5
Môise wa Arôn Anoi ca Pha-ra-ôn
Khoi ca aih, Môise wa Arôn lam anoi ca Pha-ra-ôn: “Chuaq, Boc Plình da jàn Is-ra-ên i doi 'màng cô: ‘Am jàn Au lam beq, đòiq wì haq jah broq lè caq hiniang am ca Au ta nòi braih càn.’ ”
Mahaq Pha-ra-ôn tèo: “Chuaq cô bô ma au ep iu bàu Haq đòiq am jàn Is-ra-ên lam? Au ùh 'nì ca Chuaq aih, au hadai ùh am ca jàn Is-ra-ên lam.”
Môise wa Arôn doi: “Boc Plình da jàn Hêbru khoi trùh ta nhèn. Xìn ca'naih nhèn lam mùt ta nòi braih càn cadan piq hì lam ca trong, đòiq nhèn am tadreo ca Chuaq, Boc Plình nhèn, yùq haq broq bình ramòt wa bìac chang gùm jêh đac nhèn.”
Bùa Aicàp tèo: “Ô, Môise wa Arôn, gleq chôp ma broq ca 'bài jàn cađac ca bìac broq 'màng aih? Thê wì lam broq bìac beq!” Pha-ra-ôn doi hòm: “Ngan, 'bài jàn ta gùng cô bàc, chôp broq ca wì haq padài ca abroq 'mòh?”
Ta hì aih, Pha-ra-ôn thê 'bài cwan wèq hapŏng wa mangai ngan abroq doi: “Pì pi jah am hri ca 'bài jàn broq gech troi adroi hòm, đòiq wì haq ep ti chaq đeh. Mahaq pì phai pajaq ca wì haq broq loh gech 'màng troi jaq dùnh, ùh jah baxùch 'nah, ma jah 'màng aih wì haq aroh, chaq nen doi: Lam am tadreo ca Boc Plình nhèn đeh. Am wì haq broq trap beq, đòiq wì haq pi hèm trùh ca bàu amòng hòm.”
10 'Bài cwan wèq hapŏng wa 'bài mangai ngan abroq doi ca 'bài jàn: “Pha-ra-ôn doi 'màng cô: Au pi am ca pì hri hòm. 11 Pì chaq đeh hri ta leq, chaq beq, mahaq pì xôq ep am gech tôm tàu troi jaq dùnh.” 12 Manàiq cô, 'bài jàn lam jàp ta gùng Aicàp, đòiq gop rangàu hri thai hri. 13 'Bài cla cwan wèq hapŏng bahôiq hòm: “Broq ma gêh bìac pì beq, troi ma khoi pajaq, hì leq gêh hì aih, hadai tìah ca jò bùa ma ŏi am hri.” 14 'Bài mangai ngan abroq 'bìq cwan ma Pha-ra-ôn atŏc wèq hapŏng, blai wì, hi lech: “Gleq hì nèh wa hì cô, pì ùh broq gech phàn bìac ma pajaq adroi?”
15 'Bài mangai ngan abroq lam waiq xìn Pha-ra-ôn: “Xìn ìh apaq broq ca nhèn mangai hapŏng 'màng cô! 16 Ùh i ca hri am ca nhèn, èh thê nhèn broq gech! Cô, nhèn hapŏng bùa 'bìq cwan wèq hapŏng blai taiq lôi cla jàn da bùa.”
17 Mahaq bùa tèo hlài: “Pì mangai aroh! Pì mangai aroh! Taiq nen aih dài pì doi ca dabau: ‘Bèn lam am tadreo ca Chuaq.’ 18 Manàiq cô, lam broq bìac beq, pi am ca pì hri hòm, mahaq pì xôq ep am tôm gech ma khoi pajaq.”
19 'Màng aih, 'bài mangai ngan abroq loh ca manhài manoh, ma jah 'màng aih jò tàng bàu doi: “Pì ùh jah 'noh 'nah sôq gech khoi pajaq dèh ca cla, hì leq gêh hì meh.” 20 Jò wì loh khoi enh Pha-ra-ôn wì glàm Môise wa Arôn ŏi yòng gòm nòi aih. 21 Wì doi: “Chôp khoi broq ca nhèn loh ca xua om jang ngìa Pha-ra-ôn wa 'bài cwan haq, 'mùt chang gùm ta tì wì haq đòiq jêh đac nhèn. Waiq xìn Chuaq ngan wa hadrah chôp!”
22 Môise wìh hlài ta Chuaq haq bòch: “Waiq Chuaq, gleq Ìh ma broq raliang ca jàn cô? Chuaq thê au trùh broq cleq? 23 Pàng jò au canòm ca hiniq Chuaq lam anoi ca Pha-ra-ôn, èh haq hadrùq hadriang jàn cô. Chuaq ùh dŏih dèch jàn da Ìh leq.”