30
Ê-xê-chia Thê Dìq ca Jàn Is-ra-ên Wèq Lè Lam Cwa
Ê-xê-chia thê mangai 'ràng bàu lam jàp ca Is-ra-ên wa Juđa; hadai achìh thò ca mangai Ep-ra-im wa mangai Ma-na-se, creo ca wì haq lam trùh ta hnem cùh waiq da Chuaq ta Jê-ru-sa-lem, đòiq broq lè lam cwa am ca Chuaq Boc Plình da Is-ra-ên. Bùa wa 'bài cwan pajùm ca mangai jàn ŏi ta Jê-ru-sa-lem hatình ca dabau broq lè lam cwa ta khê baiq; Wì haq 'nhòq jah broq lè aih, taiq 'nhòq tàu sôq 'bài pajàu ma khoi broq hreo ca dađeh, wa mangai jàn 'nhòq tagop hlài ta Jê-ru-sa-lem. Bùa wa dìq ca mangai hnoq bìac aih troq; 'Màng aih, wì haq 'noh bàu thê lam anoi jàp ca gùng Is-ra-ên, enh Bê-e-sê-ba trùh Đan, đòiq rìm ngai trùh ta Jê-ru-sa-lem broq lè lam cwa ca Chuaq Boc Plình da Is-ra-ên. Ma jah 'màng aih, adroi ca aih wì haq khoi pi lah tagop dabau bàc ngai đòiq broq lè aih troi khoi achìh ta sech ranenh.
'Màng aih, 'bài mangai 'ràng thò tiaq bàu thê da bùa wa 'bài cwan, lam jàp ta gùng Is-ra-ên wa gùng Juđa. Thò doi:
 
“Ô con xau Is-ra-ên, wìh hlài ta Chuaq Boc Plình da Ap-ra-ham, da Isac, wa da Is-ra-ên beq, đòiq Haq wìh hlài ta pì, aih 'bài mangai ŏi xrong hlài khoi claih enh tì 'bài bùa A-si-ri. Apaq tìah ca boc yaq wa oh daq pì khoi ùh wèq dèh manoh dì tiaq Chuaq Boc Plình da boc yaq wì haq, trùh 'mòi Haq 'mùt wì ta bìac hidròt troi pì khoi hnoq. Manàiq, apaq cadoq manoh troi boc yaq pì; hnhu 'noh dèh tì am ca Chuaq beq, mùt ta nòi hadròih ma Haq khoi ràih 'noh crài hadròih hloi hloi, patìh bìac Chuaq Boc Plình da pì beq, đòiq can nòih da Haq wia khoi ca pì. Ma jah 'màng aih tàng pì wìh hlài ta Chuaq, èh oh daq wa con caiq da pì jah xôq jang ngìa 'bài mangai ma rùp wì haq broq hapŏng, wa wì haq jah hlài dèh ta gùng; Chuaq Boc Plình da pì i manoh loq waq, ùh hìaq am rù ca pì, tàng pì wìh hlài ta Haq.”
10 'Bài mangai 'ràng thò lam enh phôq cô trùh phôq tau, jàp ta gùng Ep-ra-im, Ma-na-se, wa trùh ta taneh Xe-bu-lun; mahaq wì do halê ca wì haq. 11 'Nhac 'màng aih xôq i mangai ta Ase, Ma-na-se, wa Xe-bu-lun paha'neq dađeh lam trùh ta Jê-ru-sa-lem. 12 Boc Plình payòng manoh mangai Juđa đòiq wì haq pajùm manoh iu bàu thê da bùa wa 'bài cwan khoi thê tiaq bàu da Chuaq.
13 Khê baiq, i bàc ngai tagop ta Jê-ru-sa-lem, mangai tagop dìq jaq bàc, đòiq broq lè 'Benh Ùh Tah Blo. 14 Wì haq yòng, don đac dŏng 'bài ca'bŏng cùh waiq can kiac ŏi ta Jê-ru-sa-lem, wa 'bài ca'bŏng bùh jreo xua thùm, khoi èh lam hwenh đac ta thòng Kitrôn.
15 Hì 14, khê baiq, wì pàc con trìu broq lè Lam Cwa. 'Bài pajàu wa mangai Lêwi camaih ca dađeh, mahaq wì tajòi 'mòi broq hadròih dađeh lem hreo, wa 'ràng 'bài ngè tadreo bùh mùt ta hnem cùh waiq Chuaq. 16 Wì haq yòng dèh ti nòi cla, tiaq lè khoi pajaq ta ranenh da Môise, mangai da Boc Plình; 'bài pajàu nhàn yŏc mahem nòi tì mangai Lêwi, èh da'rat 'noh. 17 Ta mangai jàn ŏi i bàc ngai 'nhòq broq hadròih dađeh lem hreo; taiq 'màng aih mangai Lêwi ep pàc ngè tadreo da lè Lam Cwa thai ca rìm ngai ma 'nhòq jah lem hreo, đòiq broq ca wì jah lah crài loh hadròih ca Chuaq. 18 Taiq ta mangai jàn, i bàc ngai ta jàn Ep-ra-im, Ma-na-se, I-sa-ca, wa Xe-bu-lun 'nhòq lah crài loh hadròih, mahaq xôq caq lè lam cwa ùh tiaq ranenh achìh, dài Ê-xê-chia khoi waiq khàn ca wì: 19 “Xìn Chuaq, Yiang ma dìq jaq loq waq, baxŏng tôiq ca 'bài mangai khoi dìq ca manoh ti chaq Chuaq Boc Plình da boc yaq wì haq, 'nhac ca wì haq ùh tiaq ranenh lah crài loh hadròih da hnem cùh waiq đòiq broq hadròih dađeh jah lem hreo.” 20 'Màng aih, Chuaq rùp bàu waiq khàn da Ê-xê-chia wa broq brêh ca mangai jàn.
21 'Bài mangai Is-ra-ên ŏi ta Jê-ru-sa-lem broq lè 'Benh Ùh Tah Blo trom tapèh hì wì lem bùi. Rìm hì Mangai Lêwi wa pajàu rawêh nhŏc calêu manè Chuaq, hì cô cwa hì tau.
22 Ê-xê-chia parông 'bài mangai Lêwi ma khoi loq ca bìac cùh waiq Chuaq. Wì haq caq lè trom tapèh hì, dèch am 'bài ngè tadreo waiq catèm wa manè pôi Chuaq Boc Plình da boc yaq cla wì haq.
23 Dìq ca mangai jàn mòiq manoh ca dabau broq lè tam tapèh hì hòm; èh wì haq lem bùi broq tam lè tapèh hì hòm. 24 Taiq bùa Ê-xê-chia, bùa Juđa, khoi am ca mangai jàn 1.000 toq 'bo calô wa 7.000 toq trìu; 'bài cwan hadai am ca mangai jàn 1.000 toq 'bo calô wa 10.000 toq trìu; ta 'bài hì aih i bàc pajàu lah crài dađeh loh hadròih dađeh lem hreo. 25 Dìq ca mangai jàn Juđa, 'bài pajàu, mangai Lêwi, wa mangai jàn trùh enh Is-ra-ên wa 'bài mangai Diac 'noiq trùh enh Is-ra-ên wa ŏi ta Juđa, dìq lem bùi. 26 'Màng aih, i bìac lem bùi càn ŏi ta Jê-ru-sa-lem, ma jah 'màng aih enh 'nhòng Sa-lô-môn, con calô da bùa Đawit bùa Is-ra-ên trùh manàiq, phôq Jê-ru-sa-lem 'nhòq lah i bìac lem bùi 'màng aih. 27 Khoi èh, 'bài pajàu wa mangai Lêwi yòng waiq am xôq ramŏt ca mangai jàn. Bàu wì haq khoi jah tàng wa bàu wì haq waiq khàn khoi trùh ta nòi hadròih da Chuaq ta Diac plình.