36
Jô-a-cha, Èh Jê-hô-a-kim, Èh Jê-hô-a-kin Broq Bùa Juđa
Mangai ta gùng aih yŏc Jô-a-cha, con calô Jôsia, broq bùa thai baq haq ta Jê-ru-sa-lem.
Jô-a-cha 23 hanam jò tŏc broq bùa, haq wèq cwìang piq khê ta Jê-ru-sa-lem. Bùa Aicàp pi am Jô-a-cha broq bùa ta Jê-ru-sa-lem, wa rùp thê Juđa am ca haq 3.410 kìq 'bac wa 34 kìq wang. Bùa Aicàp yŏc Ê-li-a-kim, oh Jô-a-cha, broq bùa Juđa ta Jê-ru-sa-lem, wa thai hlài hiniq haq Jê-hô-a-kim. Bùa Nêcô rùp Jô-a-cha, daq Jê-hô-a-kim, 'ràng haq trùh ta gùng Aicàp.
Jê-hô-a-kim jah 25 hanam jò tŏc broq bùa; haq wèq cwìang 11 hanam ta Jê-ru-sa-lem; haq broq bìac dù jang ngìa Chuaq Boc Plình haq. Nê-bu-cat-nêt-xa, bùa Ba-bi-lôn, tŏc jêh haq, càt tì haq, 'nong haq lam cwa Diac Ba-bi-lôn. Nê-bu-cat-nêt-xa yŏc 'bài ranac da hnem cùh waiq Chuaq, 'ràng ta Ba-bi-lôn, đòiq ta hnem bùa ta Ba-bi-lôn.
Bìac 'noiq da Jê-hô-a-kim, wa bìac 'mèq 'mac haq khoi broq, dìq achìh ta sech 'Bài Bùa Is-ra-ên wa Juđa. Jê-hô-a-kin, con calô haq, wèq cwìang thai haq.
Con Jàn 'Bìq Rùp 'Ràng ta Ba-bi-lôn
Jê-hô-a-kin jah 18 hanam jò tŏc broq bùa; haq wèq cwìang piq khê 10 hì ta Jê-ru-sa-lem. Haq broq bìac dù jang ngìa Chuaq. 10 Trùh gàu hanam ma atìq, bùa Nê-bu-cat-nêt-xa thê rùp haq 'ràng ta Ba-bi-lôn, wa yŏc 'bài ngè ma lem da hnem cùh waiq Chuaq, khoi èh yŏc Sê-đê-kia, oh haq, tŏc broq bùa Juđa wa Jê-ru-sa-lem.
Sê-đê-kia Broq Bùa ta Juđa
11 Sê-đê-kia jah 21 hanam, jò haq tŏc broq bùa, wèq cwìang 11 hanam ta Jê-ru-sa-lem. 12 Haq broq bìac dù jang ngìa Chuaq Boc Plình haq; haq ùh paha'neq dađeh jang ngìa Jê-rê-mi, mangai capoch thai Boc Plình tiaq bàu thê da Chuaq capoch doi ca haq. 13 Haq hadai yòng tajraq hlài ca bùa Nê-bu-cat-nêt-xa, aih bùa ma thê haq canòm ca hiniq Chuaq đòiq pachac dì tiaq Boc Plình, mahaq haq cadoq manoh, ùh wìh hlài ta Boc Plình da Is-ra-ên. 14 Mahaq yi hnao ca aih, pajàu wa jàn dìq tiaq bìac 'mèq 'mac ramòt da jàn Diac 'noiq, ùh wèq dèh manoh tiaq Chuaq; broq amùa ca hnem cùh waiq da Chuaq ma khoi ràih crài broq hadròih ta Jê-ru-sa-lem.
15 Chuaq Boc Plình da boc yaq wì haq, khoi bàc yàng thê mangai 'ràng bàu trùh ca jàn, taiq Haq i manoh xa-ŏch ca wì, wa hnem cùh waiq da Haq, 16 mahaq wì haq capoch jù lê đac 'bài mangai 'ràng bàu da Boc Plình, ngan ùh loh cleq bàu capoch doi da Chuaq, wa jù lê đac 'bài mangai capoch thai Boc Plình, taiq 'màng aih can nòih da Chuaq tŏc ca mangai jàn Haq, pi i ca trong jah anoq hlài wì haq. 17 'Mang aih, Boc Plình am bùa jàn Canđê lam jêh wì haq, yŏc chang gùm jêh đac 'bài mangai radam ta hnem cùh waiq hadròih da wì haq, ùh xa-ŏch 'nhac ca mangai radam, adrùh, craq, loq mangai ìuq padren. Haq 'mùt wì dìq dŏng ta tì bùa Canđê. 18 'Bài ranac 'yoh wa càn da hnem cùh waiq Boc Plình, 'bài dahwèq canaq ta kho da hnem cùh waiq Chuaq, 'bài dahwèq ta kho da bùa wa da 'bài cwan, dìq dŏng 'bìq 'ràng ta Ba-bi-lôn. 19 Lình Ba-bi-lôn bùh hnem cùh waiq Boc Plình, broq tacro ca panàt phôq Jê-ru-sa-lem, yŏc ùnh bùh 'bài hnem bùa, wa raliang đac 'bài ranac ma lem da hnem aih.
20 Mangai leq ma claih ca pla chang gùm, haq rùp 'ràng ta Ba-bi-lôn; broq hapŏng ca haq wa ca con xau haq trùh 'nhòng Diac Batu wèq cwìang, 21 đòiq broq xìt ca bàu Chuaq khoi am hacùng Jê-rê-mi capoch 'noh, trùh jò taneh jah padài ta 'bài hanam Sabat. Dìq ca hì gùng aih chìuq bawòch, wì haq khoi broq lè Sabat trùh jò 70 hanam khoi gêh.
Bùa Siru Am ca Jàn Juđa Wìh Hlài Diac
22 Hanam mòiq 'nhòng bùa Siru wèq cwìang ta Batu, Chuaq broq xìt dèh bàu Haq khoi am hacùng Jê-rê-mi capoch 'noh, Chuaq broq ca manoh Siru bùa Batu, thê haq anoi 'noh jàp dèh ta taneh Diac, wa 'noh bàu thê 'màng cô:
23 “Siru, bùa Batu, doi 'màng cô:
“ ‘Chuaq Boc Plình khoi am ca au 'bài Diac crŏng taneh, wa thê au broq ca Haq mòiq toq hnem cùh waiq ŏi ta Jê-ru-sa-lem ta gùng Juđa. Ta pì, cabô jàn Haq, hlài ta Jê-ru-sa-lem beq; waiq Chuaq Boc Plình da mangai aih ŏi ti haq!’ ”