35
Wì Broq Hlài Lè Lam Cwa
Jôsia broq lè lam cwa manè Chuaq ta Jê-ru-sa-lem; hì 14, khê mòiq, wì pàc ngè tadreo broq Lè Lam Cwa. Bùa axong bìac broq ca 'bài pajàu, wa pariaq wì haq patìh bìac da hnem cùh waiq Chuaq. Bùa capoch doi ca 'bài mangai Lêwi ma khoi lah crài dađeh loh hadròih am ca Chuaq, wa hnài dìq ca jàn Is-ra-ên, 'màng cô: “Đòiq hom hadròih ta hnem cùh waiq Sa-lô-môn, con calô da Đawit, bùa Is-ra-ên khoi broq beq; pì pi ŏi ep tòng hom aih ta plêh. Manàiq, patìh ca Chuaq Boc Plình da pì wa jùp bìac ca Is-ra-ên, aih jàn Haq; Pì tiaq dèh hadròng hadrech wa tiaq dèh lù, padon dađeh beq, tiaq ranenh Đawit, bùa Is-ra-ên, wa Sa-lô-môn, con calô haq, khoi achìh.
“Khoi èh yòng ta nòi hadròih, tiaq dèh cadraq da boc yaq, tiaq dèh lù da oh daq pì, wa tiaq hadròng hadrech da mangai Lêwi. Pì phai lah crài dađeh loh hadròih beq đòiq pàc con trìu ca Lè Lam Cwa, wa padon am Lè Lam Cwa thai ca oh daq pì, đòiq broq troq troi bàu da Chuaq nhò Môise khoi hnài.”
Jôsia am ca mangai jàn 'bài ngè aban da đeh jah 30.000 toq trìu wa bubi, 3.000 toq 'bo calô, đòiq broq ngè tadreo Lè Lam Cwa ca 'bài mangai i mat ta aih; 'bài ngè aban aih dìq ngè da bùa.
'Bài cwan hadai to am dèh 'bài ngè aban ca mangai jàn, ca pajàu wa ca mangai Lêwi. Hinkia, Xa-cha-ri, wa Jê-hi-ên, aih 'bài mangai wèq hnem cùh waiq Boc Plình, am ca 'bài pajàu 2.600 toq trìu wa 300 toq 'bo đòiq broq Lè Lam Cwa. Kê-na-nia, Sê-mai-a, Nê-tha-nên, wa 'bài oh daq haq, Ha-sa-bia, Jê-i-ên, wa Jô-xa-bat, aih cwan da mangai Lêwi, dìq am ca mangai Lêwi 5.000 toq trìu, wa 500 toq 'bo đòiq broq Lè Lam Cwa.
10 'Màng aih, bìac broq lè khoi jah padon đòiq, 'bài pajàu dìq yòng dèh ti nòi cla, wa mangai Lêwi tiaq dèh lù, tiaq troi bàu thê da bùa. 11 Mangai Lêwi pàc ngè tadreo Lè Lam Cwa, wa 'bài pajàu nhàn yŏc mahem nòi tì wì haq èh da'rat 'noh; phàn mangai Lêwi èh luch akia ngè tadreo aih. 12 Wì đòiq 'bài ngè tadreo bùh loh crài, đòiq axong am ca mangai jàn, tiaq xinoi da wì haq, đòiq dèch am ca Chuaq, tiaq trong khoi achìh ta sech da Môise. Wì haq hadai broq 'màng aih ca 'bài 'bo calô. 13 Wì haq bùh jam ngè tadreo da Lè Lam Cwa; phàn 'bài ngè hadròih èh pai ta 'bài gŏc. 14 Atìq ca aih, wì haq padon dahwèq dèh ca cla wa ca 'bài pajàu; ma jah 'màng aih 'bài pajàu, aih con xau Arôn, dìq jiang bìac dèch am ngè tadreo bùh wa ramaq trùh daxèq; taiq 'màng aih, mangai Lêwi padon dahwèq ca dađeh wa ca 'bài pajàu, aih con xau da Arôn.
15 'Bài mangai calêu, aih con xau da Asap, dìq ŏi dèh jang nòi cla, tiaq bàu thê da Đawit, Asap, Hêman, wa Jê-đu-thun, mangai capoch bàu loq adroi da bùa, khoi pajaq; 'bài mangai gŏc 'mang dìq ŏi jang rìm toq 'mang, ùh wia khoi dèh ca bìac broq, ma jah 'màng aih oh daq wì haq aih mangai Lêwi khoi padon am phàn ca wì haq.
16 Ta hì aih, bìac cùh waiq Chuaq khoi padon gêh, đòiq broq Lè Lam Cwa, wa dèch am ngè tadreo bùh ta ca'bŏng cùh waiq da Chuaq, tiaq bàu thê da bùa Jôsia. 17 'Bài mangai Is-ra-ên i mat ta aih dìq broq lè lam cwa ta jò aih, wa broq Lè Caq 'Benh Ùh Tah Blo trom tapèh hì. 18 Enh 'nhòng Sa-mu-ên mangai capoch thai Boc Plình, wì mangai jàn ta Is-ra-ên ùh i broq Lè Lam Cwa tìah 'màng aih; hadai ùh i ca bùa leq ta Is-ra-ên broq Lè Lam Cwa tìah ca Lè Lam Cwa ma Jôsia wa 'bài pajàu, mangai Lêwi, dìq ca jàn Juđa, wa Is-ra-ên i mat ta aih, wa jàn ta phôq Jê-ru-sa-lem, khoi broq. 19 Wì broq Lè Lam Cwa cô wop hanam 18 'nhòng Jôsia broq bùa.
Jôsia Cachìt
20 Atìq ca bìac Jôsia ha'naoq hlài hnem cùh waiq khoi gêh, èh Nêcô, bùa Aicàp, tŏc jêh Cat-kê-mit, ti 'bò diac cròng U-phra-tê; Jôsia loh tajêh poh ca haq. 21 Nêcô thê mangai 'ràng bàu lam doi ca haq 'màng cô: “Ô bùa Juđa, au wa ìh i bìac cleq ùh? Hì cô au 'ràng lình ùh xài đòiq jêh bùa, mahaq au jêh mangai ma tajraq hlài ca au (aih A-si-ri); Boc Plình khoi capoch thê au renh broq bìac cô; 'màng aih paq tajraq hlài ca Boc Plình 'nang ŏi ti au, yùq Haq loq jêh đac hloi ìh oq.”
22 'Nhac ca 'màng aih, Jôsia ùh waq lùi, ùh waq tamàng bàu Boc Plình khoi am hacùng Nêcô capoch 'noh; mahaq caxùnh patìah mangai 'noiq đòiq loh tajêh ca bùa Aicàp ta thòng tamang Mê-gi-đô.
23 'Bài lình penh troq bùa Jôsia; bùa doi dèh ca hapŏng: “ 'Nong au loh khoi nòi cô beq, taiq au khoi i habau hlàc.” 24 'Bài hapŏng haq 'noh haq loh khoi enh xê aih, đòiq haq tŏc ta xê axêh 'noiq, khoi èh 'ràng ahlài haq ta Jê-ru-sa-lem. Haq cachìt, jah catùh haq ta ralùng da boc yaq haq. Dìq ca Juđa wa Jê-ru-sa-lem hmoi xa-ŏch ca haq.
25 Jê-rê-mi atac 'bŏi ca ha-on ca Jôsia. Dìq ca mangai gu calô wa gu cadrì, 'bài mangai calêu, xôq ŏi calêu ha-on ca Jôsia ta 'bŏi calêu ha-on trùh manàiq. Wì yŏc 'bŏi calêu aih broq loh mòiq trong broq troq ta Is-ra-ên; 'bŏi calêu aih hadai khoi achìh ta Sech Calêu Ha-on.
26 Bìac 'noiq da Jôsia, bìac lem haq broq, lem tìah troi khoi jah achìh ta sech ranenh da Chuaq, 27 bìac haq broq, enh baxèm trùh pulùch, aih, dìq khoi achìh ta sech 'Bài Bùa da Is-ra-ên wa Juđa.