3
Broq Hlài Ca'bŏng Cùh Waiq Wa Ngè Dèch Am
Trùh khê tapèh, jò jàn Is-ra-ên khoi ŏi dèh ta phôq, èh mangai jàn pajùm hlài tìah ca mòiq ngai ta Jê-ru-sa-lem. Manàiq cô Jêsua, con calô da Jô-xa-đac wa 'bài pajàu, xam Xô-rô-ba-bên, con calô da Sê-an-ti-ên, wa 'bài oh daq haq, dìq wiang yòng broq ca'bŏng cùh waiq Boc Plình da Is-ra-ên, đòiq dèch am ngè tadreo bùh tì nòi aih, tiaq troi khoi achìh ta sech ranenh Môise, mangai da Boc Plình. Taiq wì crè ca jàn 'noiq ma ŏi ta gùng aih, wì ma jah broq ca'bŏng cùh waiq ti xèm dùnh haq, èh wì dèch am ngè tadreo bùh ca Chuaq ti nòi aih, aih ngè tadreo bùh daxroq wa daxèq. Wì hadai wèq Lè Hapom Ŏi Đò, tìah troi khoi achìh, wa dèch am ngè tadreo bùh, enh hì cô trùh hì tau, tiaq sôq ma khoi pajaq am ca tang hì. Atìq ca aih wì dèch am ngè tadreo bùh, xam ngè tadreo bùh ca hì khê neo, wa 'bài hì lè caq hiniang ta hì da Chuaq. Èh hòm ngè tadreo da rìm jàn to dèch am ca Chuaq. Pàng hì mòiq, khê tapèh, wì baxèm dèch am ca Chuaq 'bài ngè tadreo bùh. Mahaq 'nhòq broq xèm hnem cùh waiq da Chuaq.
Baxèm Broq Hlài Hnem Cùh Waiq
'Màng aih, wì am 'bac ca thòq pah hmu, thòq trah long, hadai am dahwèq caq, alac wa dàu ca jàn Siđôn wa jàn Tirò, đòiq wì 'ràng long hùang nam enh pah Liban trùh ta diac raxìq Japhô, tiaq bàu thê da Siru, bùa Batu.
Hanam baiq, khê baiq, atìq ca wì hlài trùh hnem cùh waiq da Boc Plình ta Jê-ru-sa-lem, Xô-rô-ba-bên con calô da Sê-an-ti-ên, wa Jêsua con da Jô-xa-đac, xam 'bài oh daq da wì haq, thê 'bài pajàu, mangai Lêwi enh 20 hanam dang tŏc, dìq dŏng 'bài mangai ma 'bìq rùp broq hapŏng khoi jah wìh hlài ta Jê-ru-sa-lem, dìq ca wì baxèm broq bìac broq hnem cùh waiq da Chuaq. Jêsua, 'bài con calô haq wa oh daq haq, Cat-mi-ên wa 'bài con calô haq, con calô da Juđa wa Hê-na-đat wa mangai Lêwi xam con calô wì haq, dìq yòng pajùm ti dabau tìah ca mòiq, ti ngan 'bài mangai broq hnem cùh waiq Boc Plình.
10 Jò thòq broq gêh xèm hnem cùh waiq, i 'bài pajàu caxùnh eo lè, wê ken yòng ti aih, phàn 'bài mangai Lêwi, con calô Asap, dìq wê raxap, đòiq manè padèch Chuaq tiaq troi dua Đawit bùa Is-ra-ên khoi pajaq. 11 Wì calêu ta hatèo manè padèch manè pôi Chuaq:
“Đang ca manè padèch Chuaq, Haq lem.
Haq patô can xa-ŏch xam manoh loq waq ca Is-ra-ên hloi hloi!”
Dìq ca jàn brêu bàu dêh, manè pôi Chuaq, ma jah 'mang aih wì khoi broq gêh xèm hnem cùh waiq Chuaq. 12 Mahaq bàc pajàu, mangai Lêwi wa mangai gàu xinoi, aih 'bài mangai craq khoi lah hnoq hnem cùh waiq ma adroi, wì hmoi dêh jò wì ma broq xèm hnem ma neo ŏi jang ngìa wì haq. Hadai i bàc mangai 'noiq hòm brêu bàu dêh lem bùi. 13 'Màng aih, mangai 'noiq tamàng, mahaq pi canao ca bàu lem bùi loq bàu hmoi; taiq mangai jàn brêu bàu dêh, bàu aih ŏi enh hangai xôq tàng.