2
Boc Plình Tèo Hlài Bàu Waiq Khàn Da Nê-hê-mi
Khê Nisan hanam 20 ta 'nhòng bùa At-ta-xet-xe, alac khoi 'noh ŏi jang ngìa bùa, au yŏc alac dèch am ca bùa. Adroi ca aih au ùh lah pa'noh dèh bìac mango ŏi jang ngìa haq. Bùa doi ca au 'màng cô: “Ìh ùh ùh hrŏc, gleq hadrò ìh mango? Ìh joq 'nàng i bìac mango ta manoh.”
Jò cô au crè dìq jaq. Au tèo bùa 'màng cô: “Bùa ôi! 'Màng cleq au ùh mango jò au hnoq dèh phôq, nòi i hanang boc yaq au, loh ca raliang piang, 'bài 'mang phôq 'bìq ùnh cheo đac?”
Bùa bòch au: “Ìh xìn bìac cleq?”
Tajòi 'mòi au waiq khàn ca Boc Plình da plình, khoi èh au tèo bùa 'màng cô: “Tàng bùa hnoq bìac aih lem wa tàng au mangai hapŏng ìh jah xôq ŏi jang ngìa ìh, xìn ìh 'noh bàu am au hlài ta Juđa, trùh ta phôq i hanang boc yaq au, đòiq au broq hlài phôq aih.”
Jò aih hadai i mai bùa ha'ngui ti haq. Bùa bòch au 'màng cô: “Ìh lam dùnh dàng leq, wa jò leq ìh hlài?” 'Màng aih bùa lem manoh am au lam, au toq ep am ca haq loq ca jò au lam.
Au hadai bòch tam bùa 'màng cô: “Tàng bìac cô lem manoh ìh, xìn ìh am ca au thò doi ca 'bài tình trùang pah tau Cròng Diac, ca'naih ca au lam cwa gùng wì haq trùh jò au lam trùh ta Juđa; èh hòm am achìh mòiq capiac jàiq ca Asap, mangai wèq rôm da bùa, thê haq am long broq radua 'mang da hnem cùh waiq, broq panàt phôq, wa hnem đòiq au ŏi.” Bùa am ca au rìm bìac au ma xìn, nhò can loq xa-ŏch da Boc Plình jùp đò au. 'Màng aih au lam trùh ta 'bài tình trùang pah tau Cròng Diac, au am ca wì haq 'bài thò da bùa. Bùa hadai am 'bài cwan wèq lình wa lình axêh lam tiaq au.
10 Jò San-ba-lat, mangai Hôrôn, wa Tôbia, cwan càn da Amôn hìa bìac aih, wa haq ùh chìuq, ma jah 'màng aih taiq i mangai lam trùh đòiq jùp đò jàn Is-ra-ên.
Nê-hê-mi Ngan Panàt Jê-ru-sa-lem
11 'Màng aih au lam trùh ta Jê-ru-sa-lem wa ŏi ta aih piq hì. 12 Au wa 'bài mangai ma lam ti au, rìu jò ŏi mang. Au ùh am ca cabô loq bìac Boc Plình khoi 'mùt ta manoh au thê au broq ca Jê-ru-sa-lem; enh gùng ca lùa au ma còi, ùh i ca lùa ma 'noiq ŏi ti au.
13 Damang au loh pah 'Mang Ngo Thòng, ngìa 'nah ta Diac Mŏng Bìh Càn, wa lam trùh pah 'Mang Ùc Aròm, ti ngan panàt phôq Jê-ru-sa-lem ma hech hoch wa 'mang haq 'bìq ùnh cheo. 14 Èh au lam pŏt cwa ti 'Mang Diac Mŏng wa lam trùh ti nòi 'Bau Diac Bùa; mahaq lùa au ma còi pi jah lam. 15 Taiq 'màng aih, mang aih au tŏc criang tiaq trong hŏc diac lam ti ngan panàt phôq; hi khoi au lùi hlài mùt nòi 'Mang Thòng đòiq wìh hlài. 16 'Bài cwan ùh 'nì ca au lam ta leq, ùh loq ca au broq bìac cleq, taiq jò aih au 'nhòq pa'noh ca wì mangai Juđa, ca 'bài pajàu, ca 'bài mangai gù craq, ca cwan, wa hloi ca 'bài mangai ma nhàn broq bìac cô, loq ca bìac cleq.
17 Au anoi ca wì 'màng cô: “Pì ngan bìac nan xa da bèn jò manàiq beq; Jê-ru-sa-lem loh ca raliang piang, 'mang 'bìq ùnh cheo. Lam broq hlài panàt phôq Jê-ru-sa-lem beq, đòiq bèn pi hìaq ep camaih.” 18 Au hadai ta'mon hlài ca wì loq 'màng leq Boc Plình khoi jùp đò au, wa bàu bùa ma khoi anoi ca au.
Wì tèo: “Beq bèn yòng broq!” Wì cajap mòiq manoh broq bìac lem cô.
19 San-ba-lat, mangai Hôrôn, Tôbia cwan càn Amôn, wa Gêsem mangai Aràp hìa bìac aih, wì do lê wa khìn nhèn. Wì doi: “Pì broq cleq 'mat? Pì i manoh blàq bùa 'mòh?”
20 Au tèo hlài wì haq 'màng cô: “Boc Plình da plình jah am ca nhèn broq gêh rìm bìac; nhèn hapŏng Haq; nhèn yòng broq hlài nòi khoi raliang; mahaq pì ùh i ca phàn cleq ta bìac cô, pì ùh i ca cwìang cleq loq bìac cleq đòiq jah hmàng ta Jê-ru-sa-lem.”