11
Mangai Broq Gàu Ta 'Bài Tình
'Nhòng aih 'bài cwan càn da mangai jàn jah ŏi ta Jê-ru-sa-lem; phàn mangai jàn èh pàih panàih đòiq ca mòiq ngai ta 10 ngai ta wì haq lam ŏi ta Jê-ru-sa-lem, phôq hadròih, hachìn ngai 'noiq èh ŏi ta 'bài phôq 'noiq. Mangai jàn waiq xôq ramŏt am ca mangai leq to enh ŏi ta Jê-ru-sa-lem.
Cô hiniq 'bài cwan broq gàu 'bài tình ŏi ta Jê-ru-sa-lem; mahaq ta jàn Is-ra-ên, 'bài pajàu, mangai Lêwi, mangai patìh bìac hnem cùh waiq, wa con xau da mangai broq hapŏng enh 'nhòng Sa-lô-môn rìm ngai dìq rìh ta taneh dađeh ŏi ta gùng Juđa. I 'bài mangai Juđa wa 'bài mangai Bên-ja-min ŏi ta Jê-ru-sa-lem.
 
Phàn mangai Juđa:
 
I A-thai-a, con calô Ôxia, xau Xa-cha-ri, xau co A-ma-ria, xau chi da Sê-pha-tia, aih con calô da Ma-ha-la-lên, ŏi pah xinoi Perex; Ma-a-sê-ja, con calô da Baruc, xau da Côn-hô-xe, xau co da Ha-xa-ja, xau chi da A-đa-ja; A-đa-ja con calô da Jô-ja-rip, con da Xa-cha-ri pah xinoi Si-lô-ni. 'Bài con xau da Perex ŏi ta Jê-ru-sa-lem, aih 468 ngai tanuq.
 
Phàn mangai Bên-ja-min:
 
I Salu, con calô da Mê-su-lam, xau da Jôet, xau co da Pe-đai-ah, xau chi da Cô-la-ja; Cô-la-ja haq con calô da Ma-a-sê-ja; xau da I-thi-ên, xau co da Êsai; Atìq ca haq i Gapbai, wa Salai xam 'bài oh daq haq: 928 ngai. Jôên con calô Xicri, broq cwan da wì haq, Juđa con calô da Ha-sê-nua, broq mangai jùp tình trùang.
 
10 Ta 'bài pajàu:
 
I Jê-đai-ah, con calô da Jô-ja-rip, Jakin, 11 Sê-rai-a con calô da Hinkia, xau da Mê-su-lam, xau co da Xađoc, xau chi da Mê-ra-jôt; Mê-ra-jôt xau chô da A-hi-tup, mangai ngan hnem cùh waiq da Boc Plình, 12 xam 'bài oh daq wì haq broq bìac ta hnem cùh waiq, jah 822 ngai. Èh hòm i A-đa-ja, con calô Jê-rô-ham, xau da Pê-lai-ah, xau co da Amsi, xau chi da Xa-cha-ri; Xa-cha-ri xau chô da Pasua, con da Man-chi-ja, 13 xam 'bài oh daq wì haq, dìq gàu da xinoi, sôq 242 ngai. Hadai i A-ma-sai, con calô da A-xa-rên, xau da Acxai, xau co da Mê-si-lê-môt, xau chi da Imê, 14 wa 'bài oh daq wì haq, dìq mangai tanuq sôq 128 ngai. Xap-đi-ên, con calô da Hat-ghê-đô-lim, broq cwan da wì haq.
 
15 Ta mangai Lêwi:
 
I Sê-mai-a, con calô da Hasup, xau da A-ri-kham, xau co da Ha-sa-bia, xau chi da Bunni; 16 Ta 'bài gàu da xinoi mangai Lêwi i Sa-bê-thai wa Jô-xa-bat jah broq bìac ti ngan enh gùng ca hnem cùh waiq da Boc Plình; 17 Phàn Ma-ta-nia, con calô da Mica, xau da Xapđi, xau co da Asap, yòng gàu da bìac calêu padèch jò waiq khàn; mangai ma baiq aih Bac-bu-kia, ta oh daq cla haq wa Apđa con calô da Samua, xau da Gala, xau co da Jê-đu-thun. 18 Dìq ca mangai Lêwi ma ŏi ta phôq hadròih aih 284 ngai.
 
19 'Bài mangai gòm rap 'mang:
 
Aih i Acup, Tanmôn wa 'bài oh daq wì haq, jah 172 ngai.
 
20 'Bài mangai Is-ra-ên 'noiq, 'bài pajàu wa mangai Lêwi, dìq ŏi ta phôq gùng Juđa, rìm ngai wì ŏi dèh ta nòi xôxech.
21 Mangai patìh ta hnem cùh waiq, dìq ŏi ta Ôphên; Ixha wa Gitba broq gàu da mangai patìh ta hnem cùh waiq.
22 Cwàn broq gàu ta phôq Jê-ru-sa-lem, aih Uxi con calô da Bani, xau da Ha-sa-bia, xau co Ma-ta-nia, xau chi da Mica pah xinoi Asap, aih mangai calêu ta tagop ta hnem cùh waiq Boc Plình. 23 Taiq bùa i bàu thê bìac da wì haq, wa bìac pajaq am ca wì mangai calêu rìm hì.
24 Pê-tha-hia, con calô da Mê-sê-xa-bên, pah xinoi Xêra, con da Juđa, jùp bùa wèq cwìang rìm bìac da jàn.
25 Cô 'bài plài wa đùng taneh wì ma ŏi: I 'nah ngai mangai Juđa ŏi ta Ki-ri-at A-ra-ba, wa ta 'bài phôq aih; Đibôn wa 'bài phôq aih, Jê-cap-xê-ên wa 'bài plài aih, 26 ta Jêsua, Mô-la-đa, Bêt Pêlet, 27 Haxa Suan, Bê-e-sê-ba wa 'bài phôq aih, 28 Xiclac, Mê-cô-na wa ta 'bài phôq aih, 29 En-rim-môn, Xôra, Jatmut, 30 Xa-nô-a, A-đu-lam wa 'bài plài aih, ta Laki wa 'bài đùng taneh aih, ta A-xê-ca wa phôq aih. 'Màng aih, wì haq ŏi enh Bê-e-sê-ba trùh hloi ta thòng Hinôm.
31 Mangai Bên-ja-min hadai ŏi enh Gêba trùh hloi Michma, Aja, Bêtên wa 'bài phôq aih; 32 ta A-na-tôt, Nop, A-na-nia, 33 Hatso, Rama, Git-ta-im, 34 Hađit, Xê-bô-im, Nê-ba-lat, 35 Lôđò, wa Ônô, wa thòng da 'bài thòq.
36 Enh 'bài mangai Lêwi i toq 'biaq ngai ŏi ta Juđa enh Bên-ja-min.