2
Xa-ông ca Môise
'Nhòng aih, i mòiq ngai ta 'bài 'bôq Lêwi yŏc con cadrì Lêwi broq mai. Gù cadrì aih ŏi jiang, xa-ông mòiq toq con calô, hnoq dèh con lem lình dìq jaq, haq ma jah cadoc piq khê. Mahaq cadoc yi dùnh hòm ùh jah, haq yŏc mòiq toq cađap lìt xam chai, hi khoi ta'ngùi con 'yoh ta aih, bahìu nòi i blùm ŏi ta diac ti roc kenh cròng diac Ninh. Daq cadrì con nga aih yòng hangai ca nòi aih đòiq loq ca mangai 'yoh aih 'màng leq?
Èh i con cadrì bùa Pha-ra-ôn lam hùm ta cròng diac Ninh. 'Bài mangai patìh ca haq cadiang roc kenh diac wa jò con cadrì da bùa hnoq talenh aih ŏi ta'ne blùm, haq thê dèh 'bài mangai patìh ca haq lam dèch atŏc. Con cadrì Pha-ra-ôn pèh calàp talenh hnoq con nga calô 'nang crò, manoh haq xa-ŏch haq doi: “Cô con mangai Hêbru.”
Daq cadrì con nga aih doi ca con cadrì Pha-ra-ôn: “Ìh enh au lam creo ca mangai i tôh am ùq ta 'bài mangai gù cadrì Hêbru đòiq am con nga cô ùq ùh?”
Con cadrì Pha-ra-ôn tèo haq: “Lam beq.” Daq aih lam creo ca miq con nga. Con cadrì Pha-ra-ôn doi: “ 'Ràng con nga cô ahlài ban ca au beq. Au ca'naih am 'bac cùng ban.” Mangai miq achong con nga am haq ùq. 10 Trùh jò khoi càn, haq 'nong con mangai aih 'mùt ca con cadrì Pha-ra-ôn nhàn haq wìa dèh con, èh hiniq ca haq Môise, ma jah 'màng aih haq doi: “Au khoi dèch haq khoi enh diac.”
Môise Lam Mot ta Gùng Ma-đi-an
11 Khoi èh ta 'nhòng aih, Môise khoi càn lam trùh dèh ta oh daq cla, haq hnoq wì broq bìac xalep dìq jaq, haq hadai hnoq mòiq ngai, mangai Aicàp jêh mòiq ngai mangai Hêbru, oh daq haq. 12 Haq ngan dudan hnoq ùh i cabô, èh haq jêh đac mangai Aicàp, hi khoi catùh ta braih. 13 Hì atìq, Môise lam hòm, hnoq baiq ngai mangai Hêbru tajêh dabau. Haq doi ca mangai ma i lôi: “Gleq ìh ma tajêh dèh ca oh daq cla?”
14 Mahaq mangai aih tèo haq: “I cabô thê ìh broq cwan càn wèq nhèn, broq cwan hadrah am ca nhèn? I joq ìh enh jêh đac au troi ìh ma jêh đac mangai Aicàp tau ùh?” Môise crè, haq doi: Joq 'nàng bìac cô wì khoi loq.
15 Pha-ra-ôn hìa bàu aih, haq chaq jêh đac Môise, mahaq Môise khoi mot claih ca Pha-ra-ôn, lam gùng Ma-đi-an, ha'ngui haten ca mòiq toq diac adràm. 16 Jò aih, pajàu gùng Ma-đi-an i tapèh toq con cadrì. 'Bài con cadrì aih lam trùh 'mùt diac ùc bình ta atong đòiq calùh trìu baq wì haq ôq. 17 Mahaq i 'bài mangai ban trìu lam trùh hnan đac wì haq. Môise yòng wiang enh pah 'bài con cadrì aih, èh am calùh trìu da wì haq ôq diac.
18 Pajàu Ruên hnoq dèh 'bài con hlài, tajòi 'mòi haq bòch: “Gleq hì cô pì con hlài ma xrŏih?”
19 Wì tèo: “I mòiq ngai mangai Aicàp dŏih nhèn claih enh tì 'bài mangai ban trìu, èh haq hadai gôch bàc diac am ca calùh trìu nhèn ôq.”
20 Baq wì bòch: “Mangai aih manàiq ŏi ta leq? Gleq pì con ma cađac haq lam. Akhen haq lam trùh ta cô caq 'benh beq.”
21 Môise enh ŏi ti mangai cô; mangai cô ta'mroq Xi-po-rah con haq broq mai am ca Môise.
22 Xi-pô-rah xa-ông mòiq toq con calô. Môise hiniq ca haq Getsôn ma jah 'màng aih Môise doi: “Au ŏi đò ta Diac 'noiq.”
23 Atìq ca aih dùnh, bùa Diac Aicàp cachìt. Jàn Is-ra-ên hràng rayoih creo dang, ma jah 'màng wì haq aih ep broq hapŏng abroq xalep dìq jaq. Bàu creo dang khoi trùh ta Boc Plình. 24 Boc Plình tàng bàu hràng rayoih wì, hi hmàng trùh bìac wêh jao Haq ma broq ca Ap-ra-ham, Isac wa Jacôp. 25 Boc Plình xa-ŏch ca jàn Is-ra-ên, ngan hnoq ro wì haq.