Nê-hê-mi
Bàu Patô Adroi
Hiniq wa Bàu Xèm Da Sech:
Cô hadai hiniq da mangai Yothaiq.
Mangai Achìh wa Hanam Achìh:
Bèn ùh 'nì joq 'nàng cabô achìh, mahaq i mangai hnài hèm Nê-hê-mi mangai achìh. Sech cô khoi jah achìh hanam 430 A.C.
Bàu Anoi:
Nê-hê-mi anoi 'noh hloi dadroang calah da mangai Yothaiq jò wì haq wìh hlài enh Diac Ba-bi-lôn. Nê-hê-mi lam ta phôq Jê-ru-sa-lem hanam 445 A.C. Haq 'nong jàn ha'naoq hlài panàt wawenh ca phôq. Haq craq broq gàu pajùm Êxra wèq cwìang jàn. Nê-hê-mi anoi 'noh ca jàn hiniq ma yi nhet, aih bàu waiq khàn.
Rìm 'Nat:
1. Nê-hê-mi broq hlài panàt phôq: 1:1—7:3
2. Bìac khoi halìh hlài tiaq cwìang wèq da Êxra: 7:4—10:39
3. Trong hatình broq bìac da Nê-hê-mi: 11:1—13:31
1
Nê-hê-mi Waiq Khàn Am ca Jàn
Bàu da Nê-hê-mi, con calô da Ha-ca-lia.
 
Hanam ma 20, wop khê Kitlêu, jò au ŏi ta phôq Susa, I mòiq ngai oh daq au hiniq haq Ha-na-ni lam ti toq 'biaq ngai, mangai Juđa trùh, au bòch wì haq bìac jàn Juđa khoi jah claih, aih 'bài mangai hlài enh broq hapŏng ŏi xrong hlài, wa bìac Jê-ru-sa-lem.
'Bài mangai aih anoi ca au 'màng cô: “ 'Bài mangai ma hlài enh broq hapŏng ŏi xrong hlài, manàiq wì glàm bìac nan xa wa camaih. Panàt phôq Jê-ru-sa-lem cro loh ca hech hoch, 'mang ngo haq 'bìq ùnh cheo.”
Jò bu tàng bàu aih, au ha'ngui hmoi, ha-on bàc hì; au rôn ca acaq waiq dang Boc Plình: Au doi:
“Waiq Chuaq Boc Plình ma dìq jaq ha'nhèq, Boc Plình i cwìang càn caiq. Ìh wèq bàu wêh jao wa i can xa-ŏch xam manoh loq waq ca mangai leq loq waq ca Ìh wa loq wèq tiaq bàu thê da Ìh! Au xìn mat Chuaq blèch ngan, don Chuaq tamàng bàu mangai hapŏng Chuaq waiq khàn dahì damang, thai ca jàn Is-ra-ên 'bài hapŏng Chuaq, pa'noh tôiq lôi da Is-ra-ên, nhèn khoi broq tajraq hlài ca Ìh. Joq 'màng aih, cla au wa hnem baq au khoi broq. Nhèn khoi broq bàc bìac dù tajraq hlài ca Chuaq, ùh dì tiaq bàu thê, bìac ep broq da Chuaq khoi am ca Môise, hapŏng Ìh.
“Xìn Chuaq hmàng hlài bàu Chuaq khoi anoi 'noh cwa Môise hapŏng Ìh. Ìh doi: Tàng pì ùh wèq dèh bàu, Au prai pì lam lac ta 'bài tamoi 'noiq; mahaq tàng pì wìh hlài ta Au, wèq wa broq tiaq bàu thê da Au, 'nhac ca pì lam lac ŏi nòi plình ma lùch, Au xôq gop ahlài pì, 'ràng pì trùh nòi Au khoi ràih, đòiq hiniq Au ŏi ta aih.
10 “Nhèn cô hapŏng Chuaq wa jàn da Chuaq, Chuaq khoi 'noh cwìang itai wa tì dêh rŏt hlài nhèn. 11 Chuaq ôi! Au xìn Chuaq cachình don tamàng bàu waiq khàn da hapŏng Ìh, wa bàu waiq khàn da 'bài hapŏng Ìh ma 'noiq, aih 'bài mangai bùi manoh loq crè ca hiniq Ìh; xìn Chuaq broq am ca hapŏng Chuaq hì cô jah xôq, wa jah can xa-ŏch ŏi jang ngìa bùa.”
Jò aih au 'nang broq cwan hnình alac ca bùa.