Loh Enh Aicàp
Sech Baiq Da Môise Achìh
Bàu Patô Adroi
Hiniq wa Bàu Xèm Da Sech:
Hiniq sech cô anoi 'noh halac yi càn ta Sech Hadròih phàn dùnh – aih jàn Is-ra-ên loh khoi ca diac Aicàp wa nòi broq hapŏng dìch. 'Nhac ca bàu anoi da mangai Is-ra-ên baxèm ca Ap-ra-ham ta Sech Bìac Baxèm, Sech Loh Enh Aicàp anoi 'noh bàu baxèm da wì haq tìah ca jàn ràih da Boc Plình. Wì haq khoi wìa jàn ràih da Boc Plình tiaq bàu wêh jao Haq 'noh ca Môise ta Wang Sinai. Sech Loh Enh Aicàp ùh achìh tìah ca mòiq sech i bàu tôm gêh, mahaq aih bàu anoi 'noh khoi baxèm ta Sech Bìac Baxèm, èh trùh hloi cwa Lêwi, Sôq Jàn wa Ranenh Achìh Hlài Yàng Baiq.
Mangai Achìh wa Hanam Achìh:
Môise khoi achìh Sech Loh Enh Aicàp. Sech Hadròih Ma Neo hadai i achìh Sech aih: Mŏc 7:10; 12:26; Luca 2:22–23. Tiaq bàu achìh ta Sech 1 'Bài Bùa 6:1, jàn Yothaiq loh khoi enh Diac Aicàp hanam 1446 A.C. (Adroi Crich) Môise khoi achìh sech cô 40 hanam adroi ca haq cachìt – hanam 1406 A.C.
Bàu Anoi:
Sech cô anoi 'noh bàu hnài ca hiniq Boc Plình 'màng leq, bìac cwìang wèq da Haq, bìac rŏt dèch hlài da Haq, ranenh Haq wa bìac cùh waiq Haq. Sech cô hadai anoi 'noh bìac broq da mangai khoi jah ràih broq mangai ta'ne Boc Plình wa con mangai – aih Môise. Sech cô hadai patô hnài bìac jò baxèm da pajàu, anoi 'noh bìac broq da mangai capoch thai Boc Plình, wa 'màng leq bìac wêh jao ta'ne Boc Plình wa jàn Haq khoi mùt ta trong ma neo ŏi ta Wang Sinai.
Rìm 'Nat:
1. Jò padon dŏih dèch jàn Is-ra-ên khoi ca broq hapŏng dìch: 1:1—4:31
2. Bìac dŏih dèch Is-ra-ên khoi ca broq hapŏng dìch ca mangai Aicàp: 5:1—18:27
A. Bùa Pha-ra-ôn tajraq hlài ca jàn; Bàu hùaq joq 'nàng da Boc Plình: 5:1—6:27
B. Dìq can hinìq ramòt Boc Plình 'noh loh ca jàn Aicàp: 6:28—12:36
C. Can Loh Enh Aicàp – Enh Aicàp trùh Wang Sinai: 12:37—18:27
3. Bìac Wêh Jao ta Wang Sinai: 19:1—24:18
4. Hnem Traiq Cùh Waiq: 25:1—40:38
1
Jàn Is-ra-ên 'Bìq Padit Padiang
Cô hiniq 'bài con calô da Is-ra-ên, rìm ngai dìq 'nong dèh cadraq cla lam tiaq Jacôp trùh ta gùng Aicàp: Rubên, Si-mê-ôn, Lêwi wa Juđa; I-sa-ca, Xe-bu-lun, Bên-ja-min; Đan, Nep-ta-li, Gat wa Ase. Dìq dŏng mangai Jacôp xa-ông loh jah 70 ngai, taiq Jôsep khoi ŏi ta gùng Aicàp.
Èh Jôsep, oh daq haq wa rìm ngai ta 'nhòng aih cachìt dìq. Con xau Is-ra-ên loh bàc tam dìq jaq, wìa ca tadêh dìq jaq bình halùih jàp ca gùng.
Mahaq manàiq cô ŏi ta Diac Aicàp i mòiq toq bùa ùh canao loq ca Jôsep. Bùa aih doi dèh ca jàn cla: “Ngan cô, jàn Is-ra-ên bàc wa ji dêh ca bèn. 10 Beq, bèn ep chaq trong khôn rabiaq ta'blêq ca wì haq, èh yùq wì loq ji bàc tam, mòiq hì leq èh loq i bìac tajêh poh trùh wa wì haq jah pajùm ca lình ma git bèn, hi tajêh hlài ca bèn, èh wì cadàu mot loh khoi ca gùng cô!”
11 'Màng aih mangai Aicàp doi ca 'bài mangai broq gàu baxa jàn Is-ra-ên thê wì haq broq bìac xalep, broq phôq Pithom wa Ramse đòiq broq hapom càn ca Pha-ra-ôn. 12 Mahaq mangai Aicàp baxa jàn Is-ra-ên dàng leq, èh wì loh bàc tam dang aih. 'Màng aih, mangai Aicàp yùq crè jàn Is-ra-ên. 13 Mangai Aicàp thê wì broq hapŏng dìch chìuq bìac xalep yi hnao, 14 wa broq ca can rìh jàn aih loh ca nan xa, taiq wì ep jôiq taneh broq gech wa broq rìm bìac ma 'noiq ŏi ta đùng. Ta dìq ca bìac mangai Aicàp thê jàn Is-ra-ên abroq nhang nhuiq dìq jaq.
15 Èh bùa Diac Aicàp doi ca baiq ngai mangai ngan xa-ông da jàn Hêbru, hiniq haq Siprah wa mòiq ngai hiniq Puah, 16 “Jò chôp lam ngan gu cadrì Hêbru xa-ông, tàng hnoq xa-ông con calô, pì jêh haq cachìt beq, mahaq tàng haq con cadrì đòiq haq rìh.” 17 Mahaq 'bài mangai ngan xa-ông yùq crè ca Boc Plình, ùh broq tiaq bàu bùa Aicàp thê, đòiq con calô rìh dŏng. 18 Bùa Aicàp creo ca 'bài mangai ngan xa-ông trùh, haq doi ca wì: “Gleq pì ma broq 'màng aih đòiq ca wì con calô rìh?”
19 'Bài mangai ngan xa-ông doi: “Taiq mangai cadrì Hêbru ùh xài troi mangai gu cadrì Aicàp. Wì yi tadêh khoi xa-ông adroi ca mangai ngan xa-ông trùh.”
20 Boc Plình am xôq ramŏt ca 'bài mangai ngan xa-ông, ma jah 'màng aih jàn Is-ra-ên mòiq hì mòiq bàc. 21 Taiq mangai ngan xa-ông i manoh iu crè ca Boc Plình, Haq broq loh ca wì jah i cadraq ca dađeh.
22 Pha-ra-ôn 'noh bàu thê dèh ca jàn cla: “Con calô da jàn Hêbru leq neo xa-ông hwenh đac ta cròng diac Ninh beq, phàn con cadrì, đòiq am rìh.”