Bìac Baxèm
Sech Mòiq Da Môise Achìh
Bàu Patô Adroi
Hiniq wa Bàu Xèm Da Sech:
Sech Bìac Baxèm i bìac anoi 'noh bàc bìac baxèm: Baxèm plình crŏng taneh; Baxèm mangai calô wa mangai cadrì; Bìac baxèm tôiq lôi da con mangai, wa bìac baxèm anoi 'noh bàu hùaq wa bàu trong dèch claih mangai.
Mangai Achìh wa Hanam Achìh:
Mangai Yothaiq wa Mangai Lùi Chuaq doi, Môise achìh. Sech Bìac Baxèm aih Sech mòiq da padam toq sech haq achìh.
Haq achìh ùac aiq hanam 1446 A.C. (Adroi Crich) – Aih hanam adroi Chuaq Jêxu Crich xa-ông loh. Sôq hanam ta'ne 1446 – 1406 A.C. aih jò mangai Yothaiq cadiang manhaq ta đùng hawit.
Bàu Anoi:
Bàu anoi hnài ta Sech Baxèm aih i bàu patô bìac leq loh ta'ne Boc Plình wa bìac broq loh ta crŏng taneh; bìac leq loh ta'ne Boc Plình wa con mangai, wa bìac loh ta'ne con mangai. Bàu anoi hnài doi ma ro i mòiq Boc Plình joq 'nàng wèq cwìang ti dìq ca bìac khoi broq loh, 'nhac ca lem lình loq ngang dù. Bàu ta sech cô patô trong 'màng leq Boc Plình broq wêh jao ti mangai ràih da Haq, rùp bàu am can loq waq wa trong wèq dèh bàu ca wì haq.
Rìm 'Nat:
1. Bàu Calah Nèh: 1:1—11:32
A. Bìac broq loh plình crŏng taneh; Ađam wa Êwa: 1:1—2:25
B. Mangai broq tôiq èh glàm bìac cleq: 3:1—5:32
C. Diac Làn Càn: 6:1—9:29
D. Mangai 'bìq prai priang jàp ta crŏng taneh: 10:1—11:32
2. Craq Calah Nèh: 12:1—50:26
A. Ap-ra-ham: 12:1—20:18
B. Isac: 21:1—26:35
C. Jacôp: 27:1—37:1
D. Jôsep: 37:2—50:26
1
Bìac Broq Plình Crŏng Taneh
Baxèm Boc Plình broq plình crŏng taneh. Jò aih crŏng taneh ùh i ca 'mù wa rahùang. Can clam chê gahnàp diac jrùq. Yiang da Boc Plình tabròc enh 'nhèq ca riang diac.
 
Boc Plình doi: “Phai i can 'ngah,” èh i can 'ngah. Boc Plình hnoq can 'ngah aih lem lình, hi khoi Haq lah can 'ngah wa clam. Boc Plình hiniq can 'ngah aih “dahì,” can clam Haq hiniq “damang.” Èh i daxèq wa daxroq, aih hì mòiq.
Èh Boc Plình doi: “Phai i hagan dech ŏi ta'ne diac đòiq lah axong diac enh 'nhèq wa diac enh 'neq.” Haq broq loh mòiq hagan dech đòiq lah diac ŏi enh 'neq ca hagan dech wa diac ŏi enh 'nhèq ca hagan dech, èh i 'màng aih. Boc Plình hiniq ca hagan dech aih, “plình.” Èh i daxèq wa daxroq, aih hì baiq.
Èh Boc Plình doi: “Diac ŏi enh 'neq ca plình phai tagop ŏi mòiq nòi, wa taneh croh phai 'noh loh.” Èh i 'màng aih. 10 Boc Plình hiniq ca nòi croh aih “taneh,” wa nòi diac ma tagop, aih “raxìq.” Boc Plình hnoq bìac aih lem lình.
11 Boc Plình doi: “Taneh phai hon nhat, hon long loh adrech tiaq dèh adrech, hon long ta taneh ma loh plì tiaq dèh adrech.” Èh i 'màng aih. 12 Taneh hon nhat, hon long i adrech tiaq dèh adrech, hon long loh plì tiaq dèh adrech. Boc Plình hnoq bìac aih lem lình. 13 Èh i daxèq wa daxroq, aih hì piq.
14 Boc Plình hi doi: “Phai i mat 'ngah ta hagan dech ŏi ta plình đòiq hadro dahì wa damang, đòiq broq teo wa patô jò padrang wa jò prò, hì wa hanam, 15 hadai phai broq mat 'ngah ta hagan dech ŏi ta plình đòiq xreo ta crŏng taneh.” Èh i 'màng aih. 16 Boc Plình hi broq loh baiq toq can 'ngah càn: Mat 'ngah yi càn wèq cwìang nahì wa mat 'ngah yi 'yoh wèq cwìang damang. Haq hadai broq loh dìq ca halŏng. 17 Boc Plình đòiq 'bài can 'ngah aih ta hagan dech ta plình waq ca xreo ta crŏng taneh, 18 đòiq wèq cwìang dahì wa damang đòiq axong can 'ngah wa can clam. Boc Plình hnoq bìac aih lem lình. 19 'Màng aih i daxroq wa daxèq, aih hì pôn.
20 Boc Plình doi: “Phai i bàc dìq jaq ngè rìh ta diac, wa 'bài chìm pan enh 'nhèq ca taneh ŏi ta hagan dech ta plình.” 21 Boc Plình broq loh bàc ngè càn dìq jaq rìh ta diac raxìq, bàc hiniq ca crài ca dabau tiaq dèh adrech bình halùih rìh ta diac, wa rìm hiniq chìm tiaq dèh adrech. Boc Plình hnoq bìac aih lem lình. 22 Boc Plình 'noh am xôq ramŏt ca 'bài ngè aih, doi: “Phai xa-ông tam ma bàc đòiq jah bình halùih ta diac raxìq, wa 'bài chìm hadai xêh ma bàc ta crŏng taneh.” 23 'Màng aih i daxèq wa daxroq, aih hì padam.
24 Boc Plình doi: “Taneh phai xa-ông rìm ngè rìh tiaq dèh adrech: ngè aban tiaq dèh adrech, dìq rìm ngè 'yêh wa 'bài ngè rôm tiaq dèh adrech.” Èh i 'màng aih. 25 Boc Plình broq loh 'bài ngè rôm tiaq dèh adrech, ngè aban tiaq dèh adrech, ngè 'yêh rìh moq ta taneh tiaq dèh adrech. Boc Plình hnoq bìac aih lem lình.
Broq Loh Mangai Calô
26 Boc Plình doi: “Nhèn phai broq loh con mangai tiaq 'mù da Nhèn, tìah ca Nhèn. Wì phai wèq cwìang ca ta diac raxìq, chìm ŏi ta plình, 'bài ngè aban, dìq rìm ngè rìh ta crŏng taneh, wa rìm ngè 'yêh ma moq jàp jìa ta crŏng taneh.”
27 Boc Plình broq loh con mangai tìah ca 'mù Haq,
tiaq dua 'mù Boc Plình, Haq broq loh con mangai.
Haq broq loh con calô wa con cadrì.
28 Boc Plình 'noh am xôq ramŏt ca con mangai, doi: “Phai xa-ông tam ma bàc đòiq jah bình halùih ta crŏng taneh. Phai wèq cwìang crŏng taneh, ca ta diac raxìq, chìm ŏi ta plình, wa dìq ngè ma rìh ŏi ta crŏng taneh.”
29 Boc Plình doi: “Au khoi am ca chôp rìm adrech nhat wa long i clong hon jàp jìa ta crŏng taneh, wa rìm long loh plì i clong wìa broq adrech. Aih dahwèq caq am ca chôp. 30 Au hadai am ca ngè rôm, wa 'bài ngè ma 'noiq, chìm ta plình, wa dìq ca 'bài ngè ma rìh ta crŏng taneh, nhat xenh đòiq broq dahwèq caq.” Èh i 'màng aih.
31 Boc Plình hnoq dìq rìm bìac Haq khoi broq joq lem lình dìq ca jaq. 'Màng aih i daxèq wa daxroq, aih hì tadràu.