33
Ma-na-se Broq Bùa Thai ca Ê-xê-chia
Ma-na-se jah 12 hanam jò tŏc broq bùa, haq wèq cwìang 55 hanam ta Jê-ru-sa-lem. Haq broq dù ŏi jang ngìa Chuaq, tiaq 'bài trong 'mèq 'mac da 'bài tamoi ma Chuaq khoi hnan đac jang ngìa jàn Is-ra-ên. Haq broq hlài 'bài nòi ha'nhèq ma Ê-xê-chia, baq haq khoi raliang đac; broq hlài 'bài ca'bŏng cùh waiq Ba-an wa broq jrang dua 'mù cadrì A-sê-ra, èh cùh waiq 'bài halŏng ta plình wa patìh bìac wì haq. Haq hùa broq 'bài ca'bŏng cùh waiq kiac ta hnem cùh waiq Chuaq, aih nòi ma Chuaq khoi doi: “Hiniq Au jah ŏi nòi Jê-ru-sa-lem hloi hloi.” Haq hadai broq 'bài ca'bŏng cùh waiq ca 'bài halŏng ta plình, ta baiq xàn da hnem cùh waiq Chuaq. Haq dèch am dèh con ta ùnh broq ngè tadreo bùh ta thòng Hinôm; waiq pajàu anoi ca can kiac, wa pajàu ngan plình anoi 'noh bìac adroi, tiaq pajàu 'nùt loq creo can kiac, mangai creo ca mahua mangai cachìt, wa mangai anoi ca yiang dù; haq broq trong dù hrìn hran jang ngìa Chuaq, broq Chuaq dìq jaq nòih.
Haq đòiq dua 'mù haq ma broq ta hnem cùh waiq da Chuaq, aih Boc Plình, khoi doi ca Đawit wa Sa-lô-môn, con Đawit 'màng cô: “Ta hnem cô wa ta Jê-ru-sa-lem, phôq Au khoi ràih ta 'bài hadròng hadrech Is-ra-ên, Au đòiq hiniq Au ŏi hloi hloi; èh tàng Is-ra-ên wèq broq tiaq 'bài ranenh, trong hnài, wa bàu thê ma Au khoi nhò Môise anoi hnài haq, èh Au ùh hìaq dŏih đac jènh wì haq loh khoi ca gùng taneh Au khoi am ca boc yaq wì haq.” Mahaq Ma-na-se khoi padô adràc Juđa wa jàn Jê-ru-sa-lem, trùh 'mòi wì broq bìac dù yi hnao 'mòi ca 'bài jàn ma Chuaq khoi jêh đac ŏi jang ngìa jàn Is-ra-ên.
Ma-na-se 'Bìq 'Nong Trùh Ba-bi-lôn
10 Chuaq doi ca Ma-na-se wa mangai jàn; mahaq wì haq ùh tamàng. 11 Taiq nen aih, Chuaq am 'bài cwan wa lình da bùa A-si-ri glàm jêh wì haq; 'bài cwan aih rùp càt Ma-na-se xam caxi đùng tagwat, dùng ahlài ta Ba-bi-lôn. 12 Ta jò haq 'bìq ranàc, haq waiq dang Chuaq Boc Plình haq, paha'neq dađeh jang ngìa Boc Plình da boc yaq haq. 13 Ma-na-se waiq khàn ca Chuaq; Chuaq rùp bàu haq, tamàng bàu haq waiq xìn, 'ràng bùa hlài ta Jê-ru-sa-lem hi am hlài da bùa Diac taneh haq; jò aih Ma-na-se canao loq ca Chuaq Boc Plình.
14 Atìq ca bìac aih, bùa broq panàt pah gùng ca phôq Đawit, pah mat mahì mùt da Ghihôn, ta thòng, trùh ti trong mùt 'Mang Ca, wa dudan ca Ôphên, bùa thê broq dìq jaq ha'nhèq; hi khoi haq thê 'bài cwan gòm wèq ta 'bài phôq cajap aih da gùng Juđa.
15 Haq dŏih cađac 'bài dua 'mù can kiac da diac 'noiq, dua 'mù ta hnem cùh waiq Chuaq, wa ca'bŏng cùh waiq haq ma khoi broq ta bôi wang da hnem cùh waiq Chuaq ta Jê-ru-sa-lem, hi khoi hwenh đac enh gùng ca phôq. 16 Khoi èh, haq palaoq hlài ca'bŏng cùh waiq da Chuaq, dèch am ngè tadreo waiq catèm wa ngè tadreo manè pôi ta aih; haq thê jàn Juđa patìh bìac Chuaq Boc Plình da Is-ra-ên. 17 'Nhac ca 'màng aih, mangai jàn xôq dèch am ngè tadreo ta nòi ha'nhèq, mahaq toq dèch am ngè tadreo ca Chuaq Boc Plình da cla raq.
18 Bìac 'noiq da Ma-na-se, bàu haq waiq khàn Boc Plình, wa bàu da mangai capoch bàu loq adroi canòm hiniq Chuaq Boc Plình da Is-ra-ên doi ca haq, dìq khoi achìh ta Sech 'Bài Bùa Is-ra-ên. 19 Bàu haq waiq khàn, 'màng leq Boc Plình rùp bàu haq, dìq ca tôiq lôi haq, bìac ùh wèq dèh manoh, 'bài nòi ha'nhèq haq broq, pa'nàng jrang dua 'mù cadrì A-sê-ra wa dua 'mù pùng padì, adroi ca jò haq 'nhòq paha'neq dađeh, dìq bìac aih khoi achìh ta sech 'mon da Hôxai. 20 Ma-na-se cachìt hlài dèh ti boc yaq, jah catùh ta hnem bùa cla haq. Amon, con calô haq broq bùa wèq cwìang thai haq.
Amôn Broq Bùa Diac Juđa
21 Amon jah 22 hanam jò haq tŏc broq bùa; haq wèq cwìang baiq hanam ta Jê-ru-sa-lem. 22 Haq broq trong dù jang ngìa Chuaq, tìah troi Ma-na-se baq haq khoi broq; haq tadreo 'bài dua 'mù ma baq haq Ma-na-se khoi broq wa patìh bìac ca dua 'mù aih. 23 Haq ùh paha'neq dađeh jang ngìa Chuaq troi Ma-na-se baq haq khoi broq; mahaq haq broq tôiq tam yi hnao.
24 'Bài hapŏng haq blàq haq, jêh đac haq ta hnem bùa cla haq. 25 Mahaq mangai jàn da gùng aih jêh hlài 'bài mangai khoi tajraq hlài ca bùa Amon; hi khoi yŏc Jôsia, con calô haq, tŏc broq bùa thai haq.