ca wì haq doi: “Gleq pì ma cùi jò damang ŏi jang panàt phôq 'màng cô? Tàng pì ŏi broq hòm au thê mangai rùp pì.” Pàng aih ta atìq, wì haq pi trùh hòm ta hì Sabat. 22 Au thê mangai Lêwi padon dađeh hreo hadròih wa lam gòm rap ti 'bài 'mang ngo phôq đòiq hì Sabat loh hì hadròih.
 
Ôi Boc Plình au, xìn hmàng da au bìac aih, xìn xa-ŏch ca au tiaq can xa-ŏch xam manoh loq waq da Ìh.
Ùh Jah Ta'nèp Ong Mai Diac 'Noiq
23 Hadai ta 'nhòng aih au hnoq 'bài mangai Juđa yŏc gu cadrì Achđôt, Amôn, wa Moap broq mai. 24 Con caiq wì haq capoch mòiq ha'ne ca bàu Achđôt, ùh 'nì capoch bàu Juđa, mahaq capoch tiaq 'nah bàu jàn cô 'nah bàu jàn tau. 25 Au lech ca wì haq, waiq hanip wì haq, blai toq 'biaq ngai ta wì haq, bùiq xàc wì haq, thê wì haq patô Boc Plình, pachac doi: “Pì pi hìaq am dèh con cadrì pì ta'nèp ŏng mai ca con calô wì, loq con calô pì ta'nèp ŏng mai ca con cadrì wì, loq cla pì ta'nèp ŏng mai ca wì! 26 Sa-lô-môn bùa Is-ra-ên ma ùh khoi broq tôiq ta bìac aih 'mòh? Dìq ta 'bài jàn ùh i ca bùa leq tìah troi haq; haq jah Boc Plình xa-ŏch, Boc Plình am haq broq bùa Is-ra-ên: 'nhac ca 'màng aih haq xôq 'bìq gu cadrì diac 'noiq thê haq broq tôiq! 27 'Màng leq pì jah broq tôiq càn 'màng cô, đòiq pì ta'nèp ŏng mai ca gu cadrì diac 'noiq broq tôiq ca Boc Plình?”
28 I mòiq ngai con calô da Jô-ja-đa, xau Ê-li-a-sip pajàu ha'nhèq, aih con ŏng da San-ba-lat, mangai Hôrôn; taiq nen aih au hnan đac haq loh khoi ca au.
 
29 Ôi Boc Plình au, xìn hmàng ca wì haq, taiq wì haq khoi broq amùa ca bìac broq pajàu wa bìac wêh jao da bìac broq pajàu wa da mangai Lêwi.
 
30 Au dŏih wì haq claih khoi ca 'bài mangai Diac 'noiq, wa pajaq bìac broq ca 'bài pajàu wa mangai Lêwi rìm ngai. 31 Au hadai pajaq đòiq ca mangai jàn dèch am long ùnh wa 'bài dahwèq gàu mùa troq jò dèch am.
Ôi Boc Plình au, xìn hmàng trùh ca au am ca au xôq ramŏt!