34
Jôsia Broq Bùa Thai ca Amôn
Jôsia jah rahem hanam jò tŏc broq bùa; haq wèq cwìang 31 hanam ta Jê-ru-sa-lem. Haq broq lem ŏi jang ngìa Chuaq, wa lam tiaq trong da Đawit, boc yaq haq, ùh wech pah 'ngeo loq pah 'ma.
Hanam rahem 'nhòng haq broq bùa, jò haq ŏi 'yoh hanam, haq baxèm chaq Boc Plình da Đawit, boc haq; hanam 12, haq baxèm broq hreo ca Juđa wa Jê-ru-sa-lem, raliang cađac 'bài nòi ha'nhèq, jrang dua 'mù cadrì A-sê-ra, dua 'mù pùng padì wa dua 'mù tùh. Ŏi jang ngìa bùa, wì raliang đac 'bài ca'bŏng cùh waiq Ba-an, tùq đac ca'bŏng bùh jreo xua thùm enh 'nhèq ca ca'bŏng aih, coh đac jrang dua 'mù cadrì A-sê-ra, tùq bahech đac 'mù pùng padì wa 'mù tùh, èh rai dàc aih ta ralùng hanang da 'bài mangai ma khoi cùh waiq dua 'mù aih. Haq hadai bùh caxènh da 'bài pajàu ta ca'bŏng cùh waiq 'bài kiac aih; 'màng aih haq broq hreo ca Juđa wa Jê-ru-sa-lem. Bùa hadai broq 'mang aih ta 'bài phôq hadròng hadrech da Ma-na-se, da Ep-ra-im, wa da Si-mê-ôn, trùh Nep-ta-li, wa dudan jàp ca 'bài nòi khoi 'bìq raliang hech kenh aih. Haq raliang đac 'bài ca'bŏng cùh waiq wa bahech đac loh dàc jrang dua 'mù cadrì A-sê-ra wa 'mù pùng padì wa 'mù tùh, coh đac 'bài ca'bŏng bùh jreo xua thùm ŏi jàp ta gùng Is-ra-ên, hi khoi haq hlài ta Jê-ru-sa-lem.
Jôsia Anoq Hlài Hnem Cùh Waiq
Hanam 18 'nhòng haq broq bùa, atìq ca jò khoi broq hreo ca gùng wa hnem cùh waiq, haq thê Saphan, con calô A-xa-lia, Ma-a-sê-ja, cwan wèq phôq wa Jôa, con Jô-a-cha, cwan wèq sô sech, đòiq ha'naoq hlài hnem cùh waiq da Chuaq Boc Plình haq.
'Bài mangai aih lam trùh ta Hinkia, pajàu càn, jao ca haq 'bac khoi 'ràng 'mùt ta hnem cùh waiq Boc Plình, aih 'bac mangai Lêwi, mangai gòm 'mang, khoi nhàn nòi tì mangai Ma-na-se, mangai Ep-ra-im, wa nòi 'bài mangai ma ŏi xrong hlài ta Is-ra-ên, nòi dìq ca mangai Juđa, Bên-ja-min wa jàn phôq Jê-ru-sa-lem. 10 Wì jao 'bac aih nòi tì 'bài mangai wèq ngan bìac da hnem cùh waiq Chuaq; èh 'bài thòq yŏc 'bac aih đòiq ha'naoq hnem cùh waiq: 11 'Bài thòq aih jao ca thòq long, thòq xài đòiq rŏt hmu, rŏt long broq cachai, broq jrang hnem ma 'bài bùa Juđa ùh ha'naoq hlài.
12 'Bài thòq aih wèq dèh manoh broq bìac. Mangai wèq ngan 'bài thòq broq, aih: Jahat, Ô-ba-đia, baiq ngai Lêwi con calô da Mê-ra-ri; Xa-cha-ri wa Mê-su-lam baiq con calô da Kêhat, xam toq 'biaq ngai Lêwi 'noiq, dìq ca wì haq cô ragài ca rawêh nhŏc 13 Wì haq hadai wèq ngan mangai genh tòng, wa wèq ngan rìm bìac broq; 'nah ngai Lêwi broq thò kìq, 'nah ngai broq cwan wèq ngan mangai gòm 'mang.
Hinkia Chaq Hnoq Sech Ranenh
14 Jò wì 'noh 'bac khoi 'ràng 'mùt ta hnem cùh waiq Chuaq, Hinkia, pajàu càn, chaq hnoq cwìang sech ranenh da Chuaq nhò Môise broq loh. 15 Hinkia capoch bàu doi ca thù kìq Saphan 'màng cô: “Au chaq jah cwìang sech ranenh ŏi ta hnem cùh waiq da Chuaq.” Khoi èh Hinkia jao sech aih ca Saphan.
16 Èh Saphan 'ràng sech aih am ca bùa; hi khoi haq hadai doi ca bùa: “Rìm bìac jao nòi tì 'bài hapŏng bùa, aih wì haq 'nang broq. 17 Wì haq khoi yŏc dìq 'bac ma i ta hnem cùh waiq Chuaq, wa jao nòi tì 'bài mangai wèq ngan wa 'bài mangai broq bìac.” 18 Thù kìq Saphan doi hòm ca bùa: “Pajàu Hinkia i am ca au mòiq toq sech.” Saphan tajòi 'mòi đŏc sech jang ngìa bùa.
19 Jò tàng bàu ta Sech Ranenh, tajòi 'mòi bùa hich dèh eo. 20 Bùa am bàu thê ca Hinkia, A-hi-cam, con calô da Saphan, Apđôn, con calô da Mica, Saphan, thù kìq, wa A-sai-a, hapŏng da bùa, doi: 21 “Thai ca au, ca 'bài mangai Is-ra-ên wa ca mangai Juđa ma ŏi xrong hlài, lam waiq dang Chuaq beq! Ma jah 'mang aih tiaq troi bàu doi da sech khoi jah chaq hnoq hlài cô; can nòih da Chuaq khoi trùh ta bèn càn hrìn, taiq 'bài boc yaq au ùh wèq bàu capoch da Chuaq, wa ùh broq tiaq 'bài trong ma khoi achìh ta sech cô.”
Hunđa Mangai Cadrì Capoch Thai Boc Plình
22 Hinkia wa 'bài mangai bùa ma thê lam trùh ta Hunđa, gu cadrì capoch thai Boc Plình, mai da Salum, aih mangai wèq eo lè, con calô da Tôcat, xau Hatra; haq ŏi ta Jê-ru-sa-lem ta nòi phàn ma baiq; wì anoi ca haq tiaq bàu khoi doi.
23 Haq doi ca wì: “Doi hlài ca mangai khoi thê pì lam trùh ta au 'màng cô: 24 Chuaq doi: Au broq bìac ranàc trùh ta cô wa ca jàn ma ŏi ta nòi cô, aih bìac waiq hanip achìh ta sech ma wì khoi đŏc jang ngìa bùa Juđa. 25 Taiq wì haq khoi cađac Au, bùh jreo xua thùm ca dua 'mù 'bài can kiac, aih bìac tì wì haq broq loh, đòiq broq ca Au nòih; taiq 'màng aih can nòih Au ùc 'noh ta nòi cô, ùh jò leq dìq. 26 Mahaq, phàn bùa Juđa khoi thê pì lam waiq dang Chuaq, pì doi ca haq 'màng cô: ‘Bàu pì khoi tàng, Chuaq Boc Plình da Is-ra-ên doi: 27 Nhò ìh khoi tàng bàu au capoch blàq hlài ca nòi cô, wa blàq hlài ca jàn cô, èh ìh i manoh tabat, paha'neq dađeh jang ngìa Au, ìh hich dèh eo, hmoi jang ngìa Au; taiq 'màng aih dài Au hadai tamàng ìh, 28 Cô, Au am ca ìh jah hlài dèh ta boc yaq ìh, jah catùh ìh catèm, wa mat ìh ùh hìaq hnoq bìac ranàc au tình ca ùc 'noh ta nòi cô wa ca jàn cô.’ ”
Wì doi hlài ca bùa dìq bàu aih.
29 Bùa thê gop dìq ca gu craq Juđa wa Jê-ru-sa-lem. 30 Khoi èh, bùa tŏc ta hnem cùh waiq Chuaq, i dìq dŏng mangai Juđa, jàn Jê-ru-sa-lem, 'bài pajàu, mangai Lêwi, wa dìq ca mangai jàn, enh 'yoh trùh càn, lam tiaq haq. Haq đŏc ca wì tamàng bàu ta sech wêh jao khoi chaq jah ta hnem cùh waiq da Chuaq. 31 Bùa yòng dèh ti nòi cla haq, broq wêh jao jang ngìa Chuaq, rùp bàu lam tiaq Chuaq, dìq ca manoh wèq bàu thê, bàu ranenh, wa bìac ep broq da Haq, đòiq broq gêh bàu wêh jao khoi achìh ta sech aih.
Jôsia Wèq Cwìang Lem
32 Haq hadai broq ca 'bài mangai ŏi Jê-ru-sa-lem wa Bên-ja-min mòiq manoh tiaq wêh jao aih. 'Màng aih, jàn Jê-ru-sa-lem dìq broq tiaq wêh jao da Boc Plình, Boc Plình da boc yaq wì haq.
33 Jôsia raliang đac dŏng 'bài dua 'mù 'mèq 'mac khoi ca 'bài gùng da jàn Is-ra-ên, wa thê dìq dŏng 'bài mangai ŏi gùng Is-ra-ên ep patìh ca Chuaq Boc Plình da wì haq. Lùch ca 'nhòng Jôsia, wì tiaq hloi Chuaq Boc Plình da boc yaq wì haq, ùh cađac Haq.