4
Mangai Tagit ca Jàn Juđa Tàt Khech Bìac Broq Hnem Cùh Waiq
Jò 'bài mangai tagit ca jàn Juđa wa Bên-ja-min hìa ca 'bài mangai 'bìq rùp 'nong lam khoi dèh ca Diac, jah hlài đòiq hi broq Hnem Cùh Waiq Chuaq, Boc Plình da Is-ra-ên, tajòi 'mòi wì lam anoi ca Xô-rô-ba-bên wa 'bài mangai broq gàu: “Nhèn broq pajùm ti pì, ma jah 'màng aih nhèn hadai creo chaq Boc Plình pì, troi pì. Nhèn khoi dèch ngè tadreo am ca Haq enh 'nhòng Ê-sa-ha-đôn, bùa A-si-ri 'ràng nhèn tŏc ta cô.”
Mahaq Xô-rô-ba-bên, Jêsua, wa 'bài mangai broq gàu ma 'noiq da Is-ra-ên tèo wì: “Pì ùh jah pajùm ti nhèn đòiq broq mòiq toq hnem Boc Plình da nhèn; mahaq cla nhèn broq Hnem Cùh Waiq Chuaq Boc Plình da Is-ra-ên, tiaq troi Siru, bùa Batu khoi thê nhèn broq.”
Jò aih jàn ma ŏi ta gùng aih broq ca jàn Juđa hŏnh manoh crè yùq đòiq patrò wì broq hnem aih; Èh jàn ta gùng aih am cùng baha ca chenh phù đòiq rŏt manoh wì haq thê tàt khech wa broq manhài ca manoh jàn Juđa. Wì broq 'màng aih enh 'nhòng Siru bùa Batu, trùh 'nhòng Đa-ri-ut bùa Batu wèq cwìang.
'Nhòng A-ha-su-ru baxèm tŏc broq bùa, mangai ma git ca jàn Juđa achìh mòiq toq thò tajraq hlài ca jàn Juđa wa Jê-ru-sa-lem.
Trùh 'nhòng At-ta-xet-xe, èh Bitlam, Mit-rê-đat, Ta-bê-ên wa 'bài bua wì haq, achìh jàiq atŏc ca At-ta-xet-xe, bùa Batu. Bàu aih achìh xam chù Aram wa achìh hlài 'noh loh xam bàu đòiq bùa jah đŏc.
Rêhum, cwan broq gàu wa Simsai thò kìq achìh jàiq tajraq hlài ca Jê-ru-sa-lem, atŏc ca bùa At-ta-xet-xe 'màng cô:
“Rêhum, cwan broq gàu, Simsai thò kìq, wa 'bài bua da wì haq, 'bài mangai hadrah wa mangai ta'ne mangai Tapên wiang broq ti wì, mangai Batu, mangai Êrêt, mangai Ba-bi-lôn, mangai Susa, aih mangai Êlam, 10 wa jàn 'noiq ma cwan Ô-nap-ba khoi 'ràng trùh, đòiq ŏi ta phôq Sa-ma-ri wa ta 'bài gùng 'noiq ŏi pah mat mahì mùt ca Cròng Diac.”
11 Cô bàu ta jàiq achìh ma adroi wì khoi gòi tŏc ca bùa At-ta-xet-xe:
“Hapŏng da bùa ŏi pah mat mahì mùt da Cròng Diac,
 
12 “Xìn doi ca bùa loq ro rang 'bài mangai Juđa khoi tŏc enh nòi bùa lam trùh ta nhèn ŏi ta Jê-ru-sa-lem, wì 'nang broq hlài panàt phôq blàq blènh wa ngang dù cô. Xèm panàt wì broq khoi gêh wa chac panàt ji ten gêh.
13 “ 'Màng aih, đòiq bùa loq ro rang, tàng wì jah broq hlài phôq cô, panàt phôq jah broq ha'nhèq, èh jàn cô pi am 'bac thèq ca bùa hòm, 'bac thèq taneh loq 'bac ma 'noiq, bìac aih broq ca sôq 'bac mùt ca bùa loh ca xùch jrùh. 14 Nhèn nhàn cùng baha enh hnem bùa, taiq 'màng aih nhèn ùh enh hnoq bìac broq raliang aih trùh ca bùa, dài nhèn ma jah thê mangai wê bàu doi paro ca bùa, 15 thê bùa ngan hlài ta sech achìh da boc yaq bùa, èh chaq hnoq ta sech aih, wa jah loq phôq cô calah nèh, aih phôq blàq broq raliang ca bùa wa Diac. Enh calah nèh, wì xôq loq broq manhài ŏi ta aih, taiq nen aih phôq cô khoi raliang piang. 16 Nhèn xìn doi ca bùa loq, tàng phôq cô jah broq hlài wa panàt haq jah broq ha'nhèq, èh taiq nen aih, taneh pah mat mahì mùt ca Cròng Diac, èh bùa pi jah wèq cwìang ta taneh aih hòm.”
17 Bùa tèo hlài bàu ca Rêhum, cwan wèq, ca thò kìq Simsai, wa 'bài bua da wì haq ma ŏi ta Sa-ma-ri, wa ŏi ta 'bài gùng 'noiq pah mat mahì mùt ca Cròng Diac 'màng cô:
“Waiq catèm am ca pì.
 
18 “Bàu ta jàiq pì ma atŏc doi ca au, khoi jah achìh hlài wa đŏc ro rang ŏi jang ngìa au. 19 Tiaq bàu aih, wì khoi ngan hlài, wa khoi jah hnoq enh calah nèh, phôq cô i broq manhài ca 'bài bùa. Joq 'nàng khoi i yôt bìac tablàq. 20 Èh hòm, khoi i 'bài bùa dêh broq càn khoi wèq cwìang Jê-ru-sa-lem wa dìq ca gùng ŏi pah mat mahì mùt ca Cròng Diac, èh khoi i 'bac thèq, 'bac thèq taneh wa 'bac thèq ma 'noiq khoi jah am ca 'bài bùa aih. 21 Taiq 'màng aih, au thê pì tàt khech wì broq hlài phôq aih, trùh jò au thê wa gòi òn bàu am broq. 22 Broq ma rabiaq oq, apaq ra'ngòt ta bìac cô, yùq loq broq raliang ca hnem bùa.”
23 Jò bu hêq ca đŏc bàu thê da At-ta-xet-xe ŏi jang ngìa Rêhum, thò kìq Simsai wa 'bài bua wì haq, èh dìq ca wì haq hôiq haiq lam trùh ta mangai Yothaiq ŏi ta Jê-ru-sa-lem, yŏc dèh cwìang thê jàn hêq ca broq.
 
24 'Màng aih bìac broq hnem ca Boc Plình ta Jê-ru-sa-lem yòng hlài trùh hanam ma baiq, trùh 'nhòng Đa-ri-ut broq bùa Batu, wèq cwìang.