32
San-chê-rip Lam Dudan Jê-ru-sa-lem
Atìq ca bìac bùa Ê-xê-chia broq wa bìac haq dìq ca manoh wèq dèh bàu, èh San-chê-rip bùa A-si-ri, 'ràng lình trùh ta gùng Juđa, lam dudan 'bài phôq ma cajap, i manoh enh tablah yŏc phôq. Jò Ê-xê-chia hnoq San-chê-rip khoi trùh padon jêh Jê-ru-sa-lem, haq tình ca 'bài cwan wa ca 'bài mangai dêh tanuq đòiq tàt diac loh enh diac hat ŏi enh gùng ca phôq; wì tajòi 'mòi jùp đò haq. Mangai jàn tagop dabau bàc, tàt 'bài diac hat wa 'bài diac tamŏc ma lam cwa ta'ne gùng aih. Wì bòch dabau: “Gleq bèn ma đòiq ca bùa A-si-ri trùh ta cô wa chaq jah bàc diac?” Bùa 'nac manoh broq hlài 'bài panàt phôq ma khoi raliang, broq hnem gòm rap ha'nhèq ta 'bài panàt phôq; broq tam panàt 'noiq enh pah gùng hòm; bùa hadai broq cajap hlài Milô ta phôq Đawit, broq loh jaoq wa khìan bàc.
Bùa dèch mangai broq cwan đòiq wèq jàn, khoi èh gop wì ŏi haten ca 'mang phôq, wa capoch parông wì 'màng cô: “Cajap manoh wa tanuq oq, paq crè, paq ramòt ŏi jang ngìa bùa A-si-ri wa calùh lình bàc tiaq haq, taiq i mòiq Yiang ŏi ti bèn i cwìang càn yi hnao ca mangai ŏi ti haq. Bùa aih haq con mangai; phàn bèn i Chuaq Boc Plình da bèn đòiq jùp đò wa tajêh poh thai ca bèn.” Mangai jàn jah parông nhò bàu da Ê-xê-chia, bùa Juđa.
Atìq ca bìac aih, San-chê-rip, bùa A-si-ri wa dìq ca calùh lình haq dudan ca Laki, haq thê 'bài hapŏng haq lam trùh ta Ê-xê-chia wa jàn Juđa ta Jê-ru-sa-lem doi 'màng cô:
 
10 “San-chê-rip, bùa A-si-ri, doi: Pì canòm nhò bìac cleq? Gleq ma chìuq ŏi ta phôq Jê-ru-sa-lem ma wì 'nang dudan đòiq tajêh? 11 Ajoq Ê-xê-chia khoi ti 'nùt pì đòiq pì 'bìq cachìt pangot hrah wa croh ranŏng jò haq doi: ‘Chuaq Boc Plình jah dèch dŏih bèn,’ 'mòh? 12 Ma ùh xài Ê-xê-chia raq khoi raliang đac 'bài nòi ha'nhèq wa ca'bŏng cùh waiq ta aih, hi khoi thê jàn Juđa wa Jê-ru-sa-lem phai cùh waiq wa bùh jreo xua thùm ta mòiq ca'bŏng cùh waiq raq? 13 Pì ma ùh 'nì bìac au wa boc yaq au khoi broq am ca 'bài phù cròng 'mòh? 'Bài kiac da 'bài tamoi aih jah dèch wì haq claih enh tì au 'mòh? 14 Ta 'bài can kiac da 'bài tamoi ma boc yaq au khoi jêh đac dŏng, i ca kiac leq jah dèch dèh jàn claih enh tì au ùh? 'Màng aih broq 'màng leq Boc Plình da pì ma jah dèch pì claih enh tì au? 15 'Màng aih manàiq pì apaq đòiq Ê-xê-chia 'nùt pì, ma jah 'màng aih ùh i ca kiac da diac leq jah dèch dèh jàn claih khoi ca tì au, wa claih khoi ca boc yaq au; 'màng aih Boc Plình pì broq 'màng leq ma jah dèch pì claih ca tì au!”
16 'Bài hapŏng haq capoch ha'nhèq đùng trùh Chuaq Boc Plình, wa capoch 'mèq ca Ê-xê-chia, hapŏng Boc Plình. 17 San-chê-rip hadai achìh thò capoch 'mèq ca Chuaq Boc Plình da Is-ra-ên, doi 'màng cô: “ 'Bài can kiac da 'bài jàn ta crŏng taneh cô ùh jah dèch dèh jàn claih khoi ca tì au 'màng leq, èh Boc Plình da Ê-xê-chia hadai ùh jah dèch dèh jàn haq claih khoi ca tì au 'màng aih dìq!” 18 Wì haq cachech bàu dêh, capoch xam bàu Juđa waq ca jàn Jê-ru-sa-lem ŏi ta crŏng panàt phôq tàng, đòiq wì crè, đòiq wì haq jah jêh tablah yŏc phôq. 19 Wì haq doi Boc Plình da Jê-ru-sa-lem, tìah ca 'bài can kiac da crŏng taneh, aih dua 'mù can kiac da tì con mangai broq loh.
Boc Plình Tèo Hlài Bàu Waiq Khàn Da Ê-xê-chia
20 Bùa Ê-xê-chia, wa Êsai mangai capoch thai Boc Plình, con calô Amôt, waiq khàn ca bìac cô, wa creo dang trùh Diac Plình. 21 Chuaq thê mòiq toq 'bình plình loh jêh đac dìq dŏng 'bài lình, 'bài cwan ta traiq lình da bùa A-si-ri. Bùa A-si-ri dìq jaq camaih wìh hlài dèh ta diac. Jò haq mùt dèh ta hnem cùh waiq kiac da haq, i 'bài con da bùa yŏc chang gùm jêh đac bùa ta aih.
22 'Màng aih Chuaq dèch Ê-xê-chia wa jàn phôq Jê-ru-sa-lem claih ca tì San-chê-rip, bùa A-si-ri, wa claih ca tì 'bài mangai dù ma 'noiq, hadai am xôq ramŏt ca wì haq rìm trong. 23 I bàc mangai 'ràng dèch am 'bài ngè tadreo ca Chuaq ta Jê-ru-sa-lem, wa 'bài ngè canaq 'bac am ca Ê-xê-chia, bùa Juđa, pàng aih Ê-xê-chia jah padèch ŏi jang ngìa ca rìm Diac 'noiq.
24 Ta jò aih, Ê-xê-chia ùh hrŏc ten cachìt. Haq waiq khàn ca Chuaq. Chuaq tèo hlài haq wa am ca haq mòiq teo halac. 25 Mahaq Ê-xê-chia ùh hmàng trùh ca xôq ramŏt da Chuaq haq ma khoi jah, taiq manoh haq loq padèch dađeh; tajòi 'mòi i can nòih da Chuaq nòih ca haq, ca Juđa wa ca Jê-ru-sa-lem. 26 Mahaq, khoi ca aih Ê-xê-chia wa mangai jàn ta Jê-ru-sa-lem paha'neq dèh manoh 'màng aih ta 'nhòng Ê-xê-chia, can nòih da Chuaq ùh hìaq trùh ta wì haq.
27 Ê-xê-chia dìq jaq padrŏng can, dìq jaq rahù; haq broq kho đòiq tah 'bac, wang, hmu canaq 'bac, dahwèq xua thùm, khìan wa 'bài ranac canaq 'bac. 28 Haq hadai broq kho đòiq tah 'mau, alac, wa dàu; 'bài cadrong đòiq clêh rìm hiniq ngè aban, wa cadrong clêh calùh trìu. 29 Haq hadai broq 'bài phôq, ban bàc calùh trìu wa 'bo; ma jah 'màng aih Boc Plình khoi am ca haq bàc cùng hang.
30 Bùa Ê-xê-chia hadai bàt gŏi diac Ghihôn, 'nong diac hìu enh 'neq ca taneh cwa pah mat mahì mùt da phôq Đawit. Ta rìm bìac Ê-xê-chia broq jah gêh lem. 31 Mahaq jò mangai wê bàu ma bùa Ba-bi-lôn thê lam trùh ta haq đòiq bòch bìac halac khoi loh ta gùng aih, Boc Plình wia khoi ca haq đòiq thù haq, đòiq jah loq manoh haq 'màng leq.
32 Bìac 'noiq da Ê-xê-chia, wa bìac lem da haq, dìq khoi achìh ta sech ngan hnoq da Êsai mangai capoch thai Boc Plình, con calô da Amôt, wa ta Sech 'Bài Bùa Juđa wa Is-ra-ên. 33 Ê-xê-chia cachìt dèh ti boc yaq, wì catùh haq ta bôi wang nòi ralùng da con xau Đawit; dìq ca Juđa wa Jê-ru-sa-lem lam hàu haq jò haq cachìt. Ma-na-se, con calô haq, tŏc broq bùa thai haq.