2
Ngè Dèch Am 'Mau Mì
“ ‘Jò i mangai leq dèch am 'mau mì ca Chuaq, ngè aih phai xam dàc 'yêh, èh ùc dàu wa đòiq nhù hùang enh 'nhèq. Hi khoi, haq phai 'ràng trùh ca 'bài pajàu, aih con calô Arôn, mòiq cadop dàc 'yêh, dàu wa nhù hùang. Èh pajàu 'ràng bùh jang ca'bŏng tadreo, aih ngè tadreo bùh xam ùnh i hòi xua thùm broq bìac hmàng yôt ca Chuaq. Phàn ma ŏi i rah, aih da Arôn wa 'bài con calô haq, aih ngè dèch am dìq jaq hadròih ta 'bài ngè tadreo dèch am 'mau mì ca Chuaq xam ùnh.
“ ‘Tàng mangai leq 'ràng ngè dech am 'mau mì xam 'benh phiang ta tanùh, èh mangai aih phai yŏc dàc 'yêh broq 'benh ùh tah blo mahaq alôn ca dàu, loq 'benh ratang ùh tah blo mahaq xùt dàu. Tàng ìh yŏc ngè adrenh ta gŏc đòiq broq ngè dèch am xam 'mau mì, èh phai broq xam dàc 'yêh alôn ca dàu ùh tah blo; goh tang ha'nech wa tah dàu enh 'nhèq. Cô ngè dèch am xam 'mau mì. Tàng am ngè tadreo adrenh ta gŏc chao đòiq broq ngè dèch am xam 'mau mì, èh phai broq xam dàc 'yêh wa dàu. Ngè dèch am xam 'mau mì, èh padon 'màng cô: Phai jao ca pajàu 'ràng am ca Chuaq, hi khoi haq 'ràng ta ca'bŏng tadreo. Pajàu phai yŏc phàn 'yoh ma am aih broq bìac hmàng yôt, 'ràng ta ca'bŏng tadreo, aih ngè tadreo bùh xam ùnh i hòi xua thùm ca Chuaq. 10 Phàn leq ta ngè dèch am xam 'mau mì ŏi i, aih da Arôn wa 'bài con calô haq. Aih ngè tadreo dìq jaq hadròih ta 'bài ngè tadreo xam ùnh am ca Chuaq.
11 “ ‘Apaq tah blo ta ngè dèch am xam 'mau mì ca Chuaq. Pì apaq yŏc blo loq diac xùt bùh pajùm tì ngè am tadreo leq xam ùnh am ca Chuaq. 12 Pì jah am 'bài ngè bìac aih ca Chuaq tìah ca ngè am tadreo gàu mùa, mahaq ùh bùh ta ca'bŏng tadreo tìah ca ngè tadreo i hòi xua thùm. 13 Ep tah boh ta dìq ca ngè dèch am xam 'mau mì. Apaq dèch am ùh i ca boh ma jah 'màng aih boh teo patô ca bìac wêh jao da Boc Plình khoi broq ca pì. Pì phai tah boh am tŏc ta dìq ca ngè tadreo.
14 “ ‘Tàng 'ràng ngè tadreo dèch am xam 'mau mì baxèm mùa ca Chuaq, èh phai 'ràng hadròc neo gat, pêh hi adrenh ta ùnh 'ràng am, 15 hi khoi da'rat dàu wa đòiq nhù hùang ti 'nhèq, aih ngè dèch am xam 'mau mì. 16 Pajàu phai yŏc 'nah ngè 'mau mì aih ma i dàu pajùm ca nhù hùang, èh bùh đòiq broq teo jah hmàng yôt, aih ngè tadreo xam ùnh dèch am ca Chuaq.