10
Cô hiniq 'bài mangai i ta teo kìq ta wêh jao aih:
 
Nê-hê-mi broq tình trùang, haq con calô Ha-ca-lia,
 
wa Sê-đê-kia, Sê-rai-a, A-xa-ria, Jê-rê-mi,
Pasua, A-ma-ria, Man-chi-ja,
Hattuc, Sê-ba-nia, Maluc,
Harim, Mê-rê-môt, Ô-ba-đia,
Đa-ni-ên, Gê-nê-thôn, Baruc,
Mê-su-lam, A-bi-ja, Mi-ja-min,
Ma-a-xia, Bingai, Sê-mai-a;
Dìq ca wì aih pajàu.
 
'Bài mangai Lêwi aih:
 
Jêsua con calô da A-xa-nia, Binnui con calô da Hê-na-đat; Cat-mi-ên,
10 wa hadai 'bài oh daq wì haq:
Sê-ba-nia, Hô-đi-ja, Kê-li-ta, Pê-lai-ah, Hanan,
11 Mica, Rêhôp, Ha-sa-bia,
12 Xacu, Sê-rê-bia, Sê-ba-nia,
13 Hô-đi-ja, Bani, wa Bê-ni-nu.
 
14 'Bài cwan da mangai jàn aih:
 
Parôt, Pha-hat-mô-ap, Êlam, Xatu, Bani,
15 Bunni, Agat, Bêbai,
16 A-đô-ni-ja, Biatwai, Ađin,
17 Ate, Ê-xê-chia, A-xu-rò,
18 Hô-đi-ja, Hasum, Bêtsai,
19 Harip, A-na-tôt, Nêbai,
20 Mac-bi-ach, Mê-su-lam, Hêxia,
21 Mê-sê-xa-bên, Xađoc, Jađua,
22 Pê-la-tia, Hanan, A-na-ja,
23 Hôsê, Ha-na-nia, Hasup,
24 Ha-lô-hêt, Binha, Sôbech,
25 Rêhum, Ha-sap-nia, Ma-a-sê-ja,
26 A-hi-ja, Hanan, Anan,
27 Maluc, Harim, wa Ba-a-na.
 
28 “Mangai jàn ŏi xrong hlài, 'bài pajàu, mangai Lêwi, mangai gòm rap 'mang ngo, mangai calêu, mangai patìh ta hnem cùh waiq, 'bài mangai ma khoi lah dađeh enh 'bài tamoi da gùng aih đòiq tiaq ranenh da Boc Plình, mai, con calô, con cadrì da wì haq, aih 'bài mangai i dua loq 'nì tàng. 29 Dìq pajùm dèh ti 'bài oh daq wa 'bài gù craq, cla wì pachac lam tiaq ranenh da Boc Plình nhò Môise hapŏng Haq hnhu am, đòiq wèq broq tiaq bàu thê, bìac ep broq wa trong broq troq da Boc Plình Chuaq nhèn.
30 “Nhèn pachac ùh am 'bài con cadrì nhèn ta'nèp ŏng ca 'bài con calô da tamoi gùng aih, wa ùh am 'bài con calô nhèn ta'nèp mai ca 'bài con cadrì da wì haq;
31 “Pachac tam hòm ranenh ta hì Sabat loq hì lè hadròih leq, jò jàn da gùng aih 'ràng 'bài dahwèq wa 'mau mì đòiq tech ca nhèn, nhèn ùh rŏt; trùh hanam tapèh nhèn đòiq taneh ŏi dech, nhèn cađac dŏng dòih.
32 “Nhèn rìm ngai rùp bàu dèch am pôn gram 'bac rìm hanam, đòiq broq bìac ta hnem cùh waiq Boc Plình nhèn, 33 đòiq i 'benh hadròih, i ngè tadreo dèch am xam 'mau mì, i ngè tadreo bùh dèch am rìm hì, i ngè tadreo bùh dèch am ta hì Sabat, ta hì khê neo, wa ta hì lè ma pajaq; ca 'bài ngè hadròih, i ngè tadreo rŏt hlài enh tôiq lôi ca jàn Is-ra-ên, wa ca dìq ca bìac broq ta hnem cùh waiq Boc Plình da nhèn.
34 “Nhèn, 'bài pajàu, mangai Lêwi, wa mangai jàn, pàih panàih bìac dèch am long ùnh, đòiq rìm hanam hi trùh jò, tiaq dèh cadraq boc yaq, nhèn 'ràng long ùnh trùh ta hnem cùh waiq da Boc Plình nhèn, đòiq bùh ta ca'bŏng cùh waiq da Chuaq Boc Plình nhèn, tìah troi khoi achìh ta Sech Ranenh.
35 “Nhèn hadai pajaq rìm hanam, nhèn 'ràng dahwèq gàu mùa nhèn abèq jah enh taneh wa 'bài plì long enh gàu mùa 'mùt ta hnem cùh waiq da Chuaq.
36 “Èh hòm nhèn 'ràng dèh con calô ramua wa con ramua da ngè aban nhèn, trìu loq 'bo, nhèn 'mùt ta hnem cùh waiq Boc Plình, nhèn jao am ca 'bài pajàu patìh bìac ta hnem cùh waiq Boc Plình nhèn, tiaq khoi achìh ta Sech Ranenh.
37 “Nhèn hadai rùp bàu 'ràng dahwèq dàc broq 'benh baxèm, riang plì da 'bài long, alac neo, dàu neo, jao am ca 'bài pajàu tah ta 'bài kho da hnem cùh waiq Boc Plình; phàn mòiq phàn mòiq jàt dahwèq abèq enh taneh, taiq mangai Lêwi phai nhàn yŏc mòiq phàn mòiq jàt dahwèq abèq enh taneh da 'bài phôq ta gùng. 38 Pajàu da xinoi Arôn, phai wiang ti 'bài mangai Lêwi jò wì lam gop thèq mòiq phàn mòiq jàt; khoi èh 'ràng mòiq phàn mòiq jàt aih ta hnem cùh waiq da Boc Plình nhèn, đòiq ta adùq kho. 39 Ma jah 'màng aih jàn Is-ra-ên wa mangai Lêwi jah 'ràng 'bài ngè tadreo xam 'mau, alac neo wa dàu 'mùt đòiq ta adùq aih, nòi i 'bài ranac da hnem hadròih, i 'bài pajàu patìh, mangai gòm rap 'mang, wa 'bài mangai calêu.
“ 'Màng aih nhèn ùh cađac dèh hnem cùh waiq da Boc Plình nhèn.”