Êxra
Bàu Patô Adroi
Hiniq wa Bàu Xèm Da Sech:
Cô hadai hiniq da mangai Yothaiq.
Mangai Achìh wa Hanam Achìh:
Bèn ùh loq joq 'nàng cabô achìh, mahaq i mangai hnài hèm Exra mangai achìh. Sech cô khoi jah achìh hanam 440 A.C.
Bàu Anoi:
Êxra anoi 'noh bìac jàn Yothaiq khoi jah tawìh hlài enh Diac Ba-bi-lôn trùh Is-ra-ên, hi khoi wì haq broq hlài Hnem Cùh Waiq. Bàc ngai tagit tajraq hlài ca wì haq, mahaq bùa da Batu, hiniq haq Siru, 'noh bàu ranenh hanam 520 A.C. đòiq wì haq jah broq gêh hanam 516 A.C. Êxra hnài jàn ranenh Chuaq wa ha'naoq hlài trong cùh waiq Boc Plình. 'Màng aih mangai jàn wawenh ca wì haq canao loq wì haq jàn ràih da Boc Plình.
Rìm 'Nat:
1. Mangai Yothaiq baxèm wìh hlài ta Gùng Taneh Juđa: 1:1—2:70
2. Hnem Cùh Waiq jah broq hlài: 3:1—6:22
3. Êxra wìh hlài ta Juđa; Bìac hnài wa broq da haq: 7:1—10:44
1
Bùa Siru 'Noh Bàu
Hanam mòiq 'nhòng Siru broq bùa Diac Batu, Chuaq enh broq xìt bàu Haq ma khoi thê Jê-rê-mi capoch 'noh. Haq broq tamèt manoh Siru bùa Batu, đòiq haq anoi jàp ta Diac Batu. Siru hadai achìh bàu aih doi:
“Siru bùa Batu doi 'màng cô:
“ ‘Chuaq Boc Plình khoi am ca au dìq ca Diac ŏi crŏng taneh. Haq thê au broq ca Haq mòiq toq hnem cùh waiq ŏi ta Jê-ru-sa-lem, gùng Juđa. Ta pì, mangai leq da jàn Haq, xìn Boc Plình da mangai aih ŏi ti haq! Haq phai wìh hlài ta Jê-ru-sa-lem gùng Juđa beq, đòiq broq hlài hnem cùh waiq Chuaq. Haq Boc Plình da Is-ra-ên. Jàn Juđa ŏi xrong hlài, ùh kè ŏi ta leq, èh jàn nòi wì haq ma ŏi aih, phai am ca wì 'bac, wang, cùng hang, wa ngè aban, xam ngè tadreo to dèch am ca hnem cùh waiq da Boc Plình ŏi ta Jê-ru-sa-lem.’ ”
Tajòi 'mòi 'bài mangai broq gàu xinoi da Juđa wa Bên-ja-min, 'bài pajàu wa mangai Lêwi padinh yòng; aih dìq ca 'bài mangai leq Boc Plình ma broq tamèt manoh, hèm ca lam broq hnem cùh waiq da Chuaq ta Jê-ru-sa-lem. 'Bài mangai haten ca wì haq, dìq parông wì haq, am 'bac, wang, cùng hang, ngè aban, wa bìac canaq 'bac, 'nhòq tình ca ngè to dèch am ma 'noiq. Bùa Siru hadai am hlài 'bài ranac da hnem cùh waiq Chuaq ma Nê-bu-cat-nêt-xa yŏc enh Jê-ru-sa-lem, 'ràng đòiq dèh ta hnem haq ma cùh waiq 'bài can kiac. Siru bùa Batu, thê Mit-rê-đat, mangai rèn tình sôq 'bac, yŏc 'noh ranac aih, rèn, èh jao am ca Sêt-ba-xa, cwan wèq ma broq gàu da mangai khoi wìh hlài ta Juđa.
Cô sôq 'bài ranac aih:
khai xam wang 30
toq khai xam 'bac 1.000
abôq 29
10  doi chrŏng xam wang 30
toq doi chrŏng ma 'noiq xam 'bac wa 410
toq ranac ma 'noiq hòm 1.000
11 Dìq ca ranac broq xam wang, broq xam 'bac, aih 5.400 toq. Jò 'bài mangai 'bìq rùp broq hapŏng ta Ba-bi-lôn jah hlài ta Jê-ru-sa-lem, Sêt-ba-xa 'ràng hlài dŏng ranac aih.