29
Ê-xê-chia Broq Bùa Thai ca Acha
Ê-xê-chia jah 25 hanam jò tŏc broq bùa; haq wèq cwìang 29 hanam ta Jê-ru-sa-lem; miq haq A-bi-ja, con cadrì da Xa-cha-ri. Haq broq bìac lem jang ngìa Chuaq, tìah troi rìm bìac Đawit, boc haq khoi broq.
Wì Baxèm Wèq Tiaq Trong Ma Neo
Khê mòiq hanam baxèm haq wèq cwìang, haq pèh 'bài 'mang hnem cùh waiq da Chuaq, wa ha'naoq hlài. Haq thê 'bài pajàu wa mangai Lêwi trùh, wì tagop pajùm ti xàn hnem cùh waiq pah mat mahì loh. Haq doi: “Ô mangai Lêwi, tamàng au beq! Pì phai padon dađeh loh hadròih, broq ca hnem cùh waiq da Chuaq Boc Plình pì lem hadròih don đac ngè amùa loh khoi ca hnem cùh waiq. Taiq boc yaq bèn ùh wèq dèh manoh tiaq Chuaq wa khoi broq bìac dù ŏi jang ngìa Chuaq Boc Plình bèn. Wì khoi cađac Chuaq, ùh blèch ngan nòi Haq ŏi, wa tawìh crŏng ca Haq. Wì haq khoi clenh 'bài 'mang da hawài hnem cùh waiq, pupat 'bài đen, ùh bùh jreo xua thùm wa ùh dèch am ngè tadreo bùh ta nòi hadròih ca Boc Plình da Is-ra-ên. Taiq 'màng aih can nòih da Chuaq ùc ta Juđa wa Jê-ru-sa-lem. Haq 'mùt wì mùt ta can yùq crè, bìac hidròt wa bìac jù lê, tìah troi mat pì khoi hnoq. Taiq 'màng aih boc yaq bèn ma jah cachìt ca chang gùm pàc, 'bài con calô, con cadrì wa mai bèn 'bìq rùp 'nong lam broq hapŏng. 10 Manàiq cô au pagraq manoh broq wêh jao ca Chuaq Boc Plình da Is-ra-ên, đòiq can nòih Haq wia khoi ca bèn. 11 Ô 'bài con, paq patrò hòm, taiq Chuaq khoi ràih pì broq hapŏng Haq, đòiq yòng jang ngìa Haq, patìh bìac wa dèch am jreo xua thùm ca Haq.”
12 'Bài mangai Lêwi yòng broq:
Ta xinoi da Kêhat,
i Mahat, con da A-ma-sai, wa Jôên, con calô da A-sa-ria;
ta xinoi da Mê-ra-ri
i Kich, con calô Apđi, wa A-xa-ria, con calô Jê-ha-lê-le;
ta xinoi da Getsôn
i Jôa, con calô da Ximma wa Êđen, con calô da Jôa;
13 ta xinoi da Ê-li-sa-phan
i Simri wa Jê-i-ên; ta xinoi da Asap i Xa-cha-ri wa Ma-ta-nia;
14 ta xinoi da Hêman
i Jê-hi-ên wa Si-mê-i;
ta xinoi da Jê-đu-thun
i Sê-mai-a wa U-xi-ên.
15 Wì haq tagop dèh oh daq pajùm ca dabau, broq hadròih dađeh, hi khoi tiaq bàu thê da bùa wa bàu doi da Chuaq, wì haq lam mùt broq hreo hnem cùh waiq da Chuaq. 16 'Bài pajàu lam mùt Nòi Hadròih ta hnem cùh waiq da Chuaq, đòiq broq hreo rìm ngè amùa ŏi ta hnem cùh waiq da Chuaq wì 'noh dŏng dìq 'bài ngè khoi amùa ta hnem cùh waiq da Chuaq loh enh gùng ta xàn hnem cùh waiq; hi khoi mangai Lêwi yŏc 'ràng 'noh enh gùng ta thòng Kitrôn. 17 Hì mòiq khê mòiq, wì haq baxèm broq hadròih hnem cùh waiq đòiq lem hreo; trùh hì rahem khê aih, wì haq trùh jang hawài hnem Chuaq. Trom rahem hì wì haq broq hadròih hnem cùh waiq đòiq lem hreo; èh hì 16, khê mòiq, bìac broq jah gêh.
18 Èh wì haq mùt ta hnem bùa Ê-xê-chia, doi: “Nhèn khoi broq hadròih dìq ca hnem cùh waiq da Chuaq, ca'bŏng ngè tadreo bùh, wa dìq ca ranac haq, wa ca'bŏng đòiq 'benh hadròih wa dìq ranac aih; 19 Èh hòm dìq ca ranac ma bùa Acha hwenh đac ta 'nhòng haq wèq cwìang, jò haq ùh wèq dèh manoh dì tiaq Chuaq, nhèn khoi ha'naoq hlài wa broq đòiq loh ca lem hreo. Ngan tau, dìq ranac ŏi jang ngìa ca'bŏng tadreo da Chuaq.”
Ê-xê-chia Broq Hlài Bìac Cùh Waiq ta Hnem Cùh Waiq
20 Bùa Ê-xê-chia rìu xrŏih, gop dìq 'bài cwan ta phôq, lam tŏc ta hnem cùh waiq da Chuaq. 21 Wì haq 'ràng trùh tapèh toq 'bo calô, tapèh toq trìu calô, tapèh toq trìu con, wa tapèh toq bubi calô, đòiq broq ngè tadreo rŏt hlài enh tôiq lôi, dèch am ca Taneh Diac, ca hnem cùh waiq, wa ca Juđa. Bùa thê 'bài pajàu, con xau da Arôn, dèch am ngè tadreo ta ca'bŏng tadreo da Chuaq. 22 Wì pàc 'bài 'bo calô; pajàu yŏc mahem da'rat ta ca'bŏng tadreo, khoi èh pàc 'bài trìu calô, yŏc mahem da'rat ta ca'bŏng tadreo; wì hadai pàc 'bài trìu con calô, da'rat mahem ta ca'bŏng tadreo. 23 Èh wì 'ràng 'bài bubi calô broq ngè tadreo rŏt hlài enh tôiq lôi jang ngìa bùa wa mangai jàn, bèq tì ta chac 'bài ngè aih. 24 Khoi èh pajàu pàc 'bài ngè aih, yŏc mahem da'rat ta ca'bŏng tadreo đòiq broq ngè tadreo rŏt hlài enh tôiq lôi, taiq bùa thê broq ngè tadreo bùh wa ngè tadreo rŏt hlài enh tôiq lôi dèch am thai dìq ca Is-ra-ên.
25 Atìq ca aih bùa đòiq mangai Lêwi ŏi ta hnem cùh waiq Chuaq wê raxap, broc, cràu, tiaq bàu pajaq da Đawit wa Gat, mangai capoch bàu loq adroi am ca bùa, wa Nathan mangai capoch thai Boc Plình; ma jah 'màng aih bàu pajaq aih enh Chuaq nhò 'bài mangai capoch thai Haq hnài. 26 'Bài mangai Lêwi yòng wê ranac rawêh nhŏc da Đawit, wa 'bài pajàu wê ken.
27 Ê-xê-chia thê dèch am ngè tadreo bùh ta ca'bŏng tadreo. Jò 'nang dèch am ngè tadreo bùh, èh baxèm calêu padèch Chuaq xam hlôi ken wa ranac nhŏc ma 'noiq da Đawit, bùa Is-ra-ên. 28 Dìq ca mangai jàn hacùn cràng jò cùh waiq, mangai calêu dìq calêu, wa mangai hlôi ken xôq hlôi; trùh jò ngè tadreo bùh hi gêh.
29 Jò dèch am ngè tadreo bùh khoi gêh, bùa wa 'bài mangai ma lam ti bùa cùp gàu ti ha'neq cùh waiq. 30 Ê-xê-chia wa 'bài cwan thê mangai Lêwi calêu manè Chuaq xam bàu da Đawit wa Asap, mangai capoch bàu loq adroi. Wì tajòi 'mòi calêu manè lem bùi, cùp gàu ti ha'neq cùh waiq.
31 Ê-xê-chia doi: “Manàiq cô pì khoi đòiq crài dađeh loh hadròih ca Chuaq, 'màng aih thia haten beq, 'ràng 'bài ngè tadreo manè pôi mùt ta hnem cùh waiq da Chuaq.” Dìq ca mangai jàn 'mùt 'bài ngè tadreo manè pôi; 'bài mangai ma'noiq, 'ràng ngè tadreo bùh dèch am.
32 Sôq ngè broq ngè tadreo bùh ma 'ràng trùh, aih 70 toq 'bo calô, 100 toq trìu calô wa 200 trìu con. Wì yŏc 'bài ngè tadreo aih broq ngè tadreo bùh ca Chuaq. 33 Enh gùng ca aih, wì haq ŏi ràih crài loh hadròih 600 toq 'bo calô wa 3.000 toq trìu. 34 Mahaq 'bài pajàu yi 'biaq, ùh dìq luch akia 'bài ngè tadreo đòiq broq ngè tadreo bùh. Taiq 'màng aih, oh daq wì haq mangai Lêwi jùp đò wì haq trùh jò gêh ca bìac, wa trùh jò i tam 'bài pajàu khoi broq hadròih dađeh; ma jah 'màng aih mangai Lêwi i manoh broq hadròih dađeh yi hnao ca 'bài pajàu. 35 Èh hòm hadai i bàc ngè tadreo bùh, bàc ramaq enh bàc ngè tadreo manè pôi, wa i ngè tadreo alac.
'Màng aih bìac cùh waiq ta hnem cùh waiq Chuaq khoi jah ha'naoq hlài. 36 Ê-xê-chia wa dìq ca jàn lem bùi ca bìac Boc Plình khoi broq am ca wì haq, taiq rìm bìac jah broq renh.