6
Chuaq Doi Bìac Haq Jah Broq
Chuaq doi ca Môise: “Manàiq cô ìh jah hnoq bìac Au broq ca Pha-ra-ôn, ma jah 'màng aih nhò tì i cwìang itai Au panan bùa đòiq bùa ca'naih wa hnan jàn Is-ra-ên loh khoi ca gùng haq.”
Boc Plình doi hòm ca Môise: “Au Chuaq. Au khoi mahno loh ca Ap-ra-ham, ca Isac wa ca Jacôp. Au pa'noh dađeh Boc Plình I Cwìang Itai Dìq Dŏng, mahaq tiaq hiniq Au, Chuaq Jê-hô-wa, èh Au 'nhòq lah paro ca wì loq. Au hadai i broq wêh jao ca wì haq, đòiq am gùng Ca-na-an, gùng wì haq khoi ŏi đò tìah ca mangai jàn 'noiq. Au hadai tàng bàu hràng rayoih da jàn Is-ra-ên 'bìq mangai Aicàp rùp wì broq hapŏng, wa Au hmàng hlài wêh jao da Au.
“ 'Màng aih èh, ìh doi ca jàn Is-ra-ên 'màng cô: Au Chuaq jah dèch pì claih ca genh trap da mangai Aicàp, hadai dŏih pì claih ca broq hapŏng dìch. Au jah dèch claih pì xam tì da au wa hnhu 'noh tì, yŏc bìac hadrah càn đòiq rŏt hlài pì.
“Èh Au jah nhàn pì broq jàn Au. Au jah broq Boc Plình pì. Pì jah loq au Chuaq Boc Plình da pì ma khoi dèch pì claih ca genh trap da mangai Aicàp. Au jah tìch pì mùt ta gùng Au ma khoi hùaq am ca Ap-ra-ham, ca Isac wa ca Jacôp đòiq am ca pì broq xôxech. Au cô Chuaq.”
Môise anoi hlài bàu aih ca jàn Is-ra-ên, mahaq wì ùh tamàng bàu haq taiq wì mango ca bìac broq dìch trap hrìn.
10 Chuaq doi ca Môise: 11 “Lam doi ca Pha-ra-ôn bùa Aicàp beq, haq ep am ca jàn Is-ra-ên lam.”
12 Mahaq Môise doi ca Chuaq: “Jàn Is-ra-ên ùh tamàng bàu au, ùh dùh dèh Pha-ra-ôn ma tamàng bàu au, taiq au cô mangai ùh rabiaq ca capoch.”
Hiniq Mangai Broq Gàu da Is-ra-ên
13 Chuaq doi hòm ca Môise wa Arôn, thê wa ep lam trùh ta jàn Is-ra-ên wa Pha-ra-ôn bùa Aicàp, đòiq 'nong jàn loh khoi enh Aicàp.
 
14 Cô 'bài hiniq da wì broq gàu da 'bôq dèh baq:
 
'Bài con calô da Rubên, aih con ramua calô Is-ra-ên, aih Hênoc, Phalu, Hêtrôn, Catmi. Aih xinoi da Rubên.
15 'Bài con calô da Si-mê-ôn: Jê-mu-ên, Jamin, Ôhat, Jakin, Xôha, Saulò, con da mai mangai gùng Ca-na-an. Aih xinoi da Si-mê-ôn.
16 Cô hiniq 'bài con calô da Lêwi, tiaq dèh xinoi wì haq: Getsôn, Kêhat, Mê-ra-ri. Lêwi halình jah 137 hanam.
17 'Bài con calô da Getsôn tiaq dèh xinoi cla: Lipni wa Si-mê-i.
18 'Bài con calô da Kêhat: Amram, Ixha, Hêprôn, U-xi-ên. Kêhat halình jah 133 hanam.
19 'Bài con calô da Mê-ra-ri: Mahli wa Musi. Aih xinoi 'bài hadròng hadrech da Lêwi, tiaq xinoi da wì haq.
20 'Màng aih Apram yŏc Jô-kê-bêt, dùch xèm haq broq mai, xa-ông ca haq Arôn wa Môise. Amram halình jah 137 hanam.
21 'Bài con calô da Ixha: Côra, Nêphêt wa Xicri.
22 'Bài con calô da U-xi-ên: Mi-sa-ên, Ên-xa-phan wa Sitri.
23 Arôn yŏc Ê-li-sê-ba broq mai, con cadrì da A-mi-na-đap, oh da Nahsôn haq xa-ông loh Nađap, A-bi-hu, Ê-li-a-xa wa I-tha-ma.
24 'Bài con calô da Côra: Atsi, Ên-ca-na wa A-bi-a-sap. Aih 'bài xinoi da jàn Côra.
25 Ê-li-a-xa, con calô da Arôn, yŏc con cadrì da Pu-ti-ên broq mai, haq xa-ông loh Phi-nê-hat ca Pu-ti-ên.
 
Aih 'bài craq broq gàu da hnem Lêwi, tiaq dèh xinoi cla wì haq.
26 'Màng aih, Arôn wa Môise, cla wa haq mangai ma Chuaq khoi doi 'màng cô: “ 'Nong jàn Is-ra-ên loh khoi gùng Aicàp beq.” 27 Wa baiq ngai khoi bòch Pha-ra-ôn, bùa Diac Aicàp, đòiq 'nong jàn Is-ra-ên loh khoi Diac aih, aih Môise wa Arôn cô raq.
28 Chuaq doi ca Môise: 29 “Au Chuaq thê ìh doi hlài ca Pha-ra-ôn, bùa Diac Aicàp, dìq rìm bàu Au ma doi ca ìh.”
30 Mahaq Môise tèo: “Au cô mangai ùh rabiaq ca capoch, 'màng leq Pha-ra-ôn loq tamàng bàu au 'mòh?”