28
Acha Broq Bùa Thai ca Jôtham
Acha jah 20 hanam jò tŏc broq bùa; haq wèq cwìang 16 hanam ta Jê-ru-sa-lem, ùh broq bìac lem jang ngìa Chuaq tìah troi Đawit, boc haq khoi broq. Mahaq haq lam tiaq trong da 'bài bùa Is-ra-ên, èh hadai tùh 'bài dua 'mù ca kiac Ba-an, haq hadai bùh jreo xua thùm ta thòng Hinôm, wa bùh dèh con ta ùnh, aih bìac ramòt da 'bài tamoi ma Boc Plình khoi hnan đac jang ngìa jàn Is-ra-ên. Haq dèch am ngè tadreo wa bùh jreo xua thùm ta 'bài nòi ha'nhèq, ta 'bài go wa enh 'neq ca rìm xèm long cràm hla.
Diac Juđa 'Bìq Tajêh
Taiq 'màng aih, Chuaq Boc Plình 'mùt haq ta tì bùa Siri; lình Siri jêh 'blêq haq, rùp bàc ngai da haq wa 'ràng wì ta Đamat.
Haq hadai 'bìq 'mùt ta tì bùa Is-ra-ên, broq ca haq raliang hlàc hlai. Trom mòiq hì, Pêca, con calô da Rê-ma-lia, jêh đac 120.000 ngai Juđa, aih 'bài mangai tanuq; taiq wì haq khoi cađac Chuaq Boc Plình da boc yaq wì haq. Xicri, aih mangai tanuq ŏi ta gùng Ep-ra-im, jêh đac con calô bùa, Ma-a-sê-ja, A-ri-kham, cwan wèq hnem bùa, wa Ên-ca-na, cwan ma tìa ca bùa. Mangai Is-ra-ên rùp dèh ta oh daq wì haq 200.000 ngai con calô wa con cadrì; hadai tablah yŏc bàc cùng hang 'ràng ahlài ta Sa-ma-ri.
Mahaq ŏi ta aih, i mòiq ngai mangai capoch thai Chuaq, hiniq haq Ôđêt, loh tàt calùh lình 'nang hlài ta Sa-ma-ri, haq doi: “Cô taiq Chuaq Boc Plình da boc yaq pì nòih ca Juđa, dài Haq khoi 'mùt wì haq ta tì pì, mahaq pì jêh đac wì haq ta can nòih dìq jaq da pì, bìac cô khoi trùh plình. 10 Manàiq, pì tình ca rùp mangai Juđa wa mangai Jê-ru-sa-lem broq hapŏng calô hapŏng cadrì pì 'mòh? Phàn pì, pì ma ùh khoi broq tôiq ca Chuaq Boc Plình pì 'mòh? 11 'Màng aih manàiq, tamàng au beq! Ca'naih dìq mangai ma pì khoi rùp ta oh daq pì beq, taiq can nòih da Chuaq 'nang tajraq hlài ca pì.”
12 Jò aih, i toq 'biaq ngai ta 'bài cwan da jàn Ep-ra-im, aih A-xa-ria, con calô da Jê-hô-ha-nan, Bê-rê-kia, con calô da Mê-si-lê-môt, Ê-xê-chia, con calô da Salum, wa A-ma-sa, con calô da Hatlai, dìq yòng tajraq hlài ca 'bài mangai ma hlài enh nòi tajêh poh, doi: 13 “Pì paq 'ràng 'bài mangai pì ma khoi rùp mùt ta cô; broq 'màng cô pì broq ca bèn i tôiq ca Chuaq, wa broq ca tôiq bèn yi bàc tam; taiq tôiq bèn bàc hrìn broq ca can nòih càn caiq da Chuaq 'nang ŏi enh 'nhèq ca Is-ra-ên.”
14 'Màng aih, 'bài lình ca'naih 'bài mangai ma 'bìq rùp wa am hlài da wì haq 'bài cùng hang ŏi jang ngìa dìq ca mangai ta aih. 15 Hi khoi, 'bài mangai ma khoi ràih hiniq aih, tajòi 'mòi yòng, 'nong 'bài mangai 'bìq rùp loh, yŏc dahwèq wì ma tablah caxùnh am ca mangai ma rahòng; am ca wì haq yep, ngè caq, ôq, wa xùt dàu, 'bài mangai ìuq đòiq còi lùa; khoi èh 'ràng wì haq hlài dèh ta oh daq ta Jê-ri-cô, phôq long rêq, hi khoi cla wì haq hlài dèh ta Sa-ma-ri.
16 Ta jò aih, bùa Acha thê mangai 'ràng bàu lam xìn bùa A-si-ri jùp đò. 17 Mòiq yàng hòm jàn Êđôm wìh hlài jêh Juđa wa rùp 'nong 'bài mangai. 18 Jàn Phi-li-tin hadai tajêh poh ca 'bài phôq ta gùng tamang wa nòi pah 'ma mat mahì loh gùng Juđa, tablah yŏc Bêt Sêmêt, A-ja-lôn, Gê-đê-rôt, Sôcoh, wa 'bài phôq haten ca aih, Timna wa 'bài plài haten ca aih, Gimxô wa 'bài plài haten ca aih, khoi èh wì haq ŏi ta nòi aih. 19 Taiq nen Acha bùa da mangai Is-ra-ên, Chuaq khoi paha'neq Juđa, ma jah 'màng aih Acha khoi broq 'mèq ca jàn Juđa, broq tôiq càn ca Chuaq wa haq ùh wèq dèh manoh tiaq Chuaq. 20 Ticlat Phi-lê-se, bùa A-si-ri, trùh padit padiang haq, thai ca jùp haq. 21 Acha gop yŏc 'bài ngè canaq ta hnem cùh waiq da Chuaq, ta hnem bùa, wa ta hnem 'bài cwan, khoi èh am dìq 'bài ngè aih ca bùa A-si-ri; mahaq bùa A-si-ri xôq ùh jùp haq.
Acha Ùh Wèq Dèh Manoh
22 Ta jò ranàc, bùa Acha kiang ùh wèq dèh manoh tiaq Chuaq yi bàc tam; 23 Ma jah 'màng aih, haq tadreo am ca 'bài can kiac da jàn Đamat, aih jàn khoi jêh ta'blêq haq; haq doi: “Taiq 'bài can kiac da bùa Siri khoi jùp đò wì haq, au tadreo 'bài can kiac aih, đòiq 'bài can kiac aih hadai jùp đò au. Mahaq 'bài can kiac aih khoi broq ca bùa wa dìq ca Is-ra-ên ep tacro.”
24 Acha gop yŏc 'bài ranac da hnem cùh waiq Boc Plình, tùq padah đac, clenh 'bài 'mang hnem cùh waiq da Chuaq; khoi èh broq ca dađeh 'bài ca'bŏng cùh waiq ta rìm mùm da phôq Jê-ru-sa-lem. 25 Ta 'bài phôq gùng Juđa, haq broq 'bài nòi ha'nhèq đòiq hi bùh jreo xua thùm ca 'bài can kiac; haq panòih ca Chuaq Boc Plình da boc yaq haq.
26 Bìac 'noiq da bùa, trong caq ŏi haq enh gàu trùh lùch, dìq achìh ta sech 'Bài Bùa Juđa wa Is-ra-ên. 27 Acha ca'nùng cùi dèh ti boc yaq; wì catùh haq ta phôq Jê-ru-sa-lem, mahaq ùh 'ràng 'mùt haq ta nòi catùh ta 'bài bùa Is-ra-ên. Ê-xê-chia, con calô haq, wèq cwìang thai haq.