2
Chuaq Creo Ê-xê-chi-ên Broq Mangai Capoch Thai Boc Plình
Èh Haq doi ca au: “Ô Con mangai, yòng ma hagao oq, tamàng bàu Au doi ca ìh cô!” Jò Haq doi ca au, au mòn i Yiang mùt ta au, broq ca au jah yòng hagao jò au tàng bàu Haq doi ca au.
Haq doi ca au: “Ô con mangai, Au thê ìh lam trùh ta jàn Is-ra-ên, aih trùh ta jàn loq tablàq Au. Wì haq wa boc yaq wì haq khoi broq tôiq tajraq hlài ca Au trùh manàiq. Au thê ìh lam trùh ta jàn i manoh cadoq wa manoh khoi cùn, ìh phai doi ca wì haq: Cô bàu Chuaq Boc Plình doi. 'Nhac ca wì enh tamàng loq ùh enh tamàng, ma jah 'màng aih wì haq aih jàn loq tablàq, mahaq xôq wì ep loq, khoi i mòiq ngai mangai capoch thai Boc Plình ŏi ta wì haq. Mahaq ìh, Ô Con mangai, paq yùq ca wì, hadai paq crè ca bàu wì; 'nhac ca hila dudan ca ìh, 'nhac ca ìh ha'ngui enh 'nhèq ca agôt paq crè, paq crè ca bàu wì haq, hadai paq cadrat, 'nhac ca wì paglang mat ca ìh, ma jah 'màng aih wì haq aih khoi tablàq ca Au. Ìh nhet ca doi hlài bàu Au khoi doi ca ìh, 'nhac ca wì enh tamàng loq ùh enh tamàng, ma jah 'màng aih wì haq aih khoi tablàq ca Au. Mahaq ìh, Ô Con mangai, tamàng bàu Au doi ca ìh, paq tablàq hlài ca Au tìah ca wì haq, hah hacùng caq bìac Au padon am ca ìh cô.”
Hi khoi, au ngan hnoq mòiq capiang tì hnhu 'nah ta au; ta capiang tì aih i sech canua. 10 Sech canua aih jah hlìa enh ngìa ca au, i chù achìh enh dalam trùh enh gùng, aih bàu ha-on, bàu crò hmoi, bàu xalep khoi achìh 'mùt ta aih.