Lêwi
Sech Piq Da Môise Achìh
Bàu Patô Adroi
Hiniq wa Bàu Xèm Da Sech:
Hiniq sech cô Lêwi taiq phàn yi bàc khoi i achìh bìac mangai ma broq bìac ta Hnem Traiq Cùh Waiq – aih mangai Lêwi. Sech Loh Enh Aicàp khoi achìh bàu tangìa 'nah ta broq loh Hnem Traiq Cùh Waiq. Sech Lêwi achìh bàu ranenh wa bìac phai broq đòiq cùh waiq ta Hnem Traiq Cùh Waiq. Hadai i bàu patô broq lè baxròih, ranenh manoh broq lem, hì hadròih, hanam Sabat, wa Hanam yàng Padam Jàt.
Mangai Achìh wa Hanam Achìh:
Lêwi 1:1 doi bàu achìh ta sech Lêwi khoi jah Boc Plình 'noh am ca Môise. Khoi achìh ta sech Lêwi yi hnao 50 yàng Boc Plình khoi capoch tùang ca Môise. Hanam khoi achìh aih ta'ne hanam 1446 wa 1406 A.C.
Bàu Anoi:
Bàu anoi hnài xèm ta sech Lêwi aih bìac hadròih – can hadròih da Boc Plình wa con mangai. Bàu thê broq hadròih aih ŏi ta 'nat 11:45 – “Èh pì phai wìa hadròih ma jah 'màng aih Au hadròih.” Dìq ca bàu thê wa bàu hnài ta sech Lêwi aih đòiq jùp jàn Yothaiq cùh waiq wa rìh tìah ca mangai hadròih da Boc Plình. 'Nah bàu hnài patô dèch ngè tadreo, broq loh bìac xa tàng hì, bìac baxròih wa broq lè hì padài. Mangai pajàu Lêwi khoi jah am ca wì haq bàu hnài dèch ngè tadreo wa broq tiaq bàu thê da Boc Plình.
Rìm 'Nat:
1. Ranenh wa Bàu Thê đòiq broq Ngè Am: 1:1—7:38
2. Pachì đòiq Arôn wa 'bài con haq broq pajàu da Boc Plình: 8:1—10:20
3. Trong ranenh patô rìh hadròih: 11:1—15:33
4. Hì broq lè rŏt hlài enh tôiq lôi: 16:1–34
5. Rìh can rìh hadròih: 17:1—22:33
6. Hì Sabat, 'Bài Lè Hiniang wa jò Padrang wa jò Prò: 23:1—25:55
7. Broq trong 'màng leq đòiq jah nhàn xôq da Boc Plình: 26:1—27:34
1
Ngè Tadreo Bùh
Chuaq creo ca Môise enh Hnem Traiq Cùh Waiq, doi: “Doi ca jàn Is-ra-ên: ‘Jò i mangai leq ŏi ta pì am ngè tadreo ca Chuaq, èh haq phai am ngè aban, 'bo loq trìu.
“ ‘Tàng ngè tadreo da haq ngè tadreo bùh xam 'bo, èh phai am 'bo calô, ùh i ca teo xìt leq, am atŏc jang ngìa Hnem Traiq Cùh Waiq enh ngìa ca Chuaq, đòiq Haq jah lem manoh nhàn yŏc. Jò haq tadreo xam ngè aban, haq phai đòiq tì agàu ngè aban aih, èh ngè tadreo aih jah rŏt dèch hlài enh tôiq lôi ca haq. Mangai aih pàc 'bo bu chuai aih enh ngìa ca Chuaq, khoi èh 'bài pajàu, aih con calô Arôn, phai yŏc mahem da'rat dudan kenh ca'bŏng tadreo jang nòi 'mang Hnem Traiq Cùh Waiq. Khoi ca aih luch akia, xah jam loh tang ha'nech. 'Bài con calô Arôn ma broq pajàu patep ùnh enh 'nhèq ca'bŏng tadreo, èh ta'mroq long ùnh enh 'nhèq. Khoi èh 'bài pajàu, aih con calô Arôn, phai ta'mroq ha'nech jam, gàu haq wa ramaq, bùh ta ùnh enh 'nhèq ca'bŏng tadreo. Hi khoi, pajàu phai 'nheo cliac wa jènh, 'ràng dìq dŏng aih bùh pajùm ta ca'bŏng tadreo. Aih ngè tadreo bùh i hòi xua thùm atŏc am ca Chuaq.
10 “ ‘Tàng ngè tadreo bùh da haq ngè aban trìu loq bubi, èh ep am ngè ma calô ùh i ca teo xìt leq. 11 Haq phai pàc ngè aih nòi pah 'ngeo ca mat mahì loh ca ca'bŏng tadreo, enh ngìa ca Chuaq. Hi khoi 'bài pajàu aih con calô Arôn, yŏc mahem da'rat dudan ca 'bŏng tadreo. 12 Hi khoi haq phai xah jam tang ha'nech, xam gàu wa ramaq haq ta ca'bŏng tadreo ùnh 'nang cheo. 13 Hi khoi, pajàu phai 'nheo cliac wa jènh, 'ràng dìq dŏng aih bùh pajùm ta ca'bŏng tadreo. Aih ngè tadreo bùh i hòi xua thùm atŏc am ca Chuaq.
14 “ ‘Tàng ngè tadreo da haq aih chìm, èh ep am chìm trù gùng loq chìm trù hnem. 15 Pajàu phai 'ràng trùh jang nòi ca'bŏng tadreo, wech catech ranŏng, èh bùh ta ca'bŏng tadreo; hi khoi ùc mahem haq ta ca'bŏng tadreo. 16 Haq phai yŏc 'noh padìu wa xàc haq cađac pah mat mahì loh ca ca'bŏng tadreo ta nòi ùc blo tanùh. 17 Khoi èh haq phai rùp hich baiq toq panan haq mahaq ùh am catech wìa baiq toq. Aih ngè tadreo ùnh bùh đòiq am i hòi xua thùm ca Chuaq.