2
Sôq Mangai Wìh Hlài ta Is-ra-ên
Cô 'bài mangai khoi jah hlài ta Jê-ru-sa-lem gùng Juđa atìq ca 'bìq Nê-bu-cat-nêt-xa bùa Ba-bi-lôn rùp 'nong cwa Ba-bi-lôn. Rìm ngai hlài dèh ta phôq: I Xô-rô-ba-bên, Jêsua, Nê-hê-mi, Sê-rai-a, Rê-ê-lai-ah, Mac-đô-chê, Binsan, Mispa, Biatwai, Rêhum, wa Ba-a-na 'nong ahlài.
'Màng aih cô sôq achìh hiniq 'bài gu calô da Is-ra-ên:
Con calô da Parôt: 2.172
Con calô da Sê-pha-tia: 372
Con calô da Ara: 775
Con calô da Pha-hat-mô-ap, aih xinoi da Jêsua wa Jôap: 2.812
Con calô da Êlam: 1.254
Con calô da Xatu: 945
Con calô da Xacai: 760
10  Con calô da Bani: 642
11  Con calô da Bêbai: 623
12  Con calô da Agat: 1.222
13  Con calô da A-đô-ni-cam: 666
14  Con calô da Biatwai: 2.056
15  Con calô da Ađin: 454
16  Con calô da Ate, pah cadraq Ê-xê-chia: 98
17  Con calô da Bêtsai: 323
18  Con calô da Jôra: 112
19  Con calô da Hasum: 223
20  Con calô da Giba: 95
 
21  Mangai 'Bêt-lê-hem: 123
22  Mangai Nê-tô-pha: 56
23  Mangai A-na-tôt: 128
24  mangai Ach-ma-wêt, 42
25  Mangai Ki-ri-at Jê-a-rim, Kê-phi-ra wa Bê-ê-rôt: 743
26  Mangai Rama wa Gêba: 621
27  Mangai Michma: 122
28  Mangai Bêtên wa Ahi: 223
29  Con calô da Nêbô: 52
30  Con calô da Macbich: 156
31  Con calô da Êlam 'noiq: 1.254
32  Con calô da Harim: 320
33  Con calô da Lôđò, Hađit wa Ônô: 725
34  Mangai Jê-ri-cô: 345
35  Con calô da Sêna: 3.630
Mangai Pajàu Wìh Hlài ta Is-ra-ên
36 'Bài pajàu
da xinoi Jê-đai-ah, pah Jêsua: 973
37  Con calô da Imê: 1.052
38  Con calô da Pasua: 1.247
39  Con calô da Harim: 1.017
40 Mangai Lêwi:
Con calô da Jêsua wa Cat-mi-ên, aih xinoi da Hô-đa-wia: 74
41 'Bài mangai calêu:
Xinoi Asap: 128
42 Con calô da mangai gŏc 'mang:
Con calô da Salum, Ate, Tanmôn, Acup, Ha-ti-ta, wa Sôbai, tình dìq dŏng: 139
43 Mangai patìh ta hnem cùh waiq:
Con calô da Ixha, Ha-su-pha, Ta-ba-ôt;
44 Con calô da Kêrôt, Siaha, Pađôn;
45 Con calô da Lê-ba-na, Ha-ga-ba, Acup;
46 Con calô da Hagap, Sanmai, Hanan;
47 Con calô da Ghiđên, Gaha, Rê-a-ja;
48 Con calô da Rêxin, Nê-cô-đa, Gaxam;
49 Con calô da Uxah, Pa-sê-a, Bêsai;
50 Con calô da A-sê-na, Mê-u-nim, Nê-phi-sim,
51 Con calô da Bacbuc, Ha-cu-pha, Harhua;
52 Con calô da Baxlut, Mê-hi-đa, Hatsa;
53 Con calô da Batcôt, Si-se-ra, Tamah;
54 Con calô da Nêxia, Ha-ti-pha;
55 Con calô da 'bài hapŏng Sa-lô-môn:
Con calô da Sôtai, Hat-sô-phê-rêt, Pe-ru-đa;
56 Con calô da Ja-a-la, Đatcôn, Ghiđên;
57 Con calô da Sê-pha-tia, Hattin, Pô-kê-rêt Ha-xê-ba-im, Ami;
 
58  Tình dìq dŏng 'bài mangai ma patìh ta hnem cùh waiq wa 'bài con calô da hapŏng Sa-lô-môn: 392
 
59 Cô 'bài mangai wìh hlài enh Ten-mên-ah, Ten-hat-sa, Kêrup, Ađan, wa Imê, mahaq wì haq ùh jah anoi ro xinoi wa hadròng hadrech cla, đòiq patô dađeh joq xinoi Is-ra-ên;
 
60  Con calô da Đê-la-ja, Tôbia, Nê-cô-đa: 652
 
61 Ta con calô da pajàu:
Con calô da Ha-bai-ja, Hacôt, Bat-xi-lai. Mangai aih yŏc mòiq ngai cadrì Bat-xi-lai ŏi Ga-la-at, dài creo hiniq haq tiaq hiniq mai haq.
62 'Bài mangai aih chaq dèh xinoi ta sech achìh hiniq, mahaq chaq ùh loh, taiq 'màng aih wì doi wì haq amùa. Wì haq 'bìq 'noh đac khoi ca bìac broq pajàu. 63 Cwan tình trùang tàt, ùh am wì caq 'bài dahwèq hadròih trùh jò leq i pajàu yŏc Urim wa Thumim, waiq bòch Boc Plình.
 
64 Dìq ca mangai jàn rèn jah: 42.360 ngai; 65 Enh gùng ca aih hòm i 'bài hapŏng cadrì calô: 7.337. Hadai i 200 gu cadrì wa gu calô, mangai calêu tiaq wì haq. 66 Wì haq i 736 toq axêh, wa 245 toq axêh la; 67 435 toq lŏcđa wa 6.720 toq lùa.
 
68 Jò khoi trùh ta hnem cùh waiq da Chuaq ta Jê-ru-sa-lem, i bàc ngai broq gàu da hnem dèh baq, khoi dèch am dahwèq đòiq hi ha'naoq hlài hnem da Boc Plình ta nòi xèm dùnh. 69 Tiaq taiq dađeh ma i, wì dèch am jah, 61.000 capiac wang, 2.840 kìq 'bac, wa 100 'bôq eo yôh ca pajàu.
70 'Mang aih, 'bài pajàu, mangai Lêwi, 'bài mangai jàn, mangai calêu, mangai wèq 'mang hnem, 'bài mangai ma patìh ta hnem cùh waiq, wa 'nah ngai ta jàn ŏi ta plài haten Jê-ru-sa-lem. Èh con jàn ma 'noiq wìh hlài ŏi dìq ta phôq cla ta Is-ra-ên.