5
Waiq Xìn Bìac Xa-ŏch Tamèt
Chuaq ôi, xìn Ìh hmàng hlài bìac khoi trùh ca nhèn,
xìn hmàng trùh bìac camaih da nhèn!
Xôxech nhèn, khoi jah đac ca tamoi broi,
hnem nhèn khoi jah đac mangai Diac 'noiq.
Nhèn khoi wìa mangai lac ùh i ca baq,
miq nhèn khoi wìa mangai hadrô.
Diac ôq nhèn ep rŏt xam 'bac,
long ùnh nhèn ep halìh xam 'bac jèn.
Nhèn 'bìq axan 'bìq hnan;
nhèn dìq jaq lep wa ùh jah padài.
Nhèn ep iu tiaq mangai Aicàp wa A-si-ri
men jah i dahwèq caq.
Boc yaq nhèn ma broq tôiq mahaq wì khoi cachìt.
Nhèn cô mangai ep pòq đeh tôiq lôi wì haq.
Mangai hapŏng dìch khoi loh ca wèq cwìang nhèn,
ùh i mangai leq dŏih nhèn loh khoi enh tì wì haq.
Nhèn tamùa pùa enh ngìa ca chang gùm
ta nòi đùng hawit đòiq jah i dahwèq caq.
10 Akia nhèn loh ca tôq tìah ca tanùh 'nang awìh caq,
taiq can ùh hrŏc enh bìac pangot hrah 'ràng trùh ca nhèn.
11 Wì haq rùp tango ca 'bài mangai cadrì ta Siôn
wa con adrùh xriu da Juđa.
12 Tì wì haq khoi hanŏc đac 'bài con bùa,
wì haq ùh loq iu wì mangai broq gàu.
13 Mangai radam dìq jaq lep taiq wì padit thê xai xam apao hmu,
'bài mangai radam cro yòng tiaq wì padit thê tòng long.
14 Nòi 'mang ngo phôq pi hnoq mangai craq ha'ngui;
'bài con radam pi pagôq nhŏc hòm.
15 Bìac lem bùi ta manoh nhèn khoi pat,
bìac nhaiq muaq khoi loh bìac ta-oih.
16 Cadoh bùa khoi hadrùih enh gàu nhèn,
nan xa ca nhèn dìq jaq taiq nhèn khoi broq tôiq!
17 Taiq 'màng aih manoh nhèn loh hŏnh,
taiq bìac aih mat nhèn loh ca pònh.
18 Jê-ru-sa-lem khoi loh wìa nòi catù,
khoi wìa nòi chôn broq pù.
 
19 Mahaq Chuaq ôi, Ìh ma wèq cwìang hloi hloi,
gèq bùa da Ìh enh 'nhòng cô trùh 'nhòng tau!
20 Gleq Ìh ma hloi hloi hèt ca nhèn?
Gleq Ìh ma cađac nhèn dùnh 'màng cô?
21 Chuaq ôi, tawìh ta nhèn beq, đòiq nhèn jah hlài ta Ìh.
Ha'naoq neo hlài nhèn troi calah nèh,
22 Ìh hloi hloi cađac nhèn
taiq Ìh dìq jaq nòih ca nhèn joq ùh?