Ê-xê-chi-ên
Bàu Patô Adroi
Hiniq wa Bàu Xèm Da Sech:
Sech cô khoi i hiniq tiaq hiniq Ê-xê-chi-ên, mangai capoch thai Boc Plình. Hiniq haq i hiniq: “Boc Plình dêh” Mangai Ba-bi-lôn khoi lam trùh dudan jàp ca panàt Jê-ru-sa-lem hanam 588 A.C, èh hanam 586 A.C., phôq wa Hnem Cùh Waiq khoi 'bìq bùh đac. Bìac bùa wèq khoi hêq. Phôq Đawit wa Hnem Cùh Waiq Boc Plình ùh i hòm.
Mangai Achìh wa Hanam Achìh:
Hanam 597 A.C., Ê-xê-chi-ên haq mòiq ngai ta'ne sôq jàn yi hnao ca 3.000 mangai Yothaiq, khoi 'bìq bùa Nê-bu-cat-nêt-xa rùp 'ràng ta Ba-bi-lôn. Ta aih Ê-xê-chi-ên khoi jah Boc Plình thê haq broq mangai capoch thai Boc Plình. Tiaq bìac broq da mangai pajàu wa mangai capoch thai Boc Plình, bàu anoi hnài bìac broq tang hì ta Hnem Cùh Waiq. Ta sech Ê-xê-chi-ên i achìh mùt sôq hanam bàc yi hnao rìm sech ma 'noiq. Bìac broq da Ê-xê-chi-ên aih ta jò hanam nan xa. Bàu anoi hnài haq ŏi ta'ne hanam 593 wa 571 A.C. Aih 22 hanam.
Bàu Anoi:
Ta dìq Sech Hadròih bàu hatình wa bìac cwìang wèq crŏng taneh da Boc Plình khoi achìh yi ro ta sech Ê-xê-chi-ên. Bàu achìh: “Jò aih pì jah loq Au cô Boc Plình.”
Bàu hatình broq wa bìac wèq cwìang crŏng taneh da Boc Plình, i achìh ta sech Ê-xê-chi-ên bàc yàng yi hnao ca sech ma 'noiq. Èh i bàu achìh: “Jò aih pì jah loq Au cô Boc Plình.”
Rìm 'Nat:
1. Bìac Creo wa Bìac Broq da Ê-xê-chi-ên: 1:1—3:27
2. Bìac hadrah pa'noh ca Juđa wa Jê-ru-sa-lem: 4:1—24:27
3. Bìac hadrah ca dìq Taneh Diac: 25:1—32:32
4. Padon broq loh bìac ha'naoq: 33:1—39:29
5. Bìac Cùh Waiq khoi ha'naoq hlài: 40:1—48:35
1
Bìac Mahno Da Pôn Toq 'Mù Ngè Rìh
Khê pôn hì padam hanam ma 30, jò au 'nang ha'ngui ta'ne 'bài mangai ma 'bìq rùp 'nong lam khoi dèh Diac, kenh cròng diac Kêba, 'bài lòp plình tapèh, au jah ngan hnoq bìac mahno hnoq da Boc Plình.
Wop hì padam khê aih, aih hanam ma padam atìq ca wì rùp bùa Jê-hô-a-kin 'nong lam khoi dèh ca Diac, i bàu Chuaq trùh ca pajàu Ê-xê-chi-ên, con calô Buxi, ta gùng mangai Canđê, kenh cròng diac Kêba, jang aih raq tì da Boc Plình loh bèq enh 'nhèq haq.
Ngan ta plình au hnoq i cayeo bahùt càn trùh enh pah 'ngeo ca mat mahì loh, i mòiq cato yùc caxop wê cato ùnh 'ngah ca-ah, èh ta'ne cato ùnh aih i cleq 'ngah ca-ah tìah ca mem ma bùh xreo ca-ah. Ta'ne cato yùc aih i cleq tìah ca pôn toq 'mù ngè rìh, dua 'mù ngè rìh aih tìah ca mangai. Rìm toq 'mù ngè rìh aih i pôn toq hadrò wa pôn toq panan, Jènh wì haq jang wa capiang jènh wì haq i hawah tìah ca jènh 'bo; wì haq xreo 'ngah ca-ah tìah ca đùng 'nang bùh. Enh ca'nàm panan pôn pah, dìq i tì tìah ca tì mangai. Rìm toq aih i pôn hadrò wa pôn panan. Panan ma cô achùq ca panan ma tau; rìm toq lam jang 'nah ta ngìa; jò lam ùh wìh ngan dang lùi.
10 Rìm toq ta wì dìq i hadrò tìah ca mangai calô; rìm toq hadai i hadrò da baco hlari pah 'ma; wa hadrò 'bo calô pah 'ngeo, wa rìm toq i hadrò cliang enh cloh. 11 Aih hadrò wì haq 'màng aih. Panan da wì haq hlìa ti 'nhèq; rìm toq i baiq toq panan achùq ca 'mù ngè 'noiq wa baiq toq panan tù dèh chac. 12 Rìm toq dìq lam jang 'nah dang ngìa yiang da wì 'nong lam ta leq, wì lam ta aih, jò lam ùh wìh ngan dang lùi. 13 Ta'ne wì 'mù ngè rìh aih tìah ca ngia ùnh đang cheo dêh, tìah ca ùnh 'nang cheo pan tŏc pan loh. Èh ta cato ùnh aih i ngia haprah tìah ca camlet. 14 'Bài 'mù ngè rìh aih cadàu lam cadàu lùi renh, tìah ca camlet.
15 Jò au ngan 'bài 'mù ngè rìh aih au hnoq enh kenh i mòiq toq blênh xê. Mòiq toq 'mù ngè rìh i mòiq toq blênh xê. 16 'Bài blênh xê tìah ca broq xam pliang ngŏc xenh xreo haprah; rìm toq tìah ca dabau; èh tìah ca mòiq toq blênh xê cô 'mùt ta blênh xê tau. 17 Jò lam, 'bài 'mù ngè rìh aih, jah lam pôn pah mahaq ùh nhet ca tawìh blênh xê loq ngìa 'nah ta aih. 18 Canap da 'bài blênh xê càn wa hadròt, ha'nhèq wa dìq canap blênh xê i mat dudan.
19 Jò 'bài 'mù ngè rìh lam, blênh xê hadai lam tiaq; jò 'bài 'mù ngè rìh aih jah dèch khoi ca taneh, blênh xê aih hadai dèch dìq. 20 Nòi leq yiang wì 'nong lam, 'bài 'mù ngè rìh lam tiaq ta aih, wa blênh xê hadai dèch tŏc tiaq, ma jah 'màng aih yiang da 'bài 'mù ngè rìh ŏi ta blênh xê. 21 Jò 'bài 'mù ngè rìh lam, blênh xê hadai lam tiaq; jò 'bài 'mù ngè rìh yòng, 'bài blênh xê hadai yòng ŏi; jò 'bài 'mù ngè rìh aih jah dèch khoi ca taneh, blênh xê aih hadai dèch dìq, ma jah 'màng aih yiang da 'bài 'mù ngè rìh ŏi ta blênh xê.
22 Ta gàu 'bài 'mù ngè rìh i cleq tìah ca hagan dech xenh 'ngah 'ngai, hlìa loh enh 'nhèq ca gàu wì haq. 23 Enh 'neq ca hagan dech aih 'bài panan wì haq hlìa jang, panan 'mù ngè rìh ma cô achùq ca panan 'mù ngè rìh ma tau, rìm 'mù ngè rìh dìq i panan đòiq tù dèh chac baiq pah. 24 Jò wì lam, au tàng atêh tìah ca diac càn, tìah ca atêh Chuaq ma I Cwìang Itai Dìq Dŏng, tìah ca atêh da bình mùan lình 'nang lam; jò wì yòng, wì hlìa 'noh dèh panan.
25 Èh i atêh bàu capoch loh enh Plình enh 'nhèq ca 'bài 'mù ngè rìh; jò wì yòng ŏi, wì hlìa 'noh dèh panan. 26 Enh 'nhèq ca hagan dech ta gàu 'mù ngè rìh i cleq tìah ca gèq bùa broq xam ngŏc xenh; ha'ngui ta gèq enh 'nhèq aih, i 'mù tìah ca mangai. 27 Pàng ca'nam mangai aih dang tŏc, au hnoq tìah ca mem cheo xreo can ca-ah dudan tìah ca ùnh trom; èh pàng ca'nam dang loh, au hnoq cleq tìah ca ùnh xreo 'ngah dudan. 28 Hađong loh jò plình mè 'màng leq, can 'ngah 'ngai dudan ca mangai aih hadai 'màng aih.
Aih can 'ngah 'ngai pa'noh loh can 'ngah 'ngai da Chuaq. Jò bu hnoq 'màng aih au bla-op dađeh ta taneh, èh au tàng bàu da mòiq Ngai doi ca au.