40
Pa'nàng Hnem Traiq Cùh Waiq
Chuaq doi ca Môise: “Hì mòiq khê mòiq, ìh jah pa'nàng Hnem Traiq Cùh Waiq. Ìh phai đòiq Hòm Wêh Jao ta Hnem Traiq Cùh Waiq, hì khoi yŏc bai prình lom Hom Wêh Jao. Ìh phai 'ràng 'mùt ca'bŏng đòiq 'benh hadròih, palaoq đòiq 'bài ranac ta ca'bŏng tiaq tìa dabau; èh 'ràng jènh đen bùh đen. Ìh phai 'ràng ca'bŏng bùh jreo xua thùm broq xam wang jang ngìa Hòm Wêh Jao, hi khoi prình bai 'mang Nòi Dìq Jaq Hadròih.
“Ìh phai đòiq ca'bŏng tadreo da ngè tadreo bùh jang ngìa 'mang Nòi Hadròih. Ìh phai đòiq thùng càn đòiq 'nheo ŏi ta'ne Nòi Hadròih wa ca'bŏng tadreo, hi khoi ùc diac ta thùng. Ìh phai đòiq pagia dudan Hnem Traiq Cùh Waiq, èh atua bai prình ta 'mang pagia xàn.
“Khoi èh, ìh phai yŏc dàu hadròih xùt ca Hnem Traiq Cùh Waiq, wa 'bài ranac dalam aih, lah crài Hnem Traiq Cùh Waiq wa 'bài ranac loh hadròih, èh loh hadròih. 10 Ìh phai xùt dàu ca ca'bŏng tadreo ta ngè tadreo bùh wa 'bài ranac da ca'bŏng tadreo, hi khoi lah ca'bŏng tadreo crài loh hadròih, èh ca'bŏng tadreo jah broq dìq jaq hadròih. 11 Ìh phai xùt dàu ca thùng càn wa jènh thùng, lah crài loh hadròih.
12 “Ìh phai 'nong Arôn wa con calô haq trùh haten ca 'mang Nòi Hadròih, hi khoi 'nheo wì haq ta diac. 13 Ìh phai caxùnh ca Arôn eo hadròih, xùt dàu wa lah crài haq loh hadròih, đòiq haq jah broq pajàu patìh jang ngìa Au. 14 Ìh phai 'ràng 'bài con calô haq trùh haten, hi khoi caxùnh ca wì haq eo yôh taboc. 15 Ìh phai xùt dàu ca wa haq troi ìh ma khoi xùt ca baq wa haq, èh wa haq jah broq pajàu patìh jang ngìa Au. Bìac xùt dàu jah patŏc wa haq broq pajàu cwa rìm 'nhòng da wa haq.” 16 Môise broq tìah troi rìm bìac Chuaq khoi thê haq broq.
17 Trùh hì mòiq khê mòiq, hanam ma baiq, èh Hnem Traiq Cùh Waiq khoi jah pa'nàng. 18 Môise pa'nàng Hnem Traiq Cùh Waiq, pa'nàng dìq xèm i calŏih đòiq jrang, pa'nàng long ban, dèch pang roh wa pa'nàng jrang. 19 Haq dèch bai càn glàp cùa Hnem Traiq Cùh Waiq, hi khoi hlèch dìq bai ma 'noiq tù enh crŏng bai càn, tìah troi bàu Chuaq khoi thê Môise.
20 Khoi èh, haq yŏc baiq toq capiac hmu i Mòiq Jàt Brong Bàu Thê tah ta Hom Wêh Jao, 'mùt long tanòng tòng ta Hom Wêh Jao wa gùp Calàp Baxŏng Tôiq enh 'nhèq ca Hom Wêh Jao. 21 Haq 'ràng Hom Wêh Jao mùt ta Hnem Traiq Cùh Waiq, èh atua bai prình ta Nòi Dìq Jaq Hadròih đòiq tù Hom Wêh Jao, tìah troi bàu Chuaq khoi thê Môise.
22 Hi khoi haq đòiq ca'bŏng i 'benh hadròih ta Nòi Hadròih, pah 'ngeo ca mat mahì loh ta Hnem Traiq Cùh Waiq, pah gùng ca bai prình. 23 Hi khoi ta'mroq 'benh ta ca'bŏng jang ngìa Chuaq, tìah troi bàu Chuaq khoi thê Môise.
24 Haq đòiq jènh đen ta Nòi Hadròih ta jang ca ca'bŏng mahaq pah 'ma ca mat mahì loh. 25 Haq bùh đen aih enh ngìa ca Chuaq, aih troq tiaq bàu thê da Chuaq khoi thê haq.
26 Hi khoi haq đòiq ca'bŏng bùh jreo xua thùm broq xam wang pah ngìa bai ma prình ta Nòi Dìq Jaq Hadròih. 27 Haq bùh jreo xua thùm enh 'nhèq ca ca'bŏng aih, tìah troi bàu thê Chuaq khoi doi ca Môise.
28 Hi khoi haq atua bai prình nòi 'mang Nòi Hadròih. 29 Haq đòiq ca'bŏng tadreo da ngè tadreo bùh jang 'mang Nòi Hadròih, am ngè tadreo bùh wa ngè dèch am 'mau mì, tìah troi bàu Chuaq khoi thê Môise.
30 Hadai đòiq thùng càn ta'ne Nòi Hadròih wa ca'bŏng tadreo, ùc diac bình ta thùng đòiq 'nheo. 31 Môise, Arôn wa 'bài con calô da Arôn 'nheo jènh, 'nheo tì ta aih. 32 Jò leq wì haq 'mùt ta Nòi Hadròih thia haten ca ca'bŏng bùh jreo xua thùm, èh wì 'nheo dađeh tìah troi bàu Chuaq khoi thê Môise.
33 Dudan ca xàn Hnem Traiq Cùh Waiq wa ca'bŏng tadreo, haq pa'nàng pagia xam bai prình wa atua bai prình ta 'mang xàn. 'Màng aih Môise broq gêh dìq bìac aih.
Cato Yùc wa Can 'Ngah 'Ngai
34 Cato yùc glom nòi hadròih wa can 'ngah 'ngai da Chuaq bình halùih ta Hnem Traiq Cùh Waiq. 35 Môise ùh jah mùt ta Nòi Hadròih taiq i cato yùc glom enh 'nhèq ca Traiq wa can 'ngah 'ngai da Chuaq bình halùih ta Hnem Traiq Cùh Waiq.
36 Ta dìq ca trong lam, jò leq cato yùc tŏc khoi ca Hnem Traiq Cùh Waiq, jàn Is-ra-ên padon loh lam. 37 Mahaq tàng cato yùc ùh tŏc, èh wì haq ji ùh loh lam trùh hì leq cato yùc ma tŏc. 38 Ma jah 'màng aih jò jàn Is-ra-ên ŏi ta trong lam, èh cato yùc da Chuaq ŏi enh 'nhèq ca Hnem Traiq Cùh Waiq jò dahì, wa i ùnh ŏi enh 'nhèq ca Hnem Traiq Cùh Waiq jang ngìa dìq ca jàn Is-ra-ên jò damang.