Sech Jop
Bàu Patô Adroi
Hiniq wa Bàu Xèm Da Sech:
Hiniq da sech cô patô mòiq ngai ta-atoq wa padrŏng can. Atìq ca haq khoi hnhung dìq ca dahwèq wa con caiq, hadai khoi ùh hrŏc hlàm, haq xôq ŏi canòm Boc Plình.
Mangai Achìh wa Hanam Achìh:
'Nhac ca sech cô bình xam bàu da Jop, cla haq ùh achìh. Mahaq bèn loq mangai achìh aih mangai Yothaiq ma khoi loq dìq ca bìac loh ta can rìh Jop. Dìq ca bìac ma loh ca Jop joq khoi loh ta'ne hanam 2000 - 1000 A.C. Jò khoi jah achìh, aih ta'ne jò bùa Sa-lô-môn trùh jò jàn Is-ra-ên loh khoi enh Diac Ba-bi-lôn.
Bàu Anoi:
Bàu ta sech cô anoi 'noh can hadrah da Boc Plình jò con jàn chìuq nan xa. Hadai patô 'màng leq bèn jah palem can hadrah da Boc Plình i cwìang càn caiq dìq dŏng jang ngìa bìac ngang dù broq ca mangai ùh broq tôiq cleq. Bèn phai ngan can nan xa da mangai ta-atoq, aih tìah ca tajêh poh ta'ne Boc Plình wa can kiac Satan.
Rìm 'Nat:
1. Bìac baxèm achìh: 1:1—2:13
2. Bàu hatùang ta'ne Jop wa 'bài bua haq: 3:1—27:23
3. Bàu Rabiaq: 28:1–28
4. Bàu capoch tùang da Jop, Ê-li-hu wa Boc Plình: 29:1—42:6
5. Bàu pulùch: 42:7–17
1
Manoh Lem wa Can Padrŏng da Jop
Ŏi ta gùng Uxò i mòiq ngai hiniq haq Jop. Haq mangai rìh ta-atoq wa lem jang, loq yùq crè ca Boc Plình wa loq wia hangai ca bìac ngang dù. Haq i tapèh toq con calô, wa piq toq con cadrì. Haq i 7.000 toq trìu, 3.000 toq lŏcđa, 500 đôi 'bo, 500 toq lùa can, wa 'bài hapŏng haq bàc. Haq yi padrŏng dŏng achùa ca 'bài jàn pah mat mahì loh.
'Bài con calô haq hloi hloi caq hiniang ta hnem dabau, i jò ta hnem mangai cô, i jò ta hnem mangai tau. Wì hadai creo dèh piq ngai oh daq cadrì lam caq pajùm ti wì haq. Jò 'bài hì caq hiniang khoi hêq, Jop thê mangai broq lè baxròih ca con haq đòiq jah lem hreo, haq rìu xrŏih dèch am ngè tadreo bùh thai dèh ca rìm ngai con; ma jah 'màng aih haq hèm: “Ùac aiq 'bài con au i broq tôiq, ta manoh wì haq khoi waiq hanip Boc Plình.” Jop hloi hloi broq 'màng aih.
I mòiq hì 'bài 'bình plình da Boc Plình lam trùh yòng jang ngìa Chuaq. Satan hadai lam ti wì haq. Chuaq bòch Satan: “Ìh trùh enh leq?”
Satan tèo: “Au lam ti ngan jàp jìa ta crŏng taneh wa lam ba'yàt nòi aih.”
Chuaq bòch Satan: “Ìh i hnoq Jop hapŏng au ùh? Nòi crŏng taneh ùh i ca mangai leq tìah 'màng ca haq; mangai rìh ta-atoq lem jang, loq yùq crè ca Boc Plình wa loq wia hangai ca bìac ngang dù.”
Satan tèo hlài Boc Plình: “Jop yùq crè ca Boc Plình, aih dech 'ngwan 'mòh? 10 Ma ùh xài Chuaq khoi broq pagia pôn pah wèq ban haq, hnem haq, wa rìm ngè bìac da haq 'mòh? Chuaq khoi am xôq ramŏt ca bìac da tì haq abroq wa cùng hang haq bàc tam ta crŏng taneh. 11 Manàiq Chuaq hnhu tì raliang đac 'bài ngè bìac da haq beq, ngan haq joq 'nàng hanip Chuaq ŏi jang ngìa Chuaq.”
12 Chuaq doi ca Satan: “Cô, 'bài ngè leq haq ma i, au jao mùt ta tì ìh, mahaq ìh paq troq chac haq.”
Tajòi 'mòi Satan lùi khoi jang ngìa Chuaq.
Chuaq Am Kiac Satan Broq Xa ca Jop
13 I mòiq hì, jò 'bài con calô wa 'bài con cadrì Jop ŏi acaq wa ôq alac ta hnem daq calô ramua wì haq, 14 I mangai 'ràng bàu trùh anoi ca Jop: “ 'Bo 'nang abèq, lùa 'nang caq nhat kenh aih, 15 Tajòi 'mòi lình Sêba tùh yŏc dìq 'bo lùa, hi khoi yŏc chang gùm jêh đac dìq ca hapŏng. Mòiq ngai au raq jah claih đòiq hlài anoi ca ìh.”
16 Mangai cô ŏi raq anoi, èh i mòiq ngai ma 'noiq trùh anoi: “Ùnh da Boc Plình loh enh plình bùh cheo 'bài con trìu wa mangai hapŏng, broq ca wì hnhung hech; mòiq ngai au raq jah claih đòiq hlài anoi ca ìh.”
17 Mangai cô ŏi raq anoi, èh mòiq ngai ma 'noiq cadàu trùh anoi: “Jàn Canđê lah broq piq lù, tùh mùt yŏc atùng lŏcđa, wa jêh đac 'bài hapŏng xam chang gùm; mòiq ngai au raq jah claih đòiq hlài anoi ca ìh.”
18 Mangai cô ŏi raq anoi, èh i mòiq ngai ma 'noiq cadàu trùh anoi: “ 'Bài con calô wa con cadrì ìh 'nang acaq ta hnem daq calô wì haq, 19 i aiq cayeo dêh trùh enh pah braih càn hlôi mùt broq dalàc ca hnem; hnem tacro tùc 'bài wì haq cachìt dìq; mòiq ngai au raq jah claih đòiq hlài anoi ca ìh.”
20 Tajòi 'mòi Jop yòng, hich đac dèh eo, got dèh xàc gàu, khoi èh hacùn cràng ti taneh cùh waiq Boc Plình. 21 Haq doi:
“Au rahòng jò clìh enh cliac miq,
au hadai rahòng jò hlài.
Chuaq khoi hnhu am,
Chuaq hadai khoi yŏc hlài.
Hiniq Chuaq Đang ca manè padèch.”
22 Ta rìm bìac aih, Jop ùh broq tôiq, ùh capoch 'mèq đùng trùh Boc Plình.