31
Dìq Dua 'Mù 'Bìq Raliang Đac
Jò rìm bìac aih khoi gêh, 'bài mangai Is-ra-ên i mat ta aih loh lam ta 'bài phôq Juđa, tùq đac dŏng 'bài jrang cùh waiq, ca'nhùt pacro đac jrang dua 'mù cadrì A-sê-ra, raliang đac 'bài nòi ha'nhèq, wa 'bài ca'bŏng tadreo jàp ta gùng Juđa, Bên-ja-min, Ep-ra-im, wa Ma-na-se, trùh jò raliang đac dìq dŏng. Khoi èh, dìq dŏng jàn Is-ra-ên mangai leq hlài dèh ta phôq meh. Ê-xê-chia palaoq hlài 'bài lù da 'bài pajàu wa da mangai Lêwi, tiaq phàn bìac da rìm ngai, đòiq dèch am ngè tadreo bùh wa ngè tadreo waiq catèm, đòiq patìh bìac cùh waiq, manè pôi, wa calêu manè Chuaq ta nòi 'bài 'mang ngo hnem cùh waiq da Chuaq. Bùa hadai yŏc dèh mòiq phàn cùng hang đòiq broq ngè tadreo bùh daxroq wa daxèq, 'bài ngè tadreo ta hì Sabat, hì khê neo, wa 'bài hì lè hiniang, troi khoi achìh ta Sech Ranenh da Chuaq. Haq hadai thê mangai jàn ŏi ta Jê-ru-sa-lem, am dahwèq caq ca 'bài pajàu wa mangai Lêwi, đòiq wì haq dìq dèh ca manoh toq lo patìh troq troi ranenh da Chuaq khoi pajaq. Jò bàu thê da bùa bu anoi 'noh, jàn Is-ra-ên 'ràng trùh dìq jaq bàc dahwèq abroq gàu mùa 'mau phi, alac, dàu, diac xùt, wa 'bài dahwèq ma 'noiq; wì 'ràng trùh mòiq phàn mòiq jàt da rìm hiniq dahwèq. Jàn Is-ra-ên wa Juđa ŏi ta 'bài phôq gùng Juđa, hadai 'ràng trùh mòiq phàn mòiq jàt da 'bo wa trìu, mòiq phàn mòiq jàt 'bài ngè ma khoi ràih crài loh hadròih ca Chuaq Boc Plình da wì haq, khoi èh đòiq ta ha'ngùc. Khê piq, wì baxèm ti ta'mroq hlài 'bài dahwèq aih ŏi tang ha'ngùc trùh khê tapèh men gêh. Jò Ê-xê-chia wa 'bài cwan trùh hnoq 'bài ha'ngùc aih, wì manè pôi Chuaq, waiq xôq ramŏt ca jàn Is-ra-ên da Haq. Ê-xê-chia bòch 'bài pajàu wa mangai Lêwi: “Dìq ha'ngùc cô loh enh leq?” 10 A-xa-ria, pajàu càn pah xinoi Xađoc, tèo hlài haq 'màng cô: “Pàng jò mangai jàn 'ràng ngè tadreo 'mùt ta hnem cùh waiq Chuaq, èh nhèn i dahwèq caq tàu wa i rah bàc; ma jah 'màng aih Chuaq khoi am xôq ramŏt ca jàn Haq; èh phàn cô ma ŏi rah.” 11 Ê-xê-chia thê wì broq hlài 'bài adùq ta hnem cùh waiq Chuaq; tajòi 'mòi wì padon adùq. 12 Khoi èh wì wèq dèh bàu 'ràng 'mùt 'bài thèq mòiq phàn mòiq jàt wa 'bài ngè lah crài loh hadròih. Kê-na-nia, mangai Lêwi wèq 'bài ngè aih wa Si-mê-i oh haq wiang patìh. 13 Phàn Jê-hi-ên, A-xa-xia, Nahat, A-sa-ên, Jê-ri-môt, Jô-xa-bat, Ê-li-ên, Git-ma-kia, Mahat, wa Bê-nai-a, dìq broq mangai enh 'neq ca Kê-na-nia wa Si-mê-i, oh haq, tiaq bàu thê da bùa Ê-xê-chia wa A-xa-ria, mangai wèq cwìang hnem cùh waiq Boc Plình. 14 Côra, con calô da Imna, mangai Lêwi, mangai wèq 'Mang Pah Mat Mahì Loh, wèq ngan ngè to dèch am ca Boc Plình, đòiq lah axong 'bài ngè dèch am ca Chuaq wa 'bài ngè ma hadròih. 15 Enh 'neq ca haq i Êđen, Min-ja-min, Jêsua, Sê-mai-a, A-ma-ria, wa Sê-ca-nia, ŏi ta 'bài phôq pajàu, đòiq axong dahwèq aih ta-atoq am dèh ca oh daq, 'yoh, càn tiaq dèh da wì haq. 16 Enh gùng ca 'bài gu calô khoi achìh hiniq ta xinoi, wì haq hadai axong am ca gu calô pàng 30 hanam dang tŏc, aih rìm ngai mùt ta hnem cùh waiq Chuaq đòiq broq troq dèh bìac cla, tiaq dèh lù khoi axong loh. 17 Wì haq hadai axong am ca 'bài pajàu khoi achìh hiniq tiaq cadraq dèh baq, wa ca mangai Lêwi, pàng 20 hanam dang tŏc, tiaq dèh bìac broq wa lù da wì haq. 18 Dìq ca wì ma khoi jah achìh hiniq 'mùt ta xinoi, aih mangai xam con 'yoh wì haq, mai wì haq, con calô wa con cadrì wì haq, ma jah 'màng aih wì haq dìq ca manoh wèq dađeh loh crài đòiq wìa hadròih. 19 Phàn con xau Arôn, aih 'bài pajàu ŏi ta 'bài đùng tamang haten ca 'bài phôq wì haq, èh ta rìm phôq dìq i 'bài mangai ràu hiniq đòiq axong dahwèq am ca dìq dŏng 'bài gu calô ta 'bài pajàu wa mangai Lêwi, khoi achìh hiniq 'mùt ta xinoi. 20 Bùa Ê-xê-chia khoi broq 'màng aih jàp ta gùng Juđa. Bùa khoi broq bìac lem, bìac jang wa dìq ca manoh jang ngìa Chuaq Boc Plình haq. 21 Ta rìm bìac bùa broq, enh bìac patìh ta hnem cùh waiq Boc Plình trùh bìac wèq ranenh wa bàu thê, bìac bùa dìq ca manoh chaq Boc Plình, bùa dìq ca manoh chaq dèh Boc Plình dài haq rìm bìac jah i lòiq.