10
'Bang Tìang Càn da Mac-đô-chê
Bùa A-ha-su-ru yŏc thèq dŏng dìq ca jàn rìh ŏi ta Diac xam 'bài mangai ŏi ta pleo ta diac raxìq. Dìq dŏng bìac broq da bùa wa 'bang tìang da haq, hloi xam bìac bùa dèch atŏc Mac-đô-chê broq cwan, dìq khoi achìh ta sech Achìh Bìac Khoi Loh Nèh da 'bài bùa Mêđi wa Batu. Mac-đô-chê mangai Yothaiq broq cwan càn, i cwìang toq enh 'neq ca bùa A-ha-su-ru. Haq i 'bang tìang càn dìq jaq ta'ne mangai Yothaiq; haq broq lem manoh dìq dŏng mangai Juđa, ma jah 'màng aih haq hloi hloi chaq bìac i lòiq ca jàn haq, wa loq jùp đò wì haq rìm bìac ma 'noiq hòm.