12
Hiniq Pajàu Wa Mangai Lêwi Hlài Ti Xô-rô-ba-bên ta Jê-ru-sa-lem
Cô 'bài pajàu wa mangai Lêwi ma tiaq Xô-rô-ba-bên, con calô da Sê-an-ti-ên, wa Jêsua hlài dèh ta gùng:
Sê-rai-a, Jê-rê-mi, Êxra,
A-ma-ria, Maluc, Hattuc,
Sê-ca-nia, Rêhum, Mê-rê-môt,
Iđô, Gê-nê-thôn, A-bi-ja,
Mi-ja-min, Ma-a-đia, Bingah,
Sê-mai-a, Jô-ja-rip, Jê-đai-ah,
Salu, Amoc, Hinkia, wa Jê-đai-ah.
Aih cwan da 'bài pajàu wa oh daq wì haq ta 'nhòng Jêsua.
'Bài mangai Lêwi: Jêsua, Binnui, Cat-mi-ên, Sê-rê-bia, Juđa, wa Ma-ta-nia, aih mangai ngan bìac ca manè padèch. Èh i Bac-bu-kia, Uni, xam 'bài oh daq haq; wì haq tablòh dabau broq bìac.
10 Jêsua xa-ông ca Jô-ja-kim; Jô-ja-kim xa-ông ca Ê-li-a-sip; Ê-li-a-sip xa-ông ca Jô-ja-đa; 11 Jô-ja-đa xa-ông ca Jô-na-than, wa Jô-na-than xa-ông ca Jađua.
12 Cô mangai broq gàu xinoi 'bài pajàu ta 'nhòng Jô-ja-kim:
Mê-ra-ja broq gàu xinoi Sê-rai-a;
Ha-na-nia broq gàu xinoi Jê-rê-mi;
13 Mê-su-lam broq gàu xinoi Êxra;
Jê-hô-ha-nan broq gàu xinoi A-ma-ria;
14 Jô-na-than broq gàu xinoi Mê-lu-chi;
Jôsep broq gàu xinoi Sê-ca-nia;
15 Atna broq gàu xinoi Harim;
Hêncai broq gàu xinoi Mê-ra-jôt;
16 Xa-cha-ri broq gàu xinoi Iđô;
Mê-su-lam broq gàu xinoi Gê-nê-thôn;
17 Xicri broq gàu xinoi A-bi-ja;
Hadai i mangai broq gàu xinoi Min-ja-min; Pintai broq gàu xinoi Mô-a-đia,
18 Samua broq gàu xinoi da Bingah;
Sê-mai-a broq gàu xinoi Jê-hô-na-than;
19 Mat-tê-nai broq gàu xinoi Jô-ja-rip;
Uxi broq gàu xinoi Jê-đai-ah;
20 Calai broq gàu xinoi Salu;
Êbe broq gàu xinoi Amoc;
21 Ha-sa-bia broq gàu xinoi Hinkia;
Nê-tha-nên broq gàu xinoi Jê-đai-ah.
22 Phàn mangai Lêwi, 'bài broq gàu da cadraq wì haq, khoi achìh hiniq mùt ta sô jò 'nhòng da Ê-li-a-sip, Jô-ja-đa, Jô-ha-nan, wa Jađua; phàn 'bài pajàu, jah achìh hiniq mùt ta sô jò 'nhòng Đa-ri-ut, mangai Batu. 23 'Bài gàu xinoi da mangai Lêwi khoi i achìh hiniq mùt ta sech ta'mon hlài trùh 'nhòng Jô-ha-nan, con calô da Ê-li-a-sip. 24 'Bài mangai broq gàu xinoi da mangai Lêwi: Ha-sa-bia, Sê-rê-bia, Jêsua, con calô Cat-mi-ên wa 'bài oh daq haq yòng ta ngìa ca dabau tiaq tang lù, đòiq ca padèch wa manè pôi, tiaq bàu thê da Đawit, mangai da Boc Plình.
25 Ma-ta-nia, Bac-bu-kia, Ô-ba-đia, Mê-su-lam, Tanmôn wa Acup, aih mangai gòm rap 'mang, wa 'bài kho jang 'mang ngo phôq. 26 'Bài mangai cô broq bìac ŏi 'nhòng Jô-ja-kim, con calô da Jêsua, xau Jô-xa-đac, 'nhòng Nê-hê-mi broq tình trùang, wa 'nhòng Êxra broq pajàu wa thài Ranenh.
Lè Dèch Am Panàt Phôq Ca Chuaq
27 Jò broq lè dèch am panàt phôq Jê-ru-sa-lem, wì thê creo dŏng dìq ca mangai Lêwi ma ŏi jàp rìm nòi, ahlài wì ta Jê-ru-sa-lem, đòiq broq lè dèch am panàt phôq, dìq jaq lem bùi; i bàu calêu padèch pajùm atêh ranac raxap, broc wa cràu. 28 'Màng aih, 'bài mangai calêu dìq pajùm ca dabau enh đùng tamang dudan ca Jê-ru-sa-lem, enh 'bài plài mangai Nê-tô-pha; 29 enh Bêt Gingan, enh đùng tamang Gêba wa Ach-ma-wêt; ma jah 'màng aih 'bài mangai calêu khoi broq ca dađeh plài ŏi dudan ca phôq Jê-ru-sa-lem. 30 'Bài pajàu wa mangai Lêwi broq hreo dađeh, hadai broq hreo mangai jàn, 'bài 'mang, wa panàt.
31 Jò aih au thê 'bài cwan Juđa tŏc ta crŏng panàt phôq, khoi èh lah baiq lù càn đòiq manè pôi; mòiq lù lam pah 'ma ta crŏng panàt phôq, lam trùh 'Mang Ùc Aròm. 32 Lam atìq ca wì i Hô-sa-ja wa mòiq 'nah cwan Juđa, 33 xam A-xa-ria, Êxra, Mê-su-lam, 34 Juđa, Bên-ja-min, Sê-mai-a, Jê-rê-mi, 35 wa 'bài con calô da 'bài pajàu wê ken: Xa-cha-ri con calô da Jô-na-than, xau Sê-mai-a, xau chi Ma-ta-nia, xau chô da Mi-ca-ja, con calô da Xacu, xau da Asap, 36 ti 'bài oh daq haq, aih Sê-mai-a, A-xa-rên, Mi-la-lai, Gin-a-lai, Ma-ai, Nê-tha-nên, Juđa wa Ha-na-ni, wì yŏc ranac nhŏc da Đawit, mangai da Boc Plình; wa Êxra mangai thài Ranenh, lam adroi ca wì. 37 Enh nòi 'Mang Diac Mŏng, wì haq tŏc 'bài calŏih panàt phôq Đawit, ŏi nòi criang panàt phôq ti 'nhèq hnem bùa Đawit, wa trùh nòi 'Mang Diac pah mat mahì loh.
38 Lù manè pôi ma baiq lam ta crŏng panàt ta ngìa ca lù ma mòiq; au wa mòiq 'ne ca jàn lam atìq ca wì, enh 'nhèq ca Hnem Hin Bùh Ùnh trùh Panàt Rùng, 39 lam cwa ti 'Mang Ep-ra-im, haten ca 'Mang Dùnh, haten 'Mang Ca, Hnem Hin Bôi Ha-na-nê-ên, wa Hnem Hin Bôi Mòiq Hrinh, trùh 'Mang Trìu, hi khoi wì yòng ŏi jang 'Mang Hnem Gòm Rap.
40 Khoi èh baiq lù lam manè pôi, yòng ŏi ta hnem cùh waiq Boc Plình. Au wa mòiq 'nah cwan ma tiaq au hadai broq 'màng aih; 41 'bài pajàu hlôi ken, aih Ê-li-a-kim, Ma-a-sê-ja, Min-ja-min, Mi-ca-ja, Ê-li-ô-ê-nai, Xa-cha-ri, wa Ha-na-nia; 42 Èh Ma-a-sê-ja, Sê-mai-a, Ê-li-a-xa, Uxi, Jê-hô-ha-nan, Man-chi-ja, Êlam wa Êxe, aih 'bài mangai rawêh ranac wa calêu dêh bàu, tiaq Jêx-ra-hia patô 'nong wì haq. 43 Ta hì aih, wì dèch am ngè tadreo càn caiq wa lem bùi; ma jah 'màng aih Boc Plình khoi am ca wì lem bùi dìq jaq; 'bài gu cadrì wa con 'yoh hadai lem bùi dìq; atêh bìac lem bùi da phôq Jê-ru-sa-lem trùh nòi hangai.
44 Ta hì aih wì yŏc mangai tŏc broq mangai wèq adùq da dahwèq dèch am, ngè tadreo gàu mùa, thèq mòiq phàn mòiq jàt, đòiq 'mùt ta aih tiaq ranenh ma khoi pajaq; ma jah 'màng aih Juđa lem bùi ca 'bài pajàu, wa mangai Lêwi yòng patìh bìac broq. 45 Wì haq xam 'bài mangai calêu wa 'bài mangai gòm rap 'mang ngo wèq bìac cùh waiq Boc Plình, wa bìac broq hreo dađeh, tiaq bàu thê da bùa Đawit wa Sa-lô-môn, con calô haq. 46 Calah nèh, 'nhòng bùa Đawit wa Asap, i 'bài cwan wèq ngan 'bài mangai calêu, wa i 'bŏi calêu manè padèch manè pôi Boc Plình. 47 Ta 'nhòng Xô-rô-ba-bên wa Nê-hê-mi, dìq ca Is-ra-ên am dahwèq caq ca mangai ma calêu wa mangai gòm rap 'mang ngo, hì leq tàu hì aih; hadai đòiq crài phàn da mangai Lêwi, wa mangai Lêwi đòiq crài phàn da con xau Arôn.