4
Bìac Hlè Lèt Taiq Mangai Git Ŏi Tap Dudan
Ôi wa! Wang khoi loh ca taclah,
wang 'nang khoi alôn.
Hmu canaq 'bac khoi ùc
ta mùm rìm trong.
 
'Bài con caiq lem lình da Jê-ru-sa-lem,
jah canaq tìah wang,
mahaq manàiq cô ngan
tìah ca cabi taneh loh enh tì thòq taneh broq.
 
Coq yiang ji loq 'noh tôh am
dèh ca con ùq
mahaq mangai jàn au loh ca ngang dù
tìah ca chìm đađìu ta đùng hawit.
 
Rapet 'bài con 'yoh hatop dèh
ca hŏng taiq ùh i ca tôh ùq,
wì 'yoh bòch dahwèq caq
mahaq ùh i ca mangai leq am.
 
'Bài mangai caq dahwèq caq dìq jaq jìang adroi nèh,
jò cô khoi hrah cùp gàu ti trong,
'bài mangai rahù adroi nèh caxùnh eo cwàn lem,
manàiq cô ti chaq dahwèq caq ta nòi aròm arô.
 
Tôiq lôi da jàn au
trap yi hnao ca tôiq lôi da Sôđôm,
phôq aih khoi ta-ùc dìq jaq renh,
mahaq ùh i tì mangai leq wiang.
 
'Bài mangai gù craq da haq calah nèh hadròih yi hnao ca twiac,
taboc yi hnao ca diac tôh,
hadrò nga nget tìah ca ngŏc gòh dùm,
mùh mat tìah ca hmu ngŏc.
 
Mahaq manàiq hadrò wì haq gam bu dàng cachah,
lam ti trong pi cabô canao ca wì haq,
akia tùc tŏih hatop ca lòp caxènh,
croh tìah ca long ùnh.
 
'Bài mangai ma cachìt ca chang gùm xôq lem
yi hnao ca cachìt ca pangot hrah;
wì cachìt adia, chac loh 'wai
taiq ùh i ca dahwèq caq.
 
10 'bài mangai broq miq ma dìq jaq loq waq dèh ca con,
jò aih tì cla wì haq raq pai dèh jam con
broq dahwèq caq ca dađeh
taiq bìac raliang đac da jàn au.
 
11 Chuaq khoi broq gêh dìq can nòih Haq.
Haq khoi ùc 'noh dìq can nòih xrông Haq.
Haq pagoq ùnh bùh cheo dŏng dìq
'bài tanam phôq Jê-ru-sa-lem.
 
12 'Bài bùa ta crŏng taneh
wa rìm jàn ta crŏng taneh,
ùh hèm trùh ca gùng Jê-ru-sa-lem
jah 'bìq wì blah yŏc.
 
13 Mahaq taiq tôiq lôi da mangai capoch thai Boc Plình haq,
wa bìac ngan dù da 'bài pajàu haq,
khoi broq ta-ùc
ca mahem mangai ta-atoq 'ne phôq.
 
14 Wì haq lam tawò tawùang
tìah ca mangai ùh xao mat ti trong phôq;
chac amùa taiq top mahem,
trùh 'mòi ùh i mangai leq hùa bèq trùh cwàn eo wì haq.
 
15 “Lam beq! Lam beq!
Paq thia haten ca nhèn 'bài mangai amùa, paq bèq nhèn.”
Taiq 'màng aih wì haq phai lam lìq lam làn rìh ta gùng wì.
“Pì ùh jah rìh ta nhèn ta gùng cô.”
 
16 Cla Chuaq khoi broq ca wì haq pac lac;
Boc Plình pi blèch ngan wì haq hòm;
wì pi padèch pajàu Boc Plình hadai ngan
ùh loh cleq 'bài craq broq gàu.
 
17 Mat nhèn ha'miang ngan loh ca jrêh jrep,
bìac jùp đò ùh jò leq trùh,
manoh nhèn ngèh gòm mòiq jàn mahaq
ùh i Diac leq jah jùp đò.
 
18 Wì lam tiaq nhèn tang cadiang,
trùh 'mòi nhèn ùh jah cadiang loh ti trong phôq,
bìac lùch da nhèn khoi trùh haten,
hì da nhèn khoi dìq,
 
19 Wì ma axan nhèn renh
yi hnao ca chìm cliang ti plình;
wì ti chaq rùp nhèn ta bôi wang,
ti achop nhèn ta đùng taneh.
 
20 Bùa nhèn, mangai Chuaq khoi xùt dàu, khoi 'bìq hlech hlàp,
haq ma nhèn khoi lah anoi trùh,
nhèn khoi canòm nhò haq
jah rìh ŏi ta'ne jàn Diac 'noiq.
 
21 Ôi mangai Êđôm, rìh ŏi ta gùng Uxò,
pì lem bùi beq!
Mahaq doi chrŏng can nòih èh trùh ca pì,
pì jah ôq loh ca bù wa lêh dìq dèh eo cwàn.
 
22 Ôi phôq lem lình Jê-ru-sa-lem, bìac baxa da ìh khoi jah gêh,
Chuaq ùh thê ìh rìh mangai 'bìq yŏc 'noh enh Diac hòm.
Mahaq Êđôm, Haq baxa bìac ngang dù da ìh,
Haq jah pa'noh bìac tôiq lôi ìh khoi broq.