10
Hnan Đac Mai Gu Cadrì Diac 'Noiq
Ta jò Êxra waiq khàn wa pa'noh tôiq, bla-op dađeh hmoi ŏi jang ngìa ca Hnem Cùh Waiq da Boc Plình, i mòiq lù cràm mangai jàn Is-ra-ên xam gu calô, gu cadrì, wa con 'yoh gop dabau ŏi dudan ca haq; wì haq hadai hmoi ua-ac. Sê-ca-nia con calô Jê-hi-ên, xau Êlam, anoi ca Êxra: “Bèn ùh wèq dèh bàu da Boc Plình bèn taiq bèn khoi yŏc mai Diac 'noiq, 'nhac ca khoi broq 'màng aih, xôq ŏi i bìac jah ngèh ca Is-ra-ên. Manàiq raq, beq bèn broq wêh jao ca Boc Plình bèn, đòiq cađac dìq dŏng 'bài gu cadrì aih wa 'bài con da wì haq ma xa-ông loh, broq tiaq troi bàu thê da Boc Plình wa da 'bài mangai ma i manoh loq crè tarìt ca bàu thê da Boc Plình bèn; hi broq bìac aih tiaq ranenh oq. Ìh yòng broq beq, ma jah 'màng aih, cô bìac ìh phai broq, mahaq i nhèn wiang jùp ìh. Cajap manoh broq beq.”
Êxra yòng thê 'bài pajàu càn, mangai Lêwi wa dìq ca Is-ra-ên pachac broq tiaq bàu aih. Tajòi 'mòi wì pachac. Jò Êxra yòng lam wia khoi ca nòi ngìa Hnem Cùh Waiq Boc Plình, mùt ta adùq da Jê-hô-ha-nan, con calô da Ê-li-a-sip. Haq ùh caq 'benh ùh ôq diac, haq crò hmoi taiq tôiq lôi da jàn ma hlài enh broq hapŏng.
Èh wì 'noh bàu jàp gùng Juđa wa Jê-ru-sa-lem, thê jàn ma hlài enh broq hapŏng, wì phai tagop pajùm ŏi ta Jê-ru-sa-lem. Trom piq hì, cabô ùh trùh iu bàu 'bài cwan wa 'bài gu craq, èh dìq cùng hang mangai aih 'bìq yŏc, wa cla mangai aih 'bìq cađac enh gùng ca jàn ma hlài enh broq hapŏng.
 
Trom piq hì dìq mangai calô da Juđa wa Bên-ja-min tagop ta Jê-ru-sa-lem. Wop hì 20, khê 9, dìq ca jàn ha'ngui ta xàn enh ngìa Hnem Cùh Waiq da Boc Plình. Wì haq tarìt crè ca bìac aih wa taiq mè càn. 10 Èh pajàu Êxra yòng anoi ca wì: “Pì khoi yŏc mai Diac 'noiq, aih broq bàc tam tôiq lôi ca Is-ra-ên. 11 Mahaq manàiq cô, pì pa'noh dèh tôiq ca Chuaq Boc Plình boc da yaq pì, wa broq bìac lem ca manoh Haq beq. Pì phai talah khoi ca 'bài tamoi da gùng cô wa mangai mai pì ma khoi yŏc gùng cô.”
12 Dìq ca mangai jàn tèo bàu dêh: “Joq, nhèn ep broq tiaq bìac ìh ma anoi. 13 Mahaq nhèn bàc ngai, cô wop jò mè, nhèn ùh nui yòng ta mè. Èh hòm bìac cô ùh nui broq gêh mòiq hì loq baiq hì, ma jah 'màng aih ta nhèn cô i bàc ngai broq tôiq cô. 14 Xìn 'bài cwan ma broq gàu hadrah tình da nhèn bìac cô, èh đòiq dìq ca mangai ma khoi yŏc mai Diac 'noiq, phai trùh ta 'bài gu craq wa cwan hadrah da cla phôq cla wì haq, đòiq can nòih ca Boc Plình jah wìh khoi ca nhèn.” 15 Toq Jô-na-than con A-sa-ên, wa Ja-xi-ja, con Ticwa, rahen ca bàu ma pajaq cô. Mê-su-lam wa Sa-bê-thai mangai Lêwi hadai parông wì.
16 'Mang aih 'bài mangai ma hlài enh broq hapŏng, dìq broq tiaq bìac ma khoi tình. Pajàu Êxra ràih mangai ma broq gàu da rìm tang cadraq dèh baq. 'Màng aih, wì haq tagop hì 1, khê 10 đòiq hatình bìac cô. 17 Trùh hì 1, khê 1, wì khoi ti ngan gêh 'bài mangai ma yŏc mai Diac 'noiq.
Hiniq Mangai Yŏc Mai Diac 'Noiq
18 Cô hiniq 'bài pajàu khoi ta'nèp yŏc mai Diac 'noiq:
 
Ta con xau Jêsua, con calô da Jô-xa-đac, wa ta 'bài oh daq haq, i Ma-a-sê-ja, Ê-li-ê-se, Jarip wa Gê-đa-lia. 19 Wì haq phai hùaq cađac dèh mai, wa dèch am mòiq toq trìu calô broq ngè tadreo pahreo dèh tôiq.
20 Ta con xau Imê:
I Ha-na-ni wa Xê-ba-đia.
21 Ta con xau Harim:
I Ma-a-sê-ja, Êli, Sê-mai-a, Jê-hi-ên wa Ôxia.
22 Ta con xau Pasua:
I Ê-li-ô-ê-nai, Ma-a-sê-ja, Ich-ma-ên, Nê-tha-nên, Jô-xa-bat, wa Ê-li-a-xa.
23 Ta mangai Lêwi:
I Jô-xa-bat, Si-mê-i, Kê-lai-ja, (hadai creo Kê-li-ta), Pê-tha-hia, Ê-li-ê-se.
24 Ta 'bài mangai calêu i Ê-li-a-sip;
ta 'bài mangai gŏc 'mang ngo:
I Salum, Têlem, wa Uri.
 
25 Ta jàn Is-ra-ên:
 
Ta con xau Parôt:
i Ramia, Ixia, Man-chi-ja, Mi-ja-min, Ê-li-a-xa, Man-chi-ja, wa Bê-nai-a.
26 Ta con xau Êlam:
I Ma-ta-nia, Xa-cha-ri, Jê-hi-ên, Apđi, Jê-rê-môt, wa Êli.
27 Ta con xau Xatu:
I Ê-li-ô-ê-nai, Ê-li-a-sip, Ma-ta-nia, Jê-rê-môt, Xabat, wa A-xi-xa.
28 Ta con xau Bêbai:
I Jê-hô-ha-nan, Ha-na-nia, Xapbai, wa Atlai.
29 Ta con xau Bani:
I Mê-su-lam, Maluc, A-đa-ja, Jasup, Sêan, wa Ramôt.
30 Ta con xau Pha-hat-mô-ap:
I Atna, Kêlan, Bê-nai-a, Ma-a-sê-ja, Ma-ta-nia, Bê-xan-ên, Binnui, wa Ma-na-se.
31 Ta con xau Harim:
I Ê-li-ê-se, I-si-a, Man-chi-ja, Sê-mai-a, Si-mê-ôn, 32 Bên-ja-min, Maluc wa Sê-ma-ria.
33 Ta con xau Hasum:
I Mat-tê-nai, Mat-ta-ta, Xabat, Ê-li-phê-lêt, Jê-rê-mi, Ma-na-se, wa Si-mê-i.
34 Ta con xau Bani:
I Ma-a-đai, Amram, U-ên, 35 Bê-nai-a, Bêđia, Kê-lu-hi, 36 Wania, Mê-rê-môt, Ê-li-a-sip, 37 Ma-ta-nia, Mat-tê-nai, Ja-a-su,
38 Bani, Binnui, Si-mê-i, 39 Sê-lê-mia, Nathan, A-đa-ja, 40 Mac-na-đê-bai, Sasai, Sarai, 41 A-xa-rên, Sê-lê-mia, Sê-ma-ria, 42 Salum, A-ma-ria, wa Jôsep.
43 Ta con xau Nêbô:
I Jê-i-ên, Ma-ti-thia, Xabat, Xê-bi-na, Jatđai, Jôên, wa Bê-nai-a.
 
44 Dìq ca mangai aih khoi yŏc mai Diac 'noiq wa i 'nah ngai ta wì haq i mai khoi xa-ông con.